เทศบาลตำบลสถาน  
เลขที่ 199 หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140  
เบอร์โทรศัพท์ 053-791607 มือถือ 097-9182756  

:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
 •  ประวัติเทศบาลตำบลสถาน
 •  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานฯ
 •  นโยบายและแผนฯ
 •  สภาพทางเศรษฐกิจ
 •  สภาพทางสังคม
 •  การบริการพื้นฐาน
 •  ศักยภาพในตำบล
 •  คำขวัญเทศบาลตำบลสถาน
 •  วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสถาน
 •  อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสถาน
 •  ร้องเรียนทุจริต
 •  รับฟังคิดเห็นประชาชน
 •  คณะผู้บริหาร
 •  สภาเทศบาล
 •  ปลัดเทศบาล
 •  สำนักปลัด
 •  หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  กองคลัง
 •  กองช่าง
 •  กองการศึกษาฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 •  แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี พ.ศ.2558 - 2560
 •  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ( 1 )
 •  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ( 2 )
ดูทั้งหมด
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 •  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
 •  ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 •  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (1)
ดูทั้งหมด
รายงานผลปฏิบัติงาน
 •  วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560
 •  วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
 •  รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2562
ดูทั้งหมด
รายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลสถาน
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
ดูทั้งหมด
แผนการดำเนินงาน
 •  แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558
 •  แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561
ดูทั้งหมด
การเงิน-การคลัง
 •  รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 •  งบแสดงรายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560
 •  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 3
ดูทั้งหมด
งานจัดเก็บรายได้
 •  คู่มือขั้นตอนและวิธีเสียภาษี
 •  แบบขอยกเลิกการเสียภาษีโรงเรียนและที่ดิน
 •  แบบคำขอชำระภาษี
ดูทั้งหมด
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 •  รอเพิ่มข้อมูล
งานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน
 •  มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์
 •  มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
 •  มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ดูทั้งหมด
งานพัสดุ
 •  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  แผนกาารปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ดูทั้งหมด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2558
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559
ดูทั้งหมด
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 •  รอเพิ่มข้อมูล
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสถาน
 •  โครงการหมู่บ้านส่งเสริมการจัดการสุขภาพ ปี 2558
 •  โครงการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางด้านสาธารณสุขมูลฐานฯ
ดูทั้งหมด
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสถานที่สะสมอาหาร
 •  รอเพิ่มข้อมูล
การจัดการขยะ
 •  แผนการจัดการขยะ
 •  แผนปฏิบัติการขยะ
 •  โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจากต้นทาง
ดูทั้งหมด
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ 2557-2559
 •  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2557-2559
 •  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี ( พ.ศ. 2562 - 2564) (ปก)
 •  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี ( พ.ศ. 2562 - 2564) (ส่วนที่ 1)
ดูทั้งหมด
แผนบริหารความต่อเนื่อง
 •  แผนบริหารความต่อเนื่อง
ดูทั้งหมด
คู่มือประชาชนฯ 2558
 •  ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนที่มีคู่มือกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 •  คู่มือปฏิบัติการเบี้ยยังชีพ เทศบาลตำบลสถาน
ดูทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
 •  แผนความต่อเนื่องเทศบาลตำบลสถาน
 •  แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2557-2559
 •  โครงการอาสาสมัครป้องกันป่า รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ดูทั้งหมด
แผนการท่องเที่ยวตำบลสถาน
 •  แผนการท่องเที่ยวตำบลสถาน
ดูทั้งหมด
แผนอัตรากำลัง
 •  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๐
 •  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๓
ดูทั้งหมด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 •  ๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒
 •  ๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
 •  ๓. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
ดูทั้งหมด
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสถาน
 •  ๑. ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ของพนักงาน
 •  ๒. ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงาน
 •  ๓. ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ดูทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งอ่าง หมู่ที่ 6 ตำบลสถาน เทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก

เมื่อ 22/12/2021 เวลา 15:37:34 น.

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งอ่าง หมู่ที่ 6 ตำบลสถาน เทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ 2)

เมื่อ 01/12/2021 เวลา 13:38:25 น.

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งอ่าง หมู่ที่ 6 ตำบลสถาน เทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีคัดเลือก

เมื่อ 17/09/2021 เวลา 15:17:18 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน ดรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ณ สุสาน บ้านน้ำม้าเหนือ หมู่ 13 ขนาด 14.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ตามแบบที่เทสบาลตำบลสถานกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพัรธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding)

เมื่อ 09/08/2021 เวลา 14:40:35 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ณ สุสาน บ้านน้ำม้าเหนือ หมู่ 13 ขนาดกว้าง 14.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบลสถานกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 20/07/2021 เวลา 09:36:12 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยประตูดงเวียง หมู่ที่ 14 บ้านเชียงคานใหม่ตำบลสถาน สันฝายสูง 1 เมตร ผนังข้าง 2.50 เมตร กว้าง 12 เมตร เทศบาลตำบลสถาน ตำบบลสถานอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลสถานกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 19/04/2021 เวลา 10:08:26 น.

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนมีนาคม 2564)

เมื่อ 16/04/2021 เวลา 09:07:30 น.

รายงานผลการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564

เมื่อ 16/04/2021 เวลา 09:02:11 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน ดรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านทุ่งอ่าง หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding)

เมื่อ 19/03/2021 เวลา 16:27:14 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยประตูดงเวียง หมู่ที่ 14 บ้านเชียงคานใหม่ ตำบลสถาน สันฝายสูง 1 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 12 เมตร เทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 17/03/2021 เวลา 16:03:53 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า เต๋น 2 บ้านเต๋น หมู่ 8 เทศบาลตำบลสถาน ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 15/03/2021 เวลา 11:16:45 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า เต๋น 1 บ้านเต๋น หมู่ 8 เทศบาลตำบลสถาน ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 15/03/2021 เวลา 11:15:53 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยประตูดงเวียง หมู่ที่ 14 บ้านเชียงคานใหม่ ตำบลสถาน สันฝายสูง 1 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 12 เมตร เทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 08/03/2021 เวลา 10:48:28 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งอ่าง หมู่ 6 เทศบาลตำบลสถาน ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 04/03/2021 เวลา 09:50:06 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า เต๋น 1 บ้านเต๋น หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลสถาน ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 25/02/2021 เวลา 16:19:43 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า เต๋น 2 บ้านเต๋น หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลสถาน ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เมื่อ 25/02/2021 เวลา 16:17:58 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า เต๋น 2 บ้านเต๋น หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลสถาน ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เมื่อ 10/02/2021 เวลา 15:02:01 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า บ้านทุ่งอ่าง หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลสถาน ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 08/02/2021 เวลา 09:40:12 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า เต๋น 1 บ้านเต๋น หมู่ที่ 8 เทศบาลตำบลสถาน ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 01/02/2021 เวลา 14:17:48 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยประตูดงเวียง หมู่ที่ 14 บ้านเชียงคานใหม่ ตำบลสถาน สันฝายสูง 1 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 12 เมตร เทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 08/01/2021 เวลา 14:38:50 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยประตูดงเวียง หมู่ที่ 14 บ้านเชียงคานใหม่ ตำบลสถาน สันฝายสูง 1 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร กว้าง 12 เมตร เทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 08/01/2021 เวลา 11:29:48 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมแพสูบน้ำเต๋น 1 บ้านเต๋น หมู่ 8

เมื่อ 15/12/2020 เวลา 15:13:08 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 (ช่วงที่ 1) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 (ช่วงที่ 2) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.20 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 12/10/2020 เวลา 15:37:57 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 (ช่วงที่ 1) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 (ช่วงที่ 2) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.20 เมตร ตามรายระเอียดแบบแปลนกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 21/09/2020 เวลา 16:23:20 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน ดรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุด (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding)

เมื่อ 10/09/2020 เวลา 13:36:01 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน ดรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุด (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding)

เมื่อ 21/08/2020 เวลา 13:05:22 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า

เมื่อ 14/07/2020 เวลา 11:01:30 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ สุสาน บ้านทุ่งอ่าง หมู่ 6 และบ้านทุ่งอ่างใหม่ หมู่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เมื่อ 19/06/2020 เวลา 14:06:51 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสถาน หมู่ที่ 1 ตำบลสถาน ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบบสถาน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อำเภอเชียงขอ

เมื่อ 15/06/2020 เวลา 16:51:48 น.

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน(ฐานแผ่) บ้านทุ่งงิ้วเหนือ ม.11 ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน สถ.ศพด.3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 11/06/2020 เวลา 16:23:46 น.

เปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ สุสาน บ้านทุ่งอ่างหมู่ 6 และบ้านทุ่งอ่างใหม่ หมู่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

เมื่อ 05/06/2020 เวลา 11:48:57 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมห้องทำงานกองคลัง เทศบาลตำบลสถาน

เมื่อ 22/05/2020 เวลา 13:23:01 น.

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ฐานแผ่) บ้านทุ่งงิ้วเหนือ ม.11 ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน สถ.ศพด.3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 20/05/2020 เวลา 11:27:58 น.

ประชาสัมพันธ์รายระเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ฐานแผ่) บ้านทุ่งงิ้วเหนือ ม.11

เมื่อ 18/05/2020 เวลา 11:25:49 น.

ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสถาน หมู่ที่ 1 ตำบลสถาน ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 15/05/2020 เวลา 13:14:56 น.

ประชาสัมพันธ์รายระเอียดโครงคารและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลสถาน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยาการน้ำ เทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 12/05/2020 เวลา 11:27:01 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านน้ำม้าเหนือ หมู่ 13 ณ สุสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 29/04/2020 เวลา 15:49:45 น.

ประชาสัมพันธ์รายระเอียดโครงคารและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านน้ำม้าเหมนือ หมู่ 13

เมื่อ 02/04/2020 เวลา 13:25:31 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด (ซอย 6) หมู่ 8

เมื่อ 09/03/2020 เวลา 14:51:29 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการซ่ีอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเชียงคาน หมู่ 4

เมื่อ 02/03/2020 เวลา 11:53:43 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะสำหรับบริการประชาชน หนองน้ำบ้านแฟน

เมื่อ 27/02/2020 เวลา 09:52:43 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฟน หมู่ 5 (ถนนรอบสระบ้านแฟน)

เมื่อ 26/02/2020 เวลา 14:50:02 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ธาตุทอง หมู่ 16

เมื่อ 20/02/2020 เวลา 10:27:50 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสถาน หมู่ 1 ถนนสายกลาง

เมื่อ 03/02/2020 เวลา 09:25:13 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านทุ่งงิ้วเหนือ หมู่ 11

เมื่อ 30/01/2020 เวลา 10:11:41 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านน้ำม้าใต้ หมู่ 10

เมื่อ 10/01/2020 เวลา 13:22:00 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมฝารางระบานร้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งิ้วเหนือ หมู่ 11

เมื่อ 09/12/2019 เวลา 13:25:27 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บ้านทุ่งอ่างใหม่ หมู่ 15

เมื่อ 18/09/2019 เวลา 15:12:50 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการเทศบาลตำบลสถาน

เมื่อ 09/09/2019 เวลา 10:57:15 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาพักศพในป่าสุสาน บ้านเต๋น หมู่ 8

เมื่อ 06/09/2019 เวลา 15:20:16 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายแหล่งท่องเที่ยวหนองสลาบ บ้านน้ำม้าใต้ หมู่ 10

เมื่อ 06/09/2019 เวลา 11:53:15 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงห้องกิจการสภาเป็นศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลสถาน

เมื่อ 30/08/2019 เวลา 10:46:55 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสำหรับบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 08/08/2019 เวลา 10:58:41 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เตาเดี่ยว) หมู่ที่ 3 น้ำม้าเหนือ ช่วงที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 08/08/2019 เวลา 10:56:27 น.

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฌาปณสถาน(เตาเดี่ยว) หมู่ 13 บ้านน้ำม้าเหนือ ช่วงที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เมื่อ 26/07/2019 เวลา 09:45:00 น.

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสำหรับบริการประชาชนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เมื่อ 26/07/2019 เวลา 09:30:00 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารฌาปณสถาน(เตาเดี่ยว)หมู่ 13 บ้านน้ำม้าเหนือ ช่วงที่ 1

เมื่อ 25/07/2019 เวลา 18:07:30 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสำหรับบริการประชาชน

เมื่อ 25/07/2019 เวลา 16:43:27 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งงิ้ว หมู่ 2

เมื่อ 09/07/2019 เวลา 15:23:24 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งอ่าง

เมื่อ 05/07/2019 เวลา 14:11:27 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสถานใต้ หมู่ 12 ซอยสถานใต้ เชียงคาน

เมื่อ 05/07/2019 เวลา 10:42:29 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

เมื่อ 03/07/2019 เวลา 09:31:09 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 บ้านทุ่งอ่างใกม่ ซอย 3

เมื่อ 21/06/2019 เวลา 14:53:34 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสถานใต้ หมู่ 12 เชื่อม บ้านเชียงคาน หมู่ 4

เมื่อ 10/06/2019 เวลา 10:29:35 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีต บ้านเต๋น หมู่ 8

เมื่อ 10/06/2019 เวลา 10:27:30 น.

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเต๋น 2 หมู่ 8 ตำบลสถาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ครั้งที่ 3

เมื่อ 27/05/2019 เวลา 14:01:05 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เต๋น 2 หมู่ 8 (ครั้งที่ 3)

เมื่อ 27/05/2019 เวลา 13:56:37 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมห้องทำงานกองคลังเทศบาลตำบลสถาน

เมื่อ 22/05/2019 เวลา 17:13:05 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงตลิ่งห้วยน้ำม้า

เมื่อ 10/05/2019 เวลา 10:08:28 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 บ้านทุ่งอ่าง หมู่ที่ 6

เมื่อ 10/05/2019 เวลา 10:04:54 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก หมู่ 16 บ้านใหม่ธาหตุทอง

เมื่อ 08/05/2019 เวลา 12:16:12 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย9,ซอย6 หมู่ 5 บ้านแฟน จำนวน 3 จุด

เมื่อ 08/05/2019 เวลา 11:42:16 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บ้านเชียงคานใหม่ หมู่ 14

เมื่อ 08/05/2019 เวลา 11:02:25 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทาง ซอย 9 ซอย 6 หมู่ 5 บ้านแฟน จำนวน 3 จุด

เมื่อ 02/05/2019 เวลา 11:10:35 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนสายกลางบ้านเชียงคานใหม่ หมู่ที่ 14

เมื่อ 30/04/2019 เวลา 10:25:19 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 16 บ้านใหม่ธาตุทอง ซอยป่าสุสานบ้านใหม่ธาตุทอง

เมื่อ 30/04/2019 เวลา 09:21:30 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ถนนสายกลาง บ้านสถาน หมู่ที่ 1

เมื่อ 29/04/2019 เวลา 10:02:16 น.

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเต๋น 2 หมู่ 8 ตำบลสถาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ครั้งที่ 2)

เมื่อ 22/04/2019 เวลา 11:24:05 น.

การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เต๋น 2 หมู่ 8 ตำบลสถาน (ครั้งที่ 2)

เมื่อ 22/04/2019 เวลา 11:22:34 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2/4 บ้านน้ำม้าใต้ หมู่ 10

เมื่อ 01/04/2019 เวลา 09:31:31 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเลียบคันคลองชลประทาน หมู่ 11

เมื่อ 27/03/2019 เวลา 16:42:25 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ 7

เมื่อ 25/03/2019 เวลา 10:34:38 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำเต๋น 2

เมื่อ 25/03/2019 เวลา 10:29:57 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 บ้านเต๋น หมู่ 8

เมื่อ 15/03/2019 เวลา 16:45:11 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2/3 บ้านน้ำม้าเหนือ หมู่ 13 ตำบลสถาน

เมื่อ 15/03/2019 เวลา 10:26:51 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนเลียบคันคลองชลประทาน หมู่ 11

เมื่อ 15/03/2019 เวลา 10:20:19 น.

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เต๋น 1 บ้านเต๋นหมู่ 8 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เมื่อ 28/02/2019 เวลา 13:06:27 น.

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเต๋น 2 หมู่ 8 ตำบลสถาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เมื่อ 15/02/2019 เวลา 11:11:11 น.

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเต๋น 1 หมู่ 8 ตำบลสถาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เมื่อ 15/02/2019 เวลา 11:09:58 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเต๋น 2 หมู่ 8 ตำบลสถาน

เมื่อ 15/02/2019 เวลา 11:07:10 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเต๋น 1 หมู่ 8 ตำบลสถาน

เมื่อ 15/02/2019 เวลา 11:06:02 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตลิ่งคอสะพาน

เมื่อ 12/02/2019 เวลา 10:22:50 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำม้าใต้ เชื่อมบ้านเชียงคาน หมู่ 4

เมื่อ 06/02/2019 เวลา 10:07:24 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกลำเหมืองร่องฝาย หมู่ 12

เมื่อ 06/02/2019 เวลา 10:05:28 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านแฟน

เมื่อ 06/02/2019 เวลา 09:56:59 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมฝานน้ำล้นคอนกรีตเหมืองห่าง หมู่ 10

เมื่อ 23/01/2019 เวลา 10:10:34 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการขยายท่อลอดเหลี่ยมชนิด 2 ช่องทาง ซอย 2 หมู่ 16

เมื่อ 23/01/2019 เวลา 10:09:03 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 16 บ้านใหม่ธาตุทอง ซอยโชคชัย ชนิด 2 ช่องทาง

เมื่อ 21/01/2019 เวลา 10:25:01 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเชียงคาน ม.4 เชื่อมบ้านศรีดอนมูล ม.9

เมื่อ 06/12/2018 เวลา 21:15:37 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลาง ม.4 บ้านเชียงคาน

เมื่อ 06/12/2018 เวลา 21:14:46 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลาง ม.4 บ้านเชียงคาน

เมื่อ 06/12/2018 เวลา 21:13:28 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ซอย 6 ตำบลสถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เมื่อ 19/09/2018 เวลา 15:22:48 น.

ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เมื่อ 14/09/2018 เวลา 17:16:47 น.

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เมื่อ 29/08/2018 เวลา 14:23:09 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพผู้สูงอายุ

เมื่อ 28/08/2018 เวลา 18:03:20 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมุ่ 13

เมื่อ 27/08/2018 เวลา 12:02:33 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียงคาน หมู่ 4 ตำบลสถาน

เมื่อ 15/08/2018 เวลา 11:37:56 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมุ่ 9 ซอย 2 ตำบลสถาน

เมื่อ 15/08/2018 เวลา 11:19:58 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กบ้านเชียงคานใหม่ ม.14

เมื่อ 23/07/2018 เวลา 16:06:09 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสถานใต้ ม.12

เมื่อ 23/07/2018 เวลา 16:05:08 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนหรีตเสริมเหล็ก บ้านเต๋น ม.8

เมื่อ 23/07/2018 เวลา 16:04:00 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5

เมื่อ 23/07/2018 เวลา 16:03:12 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำม้า ม.3

เมื่อ 23/07/2018 เวลา 16:01:20 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสถาน ม.1

เมื่อ 23/07/2018 เวลา 16:00:12 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน บ้านใหม่ธาตุทอง หมู่ 16

เมื่อ 17/05/2018 เวลา 18:01:03 น.

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน(เตาเดี่ยว 6.50 x 15.50 เมตร) บ้านใหม่ธาุติทอง หมู่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เมื่อ 02/05/2018 เวลา 12:17:53 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารฌาปรสถาน(เตาเดี่ยว 6.50 x 15.50 เมตร) บ้านใหม่ธาตุทอง หมู่ 16

เมื่อ 02/05/2018 เวลา 12:15:38 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายระหว่างบ้านน้ำม้าใต้ หมู่ 10 เชื่อมบ้านเชียงคานหมู่ 4

เมื่อ 20/03/2018 เวลา 16:49:43 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำคอนกรีตสายทุ่งพวก หมู่ 16

เมื่อ 20/03/2018 เวลา 15:44:05 น.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านน้ำม้า หมู่ 10

เมื่อ 19/03/2018 เวลา 17:52:41 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกลำร่องเหมืองหนองบัว หมู่ 9

เมื่อ 19/03/2018 เวลา 15:04:31 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกห้วยมะแฮะ หมุ่ 13

เมื่อ 07/03/2018 เวลา 11:06:26 น.

เปิดเผยราคาติดตั้งไฟกิ่งในเขตเทสบาลตำบลสถาน

เมื่อ 28/02/2018 เวลา 17:37:05 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านใหม่ธาตุทอง หมู่ 16

เมื่อ 28/02/2018 เวลา 17:34:50 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองค่า หมู่1

เมื่อ 28/02/2018 เวลา 17:22:44 น.

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมุ้บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านน้ำม้าใต้ หมู่ 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เมื่อ 26/02/2018 เวลา 14:02:49 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านน้ำม้าใต้ หมู่ 10

เมื่อ 26/02/2018 เวลา 13:49:56 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลสถาน

เมื่อ 20/02/2018 เวลา 15:36:41 น.

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเต๋น 2 (ครั้งที่ 2)

เมื่อ 26/01/2018 เวลา 14:03:07 น.

เปbดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเต๋น 2 (ครั้งที่ 2)

เมื่อ 26/01/2018 เวลา 14:01:09 น.

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เต๋น 2

เมื่อ 22/01/2018 เวลา 11:56:27 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ 6

เมื่อ 19/01/2018 เวลา 14:06:29 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ 13

เมื่อ 19/01/2018 เวลา 14:05:40 น.

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเต๋น 2

เมื่อ 25/12/2017 เวลา 14:18:17 น.

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านน้ำม้าเหนือ ม.13

เมื่อ 25/12/2017 เวลา 14:17:19 น.

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านทุ่งอ่าง หมู่ 6

เมื่อ 25/12/2017 เวลา 14:16:57 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ 13

เมื่อ 25/12/2017 เวลา 13:58:40 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ 6

เมื่อ 25/12/2017 เวลา 13:58:27 น.

เปืดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเต๋น 2

เมื่อ 25/12/2017 เวลา 13:57:01 น.

ประกาศผู้ชนะ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านศรีดอนมูล หมู่ 9 เชื่อมบ้านทุ่งอ่าง

เมื่อ 15/12/2017 เวลา 14:14:52 น.

ประกาศแบบ แบบแปลน โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านศรีดอนมูล ม.9 เชื่อมบ้านทุ่งอ่าง

เมื่อ 13/12/2017 เวลา 14:52:53 น.

ประกาศแบบ ปร.4 ปร.5 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านศรีดอนมูล ม.9 เชื่อมบ้านทุ่งอ่าง

เมื่อ 13/12/2017 เวลา 14:52:24 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านศรีดอนมูลหมู่ 9 เชื่อมบ้านทุ่งอ่าง

เมื่อ 13/12/2017 เวลา 14:50:21 น.

ประกาศผู้ชนะ โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6

เมื่อ 12/12/2017 เวลา 15:23:16 น.

ประกาศแบบแปลน โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6

เมื่อ 08/12/2017 เวลา 16:53:41 น.

ประกาศแบบ ปร.4 และ ปร.5 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6

เมื่อ 08/12/2017 เวลา 16:53:25 น.

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6

เมื่อ 08/12/2017 เวลา 16:52:58 น.

ประกาศผู้ชนะ โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15

เมื่อ 08/12/2017 เวลา 16:47:40 น.

ประกาศ แบบแปลน โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 (ชุดที่ 3)

เมื่อ 07/12/2017 เวลา 17:26:39 น.

ประกาศ แบบ ปร4 และ ปร.5 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 (ชุดที่ 2)

เมื่อ 07/12/2017 เวลา 17:26:16 น.

เปิดเผยราคากลาง โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 (ชุดที่ 1)

เมื่อ 07/12/2017 เวลา 17:25:10 น.

เปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 8.00 ท่อน

เมื่อ 05/07/2017 เวลา 16:09:25 น.

ประกาศราคากลาง โครงการติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่าง มุ้งลวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งอ่าง

เมื่อ 20/06/2017 เวลา 14:05:41 น.

ประกาศ ผลการสอบราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง เมรุ หมุ่ 9

เมื่อ 19/06/2017 เวลา 14:26:57 น.

ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสถาน หมู่ที่ 1

เมื่อ 26/05/2017 เวลา 11:35:55 น.

ประกาศ ราคากลาง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสถาน ครั้งที่ 2

เมื่อ 26/05/2017 เวลา 11:34:28 น.

ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ 9

เมื่อ 04/05/2017 เวลา 14:21:50 น.

ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างเมรุ หมู่ 9

เมื่อ 04/05/2017 เวลา 14:20:43 น.

เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียงคานใหม่ หมู่ 14

เมื่อ 07/04/2017 เวลา 15:49:00 น.

เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำม้าใต้ ม.10

เมื่อ 07/04/2017 เวลา 15:39:16 น.

เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งงิ้ว หมู่ 2 ซอย 2

เมื่อ 07/04/2017 เวลา 15:28:50 น.

เปิดเผยราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก ม.4 ซอยข้างวัดเชียงคาน

เมื่อ 31/03/2017 เวลา 11:42:00 น.

เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเข้าป่าช้า บ้านแฟนหมุ่ 5

เมื่อ 31/03/2017 เวลา 11:41:04 น.

เปิดเผยราคากลาง โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15

เมื่อ 08/03/2017 เวลา 14:54:31 น.

เปิดเผยราคากลาง โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6

เมื่อ 08/03/2017 เวลา 14:53:51 น.

เปิดเผยราคากลาง วางท่อระบายน้ำ คสล บ้านน้ำม้าเหนือ หมู่ 13 ซอย 2/2

เมื่อ 28/02/2017 เวลา 15:25:10 น.

เปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 12

เมื่อ 28/02/2017 เวลา 15:10:37 น.

เปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ 7

เมื่อ 28/02/2017 เวลา 15:10:18 น.

เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11

เมื่อ 08/02/2017 เวลา 08:53:13 น.

เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมลานกีฬาและอาคารเก็บอุปกรณ์โรงเรียนบ้านน้ำม้า ม.3

เมื่อ 08/02/2017 เวลา 08:51:18 น.

เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายท่อลอดเหลี่ยมและไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้านน้ำม้าเหนือ ม.13 ซ.2

เมื่อ 08/02/2017 เวลา 08:49:10 น.

ประกาศ เทศบาลตำบลสถาน เรื่องผลสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนการเกษตรสายร่องกอก บ้านน้ำม้า หมู่ 3

เมื่อ 02/02/2017 เวลา 09:58:03 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจ้าง โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 14 โครงการ

เมื่อ 18/01/2017 เวลา 09:13:49 น.

ประกาศสอบราคา โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตรสายทุ่งร่องกอก บ้านน้ำม้า หมู่ 3

เมื่อ 17/01/2017 เวลา 14:32:44 น.

เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนการเกษตร สายร่องกอก บ้านน้ำม้า หมู่ 3

เมื่อ 17/01/2017 เวลา 10:04:06 น.

เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยต้นต้อง บ้านใหม่ทุ่งหมด หมู่ 7

เมื่อ 17/01/2017 เวลา 10:02:41 น.

เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนการเกษตรสายทุ่งสามหมอนเชื่อมร่องเผียว บ้านเชียงคาน หมู่ 4

เมื่อ 17/01/2017 เวลา 10:01:10 น.

เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมฝายห้วยน้ำม้า บ้านเชียงคานใหม่ หมู่ 14

เมื่อ 16/01/2017 เวลา 15:50:05 น.

เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมฝายห้วยน้ำม้า บ้านทุ่งงิ้ว หมู่ที่ 2

เมื่อ 16/01/2017 เวลา 15:45:30 น.

เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นคอนกรีต บ้านเชียงคาน หมู่ 4

เมื่อ 16/01/2017 เวลา 15:43:37 น.

เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกเหมืองยาว บ้านทุ่งงิ้ว หมู่ 2

เมื่อ 16/01/2017 เวลา 15:17:10 น.

เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสถาน

เมื่อ 16/01/2017 เวลา 15:01:46 น.

เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งอ่าง หมู่ 15

เมื่อ 16/01/2017 เวลา 14:59:35 น.

เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสถาน

เมื่อ 16/01/2017 เวลา 14:57:35 น.

เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนการเกษตรสายคันคลอง บ้านน้ำม้า บ้านเชียงคาน หมู่ 3,4,10

เมื่อ 16/01/2017 เวลา 14:56:29 น.

เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนการเกษตรสายทุ่งป่าไร่ บ้านน้ำม้า หมู่ 3

เมื่อ 16/01/2017 เวลา 14:53:24 น.

เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมฝายหนองหลง บ้านทุ่งอ่าง หมู่ 6

เมื่อ 16/01/2017 เวลา 14:51:54 น.

การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนการเกษตรสายสันแร่ทอง บ้านใหม่ทุ่งหมด หมู่ 7

เมื่อ 16/01/2017 เวลา 14:50:01 น.

เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนการเกษตรสายเลียบคันคลอง บ้านใหม่ทุ่งหมด หมู่ 7

เมื่อ 16/01/2017 เวลา 14:45:12 น.

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ซอย 2

เมื่อ 20/09/2016 เวลา 17:15:05 น.

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนการเกษตรสายข้างไซโลบุญยวงพืชผล เชื่อม หนองงูเหลือม บ้านน้ำม้า หมู่ 3

เมื่อ 20/09/2016 เวลา 16:56:25 น.

จ้างเหมาซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 (ซอย 4,ซอย 5)

เมื่อ 20/09/2016 เวลา 16:36:06 น.

จ้างเหมาซ่อมแซมถนน ภายในหมู่บ้าน หมู่ 13 (ซอย 1)

เมื่อ 20/09/2016 เวลา 16:16:07 น.

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนการเกษตรสายกลาง บ้านเชียงคาน, บ้านเชียงคานใหม่

เมื่อ 20/09/2016 เวลา 15:56:40 น.

จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนการเกษตรสายร่องเผียว บ้านศรีดอนมูล หมู่ 9

เมื่อ 20/09/2016 เวลา 14:53:44 น.

จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนการเกษตรสายร่องเผียว บ้านศรีดอนมูล หมู่ 9

เมื่อ 20/09/2016 เวลา 14:53:28 น.

เหมาโครงการซ่อมแซมถนนการเกษตรสายข้างสนามบิน หมู่ 9 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 20/09/2016 เวลา 14:51:31 น.

จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่เชียงคาน หมู่ 4 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 20/09/2016 เวลา 14:49:40 น.

จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่เชียงคาน หมู่ 4 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 20/09/2016 เวลา 14:49:16 น.

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ธาตุทอง หมู่ 16

เมื่อ 20/09/2016 เวลา 14:47:13 น.

จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ธาตุทอง หมู่ 16

เมื่อ 20/09/2016 เวลา 14:46:51 น.

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านทุ่งงิ้ว หมู่ 2 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 12/09/2016 เวลา 16:20:41 น.

ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านทุ่งงิ้ว หมู่ 2 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 12/09/2016 เวลา 16:20:11 น.

เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งงิ้วเหนือ ม.11

เมื่อ 11/07/2016 เวลา 15:11:56 น.

เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านน้ำม้าเหนือ ม.13

เมื่อ 11/07/2016 เวลา 11:06:24 น.

เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งอ่าง หมู่ 6 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 07/07/2016 เวลา 16:56:38 น.

เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำม้าใต้ หมู่ 10 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 07/07/2016 เวลา 16:40:52 น.

เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านศรีดอนมูล ม.9 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 07/07/2016 เวลา 16:23:23 น.

เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเชียงคานใหม่ หมู่ 14 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 07/07/2016 เวลา 15:59:42 น.

เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีีตเสริมเหล็กบ้านเชียงคาน หมู่ 4 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 07/07/2016 เวลา 15:48:57 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแฟน หมู่ 5

เมื่อ 07/07/2016 เวลา 15:12:48 น.

เปิดเผบราคากลาง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

เมื่อ 20/06/2016 เวลา 16:03:24 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน

เมื่อ 20/06/2016 เวลา 16:02:12 น.

จ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสถานใต้ หมู่ ๑๒

เมื่อ 28/04/2016 เวลา 17:00:57 น.

จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำบ้านใหม่ทุ่งหมด หมู่ 7

เมื่อ 28/04/2016 เวลา 16:59:01 น.

จ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำม้า หมู่ ๓

เมื่อ 28/04/2016 เวลา 16:56:13 น.

จ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสถาน หมู่ ๑

เมื่อ 28/04/2016 เวลา 16:55:45 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ผลสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่การเกษตรสายร่องเซียงหา บ้านทุุ่งอ่างใหม่ ม.15

เมื่อ 18/02/2016 เวลา 15:05:44 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ผลสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่การเกษตรสายร่องดู่ บ้านทุ่งงิ้วเหนือ ม.11

เมื่อ 18/02/2016 เวลา 15:04:47 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ผลสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่การเกษตร สายบ้านศรีดอนมูล ม.9

เมื่อ 18/02/2016 เวลา 15:02:45 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ผลสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่การเกษตรสายหนองอ่าง บ้านทุ่งอ่าง ม.6

เมื่อ 18/02/2016 เวลา 15:01:16 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ซ่อมแซมถนนเข้าสู่การเกษตรสายร่องเซียงหา บ้านทุ่งอ่างใหม่ หมู่ 15 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 02/02/2016 เวลา 16:47:22 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ซ่อมแซมถนนเข้าสู่การเกษตรสายร่องดู่ บ้านทุ่งงิ้วเหนือ หมู่ 11 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 02/02/2016 เวลา 16:46:36 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ซ่อมแซมถนนเข้าสู่การเกษตรสายบ้านศรีดอนมูล หมู่ 9 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 02/02/2016 เวลา 16:45:43 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ซ่อมแซมถนนเข้าสู่การเกษตรสายหนองอ่าง บ้านทุ่งอ่าง หมู่ 6 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 02/02/2016 เวลา 16:44:45 น.

รายชื่อผู้มาซื้อซองรถบรรทุก

เมื่อ 20/01/2016 เวลา 10:03:01 น.

รายชื่อผู้มาซื้อซองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด. 3

เมื่อ 20/01/2016 เวลา 10:02:38 น.

การเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างโครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด. ๓) แบบตอกเสาเข็ม เทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 08/01/2016 เวลา 15:55:59 น.

คุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ขนาด 6,000 ลิตร

เมื่อ 08/01/2016 เวลา 15:54:57 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ***************************

เมื่อ 08/01/2016 เวลา 15:54:38 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3 )แบบตอกเสาเข็ม เทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อ 08/01/2016 เวลา 15:54:12 น.

ประกาศราชื่อผู้ชนะการประกวดราคา โครงการขุดลอกหนองสลาบ

เมื่อ 28/12/2015 เวลา 16:26:51 น.

ประกาศ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้าง โครงการขุดลอกหนองสลาบ บ้านน้ำม้าใต้ หมุู่ที่ 10

เมื่อ 22/12/2015 เวลา 11:13:03 น.

ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการขุดลอกหนองสลาบ บ้านน้ำม้าใต้ หมู่ 10

เมื่อ 22/12/2015 เวลา 11:12:18 น.

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเต๋น 2

เมื่อ 11/12/2015 เวลา 16:25:52 น.

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก สอบราคาโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำแบบดาดคอนกรีต สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเต๋น ม.1

เมื่อ 11/12/2015 เวลา 16:24:07 น.

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ 5

เมื่อ 11/12/2015 เวลา 16:22:37 น.

ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อซอง โครงการขุดลอกหนองสลาบ

เมื่อ 08/12/2015 เวลา 16:02:31 น.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558

เมื่อ 30/11/2015 เวลา 17:15:09 น.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม2558

เมื่อ 30/11/2015 เวลา 17:14:09 น.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

เมื่อ 30/11/2015 เวลา 17:13:19 น.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2558

เมื่อ 30/11/2015 เวลา 17:11:37 น.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2558

เมื่อ 30/11/2015 เวลา 17:08:38 น.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

เมื่อ 30/11/2015 เวลา 16:50:01 น.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2558

เมื่อ 30/11/2015 เวลา 16:43:23 น.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

เมื่อ 30/11/2015 เวลา 14:05:05 น.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยาน 2558

เมื่อ 30/11/2015 เวลา 13:55:20 น.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2558

เมื่อ 30/11/2015 เวลา 13:45:57 น.

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558

เมื่อ 30/11/2015 เวลา 11:35:51 น.

การเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาขุดลอกหนองสลาบ บ้านน้ำม้าใต้ หมู่ 10 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 27/11/2015 เวลา 10:27:58 น.

ประกาศ เทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองสลาบ บ้านน้ำม้าใต้ หมู่ 10 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อ 27/11/2015 เวลา 10:22:20 น.

ประกาศ แผนการปฏิบัตการจักดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559

เมื่อ 25/11/2015 เวลา 14:02:04 น.

รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558

เมื่อ 25/11/2015 เวลา 14:01:46 น.

การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเต๋น 2

เมื่อ 20/11/2015 เวลา 18:34:53 น.

การเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำแบบดาดคอนกรีต ระยะทาง 450 เมตร

เมื่อ 20/11/2015 เวลา 18:29:49 น.

เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ 5

เมื่อ 20/11/2015 เวลา 18:27:41 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง สอบราคาโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำแบบดาดคอนกรีตระยะทาง 450 เมตร สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเต๋น 1 หมู่ 8, โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เต๋น 2 และ โครงการก่อสร้าง ลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 20/11/2015 เวลา 18:08:35 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำม้า

เมื่อ 07/10/2015 เวลา 17:00:18 น.

เปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกหนองบัว บ้านน้ำม้าเหนือ หมู่ 13

เมื่อ 17/08/2015 เวลา 18:15:09 น.

เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลสถาน

เมื่อ 17/08/2015 เวลา 18:14:09 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลสถาน, และโครงการขุดลอกหนองบัว บ้านน้ำม้าเหนือ หมู่ 13 จำนวน 2 โครงการ

เมื่อ 17/08/2015 เวลา 18:12:46 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางบ้านเต๋น หมู่ 8, โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำม้า หมู่ 3 และ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน จำนวน 3 โครงการ

เมื่อ 28/07/2015 เวลา 11:22:05 น.

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน

เมื่อ 28/07/2015 เวลา 11:15:55 น.

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางบ้านเต๋น หมู่ ๘ บ้านทุ่งงิ้วเหนือ หมู่ ๑๑

เมื่อ 28/07/2015 เวลา 11:08:46 น.

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำม้า หมู่ 3

เมื่อ 28/07/2015 เวลา 11:00:22 น.

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียงคานใหม่ หมู่ 14

เมื่อ 27/07/2015 เวลา 15:56:52 น.

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำม้าเหนือ หมู่ 13

เมื่อ 27/07/2015 เวลา 15:49:54 น.

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำม้าใต้ หมู่ ๑๐

เมื่อ 27/07/2015 เวลา 15:36:53 น.

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาก่อสร้างโครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งอ่าง หมู่ 6

เมื่อ 27/07/2015 เวลา 15:23:03 น.

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาก่อสร้างโครงการถนนหินคลุกบดอัดเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านสถาน หมู่ ๑

เมื่อ 27/07/2015 เวลา 11:55:27 น.

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาากลางในงานก่อสร้าง จ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชียงคาน หมู่ 4 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

เมื่อ 27/07/2015 เวลา 11:50:02 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตตำบลสถาน, โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดเข้าสู่พื้นที่การเกษตรบ้านสถาน หมู่ 1 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งอ่าง หมู่ 6 และ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำม้าเหนือ หมู่ 13 จำนวน 6 โครงการ

เมื่อ 20/07/2015 เวลา 17:10:52 น.

ประกาศ เทศบาลตำบลสถานเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอก ในเขตเทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อ 21/05/2015 เวลา 17:09:59 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรังบดอัดแน่นในเขตตำบลสถาน,โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.8 และโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 28 จุด จำนวน 6 โครงการ

เมื่อ 19/05/2015 เวลา 17:03:27 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตตำบลสถาน จำนวน 2 โครงการ

เมื่อ 30/04/2015 เวลา 16:37:38 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุวางท่อประปาภูเขาเข้าระบบหอถังสูง บ้านแฟน หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 08/04/2015 เวลา 13:45:10 น.

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ในเขตตำบลสถาน จำนวน 7 โครงการ

เมื่อ 03/04/2015 เวลา 10:00:12 น.

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างฝาย คสล. หมู่ที่ 17

เมื่อ 27/01/2015 เวลา 16:41:08 น.

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2

เมื่อ 27/01/2015 เวลา 16:40:55 น.

สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 1

เมื่อ 27/01/2015 เวลา 16:40:42 น.

สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ 8

เมื่อ 27/01/2015 เวลา 16:40:28 น.

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง หมู่ที่ 11

เมื่อ 27/01/2015 เวลา 16:40:06 น.

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 16

เมื่อ 27/01/2015 เวลา 16:39:50 น.

สอบราคาซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภาพของพลังกล้ามเนื้อและการกระโดด จำนวน 1 เครื่อง

เมื่อ 27/01/2015 เวลา 16:39:31 น.

การให้เช่าอาคารพาณิชย์

เมื่อ 24/01/2015 เวลา 09:38:45 น.

เปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านแฟน

เมื่อ 00/00/0000 เวลา 00:00:00 น.


:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::

สำนักงานเทศบาลตำบลสถาน เลขที่ 199 หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 โทร.053-791607 มือถือ 097-9182756
จำนวนผู้ชม 697870 ครั้ง กำลังออนไลน์ 8 คน

Last Update 2022 เทศบาลตำบลสถาน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์