เทศบาลตำบลสถาน  
เลขที่ 199 หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140  
เบอร์โทรศัพท์ 053-791607 มือถือ 097-9182756  

:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
 •  ประวัติเทศบาล
 •  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานฯ
 •  นโยบายและแผนฯ
 •  สภาพทางเศรษฐกิจ
 •  สภาพทางสังคม
 •  การบริการพื้นฐาน
 •  ศักยภาพในตำบล
 •  คำขวัญเทศบาลตำบลสถาน
 •  วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสถาน
 •  คณะผู้บริหาร
 •  สภาเทศบาล
 •  ปลัดเทศบาล
 •  สำนักปลัด
 •  หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  กองคลัง
 •  กองช่าง
 •  กองการศึกษาฯ
การเงิน-การคลัง
 •  รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 •  งบแสดงรายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560
 •  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 3
งานจัดเก็บรายได้
 •  คู่มือขั้นตอนและวิธีเสียภาษี
 •  แบบขอยกเลิกการเสียภาษีโรงเรียนและที่ดิน
 •  แบบคำขอชำระภาษี
 •  แบบคำขอใบอนุญาต(กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ)
 •  แบบแสดงรายการภาษีป้าย
 •  แผ่นพับเสียภาษี3
 •  ภบท.8
 •  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี เทศบาลตำบลสถาน
 •  แบบคำขอจัดตั้งสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ตัวอย่าง)
 •  แบบคำขอจัดตั้งสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 •  แบบคำขอจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหารฯ (ตัวอย่าง)
 •  แบบคำขอจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหารฯ
 •  เอกสารแนบภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 •  ตัวอย่างการกรอกแบบภาษีป้าย
 •  แบบแสดงรายการที่ดิน (ตัวอย่าง)
 •  แบบคำร้องขออนุญาตใช้เสียง
 •  ตัวอย่างการกรอกแบบภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 •  ภป.3
 •  เอกสารแนบภาษีบำรุงท้องที่
 •  เอกสารแนบภาษีป้าย(ตัวอย่าง)
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
 •  มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์
 •  มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
 •  มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
 •  แผนผังการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-ผู้พิการ
 •  แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการรับขึ้นทะเบียนฯ
 •  ตัวอย่างคำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ
 •  ตัวอย่างคำร้องขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
 •  แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
 •  บัญชีรายชื่อผู้รับเบี้ยผู้พิการ ปีงบประมาณ 2560
 •  บัญชีรายชื่อผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2560
แผนพัฒนาสามปี
 •  แผนสามปี 58 - 60
 •  แผนเพิ่มเติม 58 - 60 ฉบับที่ 1
งบประมาณรายจ่าย
 •  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 58
รายงานผลปฏิบัติงาน
 •  รอเพิ่มข้อมูล
รายงานการประชุมสภาฯ
 •  สมัยสามัญ 1/1 ปี 2558
 •  สมัยวืสามัญ 1/1 และ 1/2 ปี 2558
 •  สมัยสามัญ 2/1 ปี 2558
 •  สมัยสามัญ 2/2 ปี 2558
 •  สมัยวืสามัญ 2/1 ปี 2558
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2559
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2559
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2559
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2559
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559
แผนการดำเนินงาน
 •  แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558
แผนการจัดซื้อพัสดุ
 •  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  แผนกาารปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบมาณ 2559
 •  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
 •  แผนกาารปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบมาณ 2560
 •  ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ผด1. (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) ปีงบประมาณ 2560
 •  ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ผด2. (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) ปีงบประมาณ 2560
 •  รายงานผลการดำเนินงานพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2557
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2557
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2558
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2558
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2558
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2558
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2558
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2558
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
 •  โครงการหมู่บ้านส่งเสริมการจัดการสุขภาพ ปี 2558
 •  โครงการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางด้านสาธารณสุขมูลฐานฯ
 •  ผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตำบลสถาน ประจำปี 2559
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ 2557-2559
 •  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2557-2559
 •  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2560
แผนบริหารความต่อเนื่อง
 •  แผนบริหารความต่อเนื่อง
คู่มือประชาชนฯ 2558
 •  ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนที่มีคู่มือกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
เอกสารดาวน์โหลด
 •  แผนความต่อเนื่องเทศบาลตำบลสถาน
 •  แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2557-2559
 •  โครงการอาสาสมัครป้องกันป่า รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 •  ความรู้เกี่ยวกับภัยต่าง ๆ
 •  เอกสารการสมัครและรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย

ข้อมูลทั่วไป
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานฯ

สภาพทั่วไป
 
ที่ตั้ง
 
ตําบลสถานเป็นตําบลหนึ่งในเขตอําเภอเชียงของ ห่างจากที่ว่าการอําเภอเชียงของมาทางทิศใต้ เป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้
 
- ทิศเหนือ ติดกับตําบลเวียง อําเภอเชียงของ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากทางเกวียนบรจบกับ สันดอยห้วยกว้าน(เนิ 1062) บริเวณพิกัด P C 352386 ไปทางทิศตะวันอกตามทางเกวียน โดยใช้ริมทางเกวียนด้านทิศใต้เป็นแนวแบ่งเขต บริเวณพิกัด P C 364385 ไปตามสันเนิ 690 บริเวณพิกัด PC 387380 ผ่านเนิน 670 บริเวณพิกัด P C 384376 ผ่านเนิน 690 บริเวณพิกัด P C 38378 ผ่านเนิน 702 บริเวณพิกัด P C 407390 ผ่านเนิ 639 บริเวณพิกัด P C 416387 ผ่านเนิ 65 บริเวณพิกัด P C 42638 ผ่านเนิ 517 บริเวณพิกัด P C 43385 ผ่านเนิ 482 บริเวณพิกัด P C4378 ไปตามลําห้วยน้ําแหย่ง โดยใช้กึ่งกลางลําห้วยน้ําแหย้ง เป็นแนวแบ่งเขตบรจบกับแม่น้ําอิงบริเวณพิกัด P C 50838 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 21.5 กิโลเมตร
 
- ทิศตะวันอกติดกับตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากลําห้วยน้ําแหย้งบรจบกับแม่น้ําอิง บริเวณพิกัด P C 50838 ไปทางทิศใต้ ตามลําน้ําอิงโดยใช้กึ่งกลางแม่น้ําอิงเป็นแนวแบ่งเขต สิ้นสุดที่ริมหนองคราญช้างตายด้านทิศใต้บรจบกับแม่น้ําอิง บริเวณพิกัด P C 4830 รวมระยะทาง ด้านทิศตะวันอกประมาณ 6 กิโลเมตร
 
- ทิศใต้ดกับตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากที่ริมหนองคราญช้างตายด้านทิศใต้บรจบกับแม่น้ําอิง บริเวณพิกัด P C 4830 ไปทางทิศตะวันอกตามริมหนองคราญช้างตาย ด้านทิศใต้โดยใช้ริมหนองด้านทิศใต้เป็นแนวแบ่งเขต บรจบกับลําเหมืองสาธารณะ บริเวณพิกัด P C 487307 ไปตามลําเหมืองสาธารณะ ผ่านถนทางหลวงหมายเลข 120 บริเวณพิกัด P C 474307 โดยใช้กึ่งกลางลําเหมืองสาธารณะเป็นแนวแบ่งเขต บรจบกับห้วยฮ่องป๋ง โดยใช้กึ่งกลางห้วยฮ่องป๋งเป็นแนวแบ่งเขต บรจบกับ ห้วยเยื้อง บริเวณพิกัด P C 48291 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามห้วยเยื้อง โดยใช้กึ่งกลางลําห้วยเยื้อง เป็นแนวแบ่งเขต บรจบกับทางหลวงหมายเลข 174บริเวณพิกัด P C 4297 ใปทางทิศใต้ามถนทางหลวงหมายเลข 174 โดยใช้กึ่งกลางถนทางหลวงหมายเลข 174 เป็นแนวแบ่งเขต ถึงทางสาธารณะบรจบกับ ถนทางหลวงหมายเลข 174 บริเวณพิกัด P C 438294 ไปทางทิศตะวันตกตามทางสาธารณะ โดยใช้กึ่งกลางสาธารณะเป็นแนวแบ่งเขตถึงเชิงเนิ 67 บริเวณพิกัด P C 41308 ไปตามสันเขา ผ่านเนิ 67 บริเวณพิกัด P C 39314 ดอยขุนดิน(เนิ 795) บริเวณพิกัด P C 38310 โดยใช้สันเขาเป็นแนวแบ่งเขตสิ้นสุดที่ดอยห้วยเขี๊ยะ(เนิน754) บริเวณพิกัด P C 371309 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 17 กิโลเมตร
 
- ทิศตะวันตกติดกับตําบลโชคชัย กิ่งอําเภอดอยหลวง และตําบลบ้านแซว อําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากดอยห้วยเขี๊ยะ(เนิ 754) บริเวณพิกัด P C 371309 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามสันเขา ผ่านดอยผาตื้น(เนิ 673) บริเวณพิกัด P C 364317 เนิ 62 บริเวณพิกัด P C
372327 ดอยเวียงเกี๋ยง(เนิน 763) บริเวณพิกัด P C 37434 เนิ 603 บริเวณพิกัด P C 352386 359346 เนิน 590 บริเวณพิกัด P C 35635 ดอยหัวกว้าน(เนิน 1062) บริเวณพิกัด P C 3437 โดยใช้สันเขาเป็นแนวแบ่งเขต สิ้นสุดที่สันดอยห้วยกว้านบรจบกับทางเกวียน บริเวณพิกัด P C 352386
รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ 12 กิโลเมตร
 
เนื้อที่
 
ตําบลสถานมีเนื้อที่ั้งหมดประมาณ 101 ตารางกิโลเมตร
 
ภูมิประเทศ
 
ลักษณะภูมิประเทศของตําบลสถาน พื้นที่ทางด้านตะวันตกเป็นที่ราบสูงและภูเขา อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลปานกลางเฉลี่ย 90 เมตร มีภูเขาสูงสลับซับซ้อนวางตัวในแนวเหนือ – ใต้ ได้แก่เทือกเขาดอยหลวง พื้นที่างตอนเหนือและทางตะวันอก เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้แก้ ป่าน้ำม้า และป่าน้ำช้าง ส่วนพื้นที่ทางตอนกลางและด้านตะวันอกเป็นที่ราบเหมาะแก่ารเพาะปลูก มีแม่น้ําอิงไหลผ่านทางด้านตะวันอกของตําบลในแนวเหนือ – ใต้
 
จํานวนประชากร,หมู่บ้านและครัวเรือน ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2556


sathan people

:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::

สำนักงานเทศบาลตำบลสถาน เลขที่ 199 หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 โทร.053-791607 มือถือ 097-9182756
จำนวนผู้ชม 72602 ครั้ง กำลังออนไลน์ 13 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลสถาน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์