เทศบาลตำบลสถาน  
เลขที่ 199 หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140  
เบอร์โทรศัพท์ 053-791607 มือถือ 097-9182756  

:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
 •  ประวัติเทศบาลตำบลสถาน
 •  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานฯ
 •  นโยบายและแผนฯ
 •  สภาพทางเศรษฐกิจ
 •  สภาพทางสังคม
 •  การบริการพื้นฐาน
 •  ศักยภาพในตำบล
 •  คำขวัญเทศบาลตำบลสถาน
 •  วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสถาน
 •  อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสถาน
 •  ร้องเรียนทุจริต
 •  รับฟังคิดเห็นประชาชน
 •  คณะผู้บริหาร
 •  สภาเทศบาล
 •  ปลัดเทศบาล
 •  สำนักปลัด
 •  หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  กองคลัง
 •  กองช่าง
 •  กองการศึกษาฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 •  แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี พ.ศ.2558 - 2560
 •  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ( 1 )
 •  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ( 2 )
ดูทั้งหมด
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 •  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
 •  ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 •  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (1)
ดูทั้งหมด
รายงานผลปฏิบัติงาน
 •  วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560
 •  วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
 •  รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2562
ดูทั้งหมด
รายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลสถาน
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
ดูทั้งหมด
แผนการดำเนินงาน
 •  แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558
 •  แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561
ดูทั้งหมด
การเงิน-การคลัง
 •  รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 •  งบแสดงรายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560
 •  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 3
ดูทั้งหมด
งานจัดเก็บรายได้
 •  คู่มือขั้นตอนและวิธีเสียภาษี
 •  แบบขอยกเลิกการเสียภาษีโรงเรียนและที่ดิน
 •  แบบคำขอชำระภาษี
ดูทั้งหมด
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 •  รอเพิ่มข้อมูล
งานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน
 •  มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์
 •  มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
 •  มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ดูทั้งหมด
งานพัสดุ
 •  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  แผนกาารปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ดูทั้งหมด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2558
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559
ดูทั้งหมด
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 •  รอเพิ่มข้อมูล
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสถาน
 •  โครงการหมู่บ้านส่งเสริมการจัดการสุขภาพ ปี 2558
 •  โครงการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางด้านสาธารณสุขมูลฐานฯ
ดูทั้งหมด
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสถานที่สะสมอาหาร
 •  รอเพิ่มข้อมูล
การจัดการขยะ
 •  แผนการจัดการขยะ
 •  แผนปฏิบัติการขยะ
 •  โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจากต้นทาง
ดูทั้งหมด
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ 2557-2559
 •  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2557-2559
 •  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี ( พ.ศ. 2562 - 2564) (ปก)
 •  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี ( พ.ศ. 2562 - 2564) (ส่วนที่ 1)
ดูทั้งหมด
แผนบริหารความต่อเนื่อง
 •  แผนบริหารความต่อเนื่อง
ดูทั้งหมด
คู่มือประชาชนฯ 2558
 •  ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนที่มีคู่มือกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 •  คู่มือปฏิบัติการเบี้ยยังชีพ เทศบาลตำบลสถาน
ดูทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
 •  แผนความต่อเนื่องเทศบาลตำบลสถาน
 •  แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2557-2559
 •  โครงการอาสาสมัครป้องกันป่า รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ดูทั้งหมด
แผนการท่องเที่ยวตำบลสถาน
 •  แผนการท่องเที่ยวตำบลสถาน
ดูทั้งหมด
แผนอัตรากำลัง
 •  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๐
 •  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๓
ดูทั้งหมด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 •  ๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒
 •  ๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
 •  ๓. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
ดูทั้งหมด
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสถาน
 •  ๑. ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ของพนักงาน
 •  ๒. ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงาน
 •  ๓. ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ดูทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลทั่วไป
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานฯ

ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

1.     ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล

                   ตำบลสถานเป็นตำบลหนึ่งในเขตอำเภอเชียงของ  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงของมาทางทิศใต้   เป็นระยะทางประมาณ กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตดังนี้

                   -ทิศเหนือ  ติดกับตำบลเวียง  อำเภอเชียงของ  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากทางเกวียนบรรจบกับสันดอยห้วยกว๊าน(เนิน  1062)  บริเวณพิกัด  PC 352386  ไปทางทิศตะวันออกตามทางเกวียน  โดยใช้ริมทางเกวียนด้านทิศใต้เป็นแนวแบ่งเขต  บริเวณพิกัด  PC 364385  ไปตามสันเนิน  690  บริเวณพิกัด  PC 387380  ผ่านเนิน  670  บริเวณพิกัด  PC 384376  ผ่านเนิน  690  บริเวณพิกัด  PC 388378  ผ่านเนิน  702  บริเวณพิกัด  PC 407390  ผ่านเนิน  639  บริเวณพิกัด  PC 416387  ผ่านเนิน  665  บริเวณพิกัด  PC 426388  ผ่านเนิน  517  บริเวณพิกัด  PC 433385  ผ่านเนิน  482  บริเวณพิกัด  PC 443378  ไปตามลำห้วยน้ำแหย่ง  โดยใช้กึ่งกลางลำห้วยน้ำแหย่ง    เป็นแนวแบ่งเขตบรรจบกับแม่น้ำอิง  บริเวณพิกัด  PC 508338  รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ  21.5  กิโลเมตร                   

                   -ทิศตะวันออกติดกับตำบลศรีดอนชัย  อำเภอเชียงของโดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากลำห้วยน้ำแหย่งบรรจบกับแม่น้ำอิง  บริเวณพิกัด  P C 508338  ไปทางทิศใต้  ตามลำน้ำอิงโดยใช้กึ่งกลางแม่น้ำอิงเป็นแนวแบ่งเขต  สิ้นสุดที่ริมหนองคราญช้างตายด้านทิศใต้บรรจบกับแม่น้ำอิง  บริเวณพิกัด  P C 488300  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  6  กิโลเมตร   

                   -ทิศใต้ติดกับตำบลศรีดอนชัย  อำเภอเชียงของโดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากที่ริมหนองคราญช้างตายด้านทิศใต้บรรจบกับแม่น้ำอิง  บริเวณพิกัด  P C 488300  ไปทางทิศตะวันออกตามริมหนองคราญช้างตายด้านทิศใต้โดยใช้ริมหนองด้านทิศใต้เป็นแนวแบ่งเขต  บรรจบกับลำเหมืองสาธารณะ  บริเวณพิกัด  P C 487307  ไปตามลำเหมืองสาธารณะ  ผ่านถนนทางหลวงหมายเลข  1200  บริเวณพิกัด  P C 474307  โดยใช้กึ่งกลางลำเหมืองสาธารณะเป็นแนวแบ่งเขต  บรรจบกับห้วยฮ่องปึง  โดยใช้กึ่งกลางห้วยฮ่องปึงเป็นแนวแบ่งเขต  บรรจบกับห้วยเยื้อง  บริเวณพิกัด  P C 448291  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามห้วยเยื้อง  โดยใช้กึ่งกลางลำห้วยเยื้องเป็นแนวแบ่งเขต  บรรจบกับทางหลวงหมายเลข  1174  บริเวณพิกัด  P C 442297  ใปทางทิศใต้ตามถนนทางหลวงหมายเลข  1174  โดยใช้กึ่งกลางถนนทางหลวงหมายเลข  1174  เป็นแนวแบ่งเขต  ถึงทางสาธารณะบรรจบกับ   ถนนทางหลวงหมายเลข  1174  บริเวณพิกัด  P C 438294  ไปทางทิศตะวันตกตามทางสาธารณะ  โดยใช้กึ่งกลางสาธารณะเป็นแนวแบ่งเขตถึงเชิงเนิน  667  บริเวณพิกัด  P C 413308  ไปตามสันเขา  ผ่านเนิน  667  บริเวณพิกัด     P C 399314  ดอยขุนดิน(เนิน  795)  บริเวณพิกัด  P C 383310  โดยใช้สันเขาเป็นแนวแบ่งเขตสิ้นสุดที่ดอยห้วยเขี๊ยะ(เนิน  754)  บริเวณพิกัด  P C 371309  รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  17  กิโลเมตร      

                   -ทิศตะวันตกติดกับตำบลโชคชัย กิ่งอำเภอดอยหลวง และตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสน   จังหวัดเชียงรายโดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากดอยห้วยเขี๊ยะ(เนิน  754)  บริเวณพิกัด  P C 371309  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามสันเขา  ผ่านดอยผาตื้น(เนิน  673)  บริเวณพิกัด  P C 364317  เนิน  662  บริเวณพิกัด  P C 372327  ดอยเวียงเกี๋ยง(เนิน  763)  บริเวณพิกัด  P C 374344  เนิน  603  บริเวณพิกัด  P C 352386  359346  เนิน  590  บริเวณพิกัด  P C 35635  ดอยหัวกว๊าน(เนิน  1062)  บริเวณพิกัด  P C 34437  โดยใช้สันเขาเป็นแนวแบ่งเขต    สิ้นสุดที่สันดอยห้วยกว๊านบรรจบกับทางเกวียน  บริเวณพิกัด  P C 352386  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก  ประมาณ  12  กิโลเมตร

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

                   ลักษณะภูมิประเทศของตำบลสถาน  พื้นที่ทางด้านตะวันตกเป็นที่ราบสูงและภูเขา  อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ย  900  เมตร  มีภูเขาสูงสลับซับซ้อนวางตัวในแนวเหนือ ใต้  ได้แก่ เทือกเขาดอยหลวง  พื้นที่ทางตอนเหนือและทางตะวันออกเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ได้แก่  ป่าน้ำม้า และป่าน้ำช้าง  ส่วนพื้นที่ทางตอนกลางและด้านตะวันออกเป็นที่ราบเหมาะแก่การเพาะปลูกมีแม่น้ำอิงไหลผ่านทางด้านตะวันออกของตำบลในแนวเหนือ ใต้

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

ฤดูร้อน ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์-กลางเดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว ประมาณกลางเดือนตุลาคม-กลางเดือนกุมภาพันธ์

          1.4 ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินร่วน ดินเหนียว พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว

          1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

·       แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ

แม่น้ำที่ไหลผ่านหางหมู่บ้านในท้องที่เขตบริการ มี 1 สาย คือ แม่น้ำอิง

ลำห้วยที่ไหลจากเทือกเขา ดอยหลวง และดอยขมิ้น   3   สายได้แก่ ห้วยน้ำม้า ห้วยน้ำช้าง ร่องแหย่ง

หนองน้ำสำคัญในพื้นที่จำนวน 16 แห่ง ได้แก่  หนองยาว หนองงูเหลือม หนองสลาบ หนองน้ำสาธารณะบ้านแฟน สระสาธารณะบ้านใหม่ธาตุทอง หนองหอย หนองประตูดงเวียง หนองบัว หนองเก้าห้า หนองหลง หนองปลาเพี้ย หนองโค้ง หนองช้างตาย หนองปลาขาว หนองบัวลอย

·       แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- อ่างเก็บน้ำ  จำนวน   2   แห่ง   ได้แก่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำช้าง อ่างเก็บน้ำหลง  

 


:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::

สำนักงานเทศบาลตำบลสถาน เลขที่ 199 หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 โทร.053-791607 มือถือ 097-9182756
จำนวนผู้ชม 697848 ครั้ง กำลังออนไลน์ 9 คน

Last Update 2022 เทศบาลตำบลสถาน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์