เทศบาลตำบลสถาน  
เลขที่ 199 หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140  
เบอร์โทรศัพท์ 053-791607 มือถือ 097-9182756  

:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
 •  ประวัติเทศบาลตำบลสถาน
 •  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานฯ
 •  นโยบายและแผนฯ
 •  สภาพทางเศรษฐกิจ
 •  สภาพทางสังคม
 •  การบริการพื้นฐาน
 •  ศักยภาพในตำบล
 •  คำขวัญเทศบาลตำบลสถาน
 •  วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสถาน
 •  อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสถาน
 •  ร้องเรียนทุจริต
 •  รับฟังคิดเห็นประชาชน
 •  คณะผู้บริหาร
 •  สภาเทศบาล
 •  ปลัดเทศบาล
 •  สำนักปลัด
 •  หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  กองคลัง
 •  กองช่าง
 •  กองการศึกษาฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 •  แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี พ.ศ.2558 - 2560
 •  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ( 1 )
 •  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ( 2 )
ดูทั้งหมด
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 •  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
 •  ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 •  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (1)
ดูทั้งหมด
รายงานผลปฏิบัติงาน
 •  วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560
 •  วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
 •  รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2562
ดูทั้งหมด
รายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลสถาน
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
ดูทั้งหมด
แผนการดำเนินงาน
 •  แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558
 •  แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561
ดูทั้งหมด
การเงิน-การคลัง
 •  รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 •  งบแสดงรายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560
 •  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 3
ดูทั้งหมด
งานจัดเก็บรายได้
 •  คู่มือขั้นตอนและวิธีเสียภาษี
 •  แบบขอยกเลิกการเสียภาษีโรงเรียนและที่ดิน
 •  แบบคำขอชำระภาษี
ดูทั้งหมด
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 •  รอเพิ่มข้อมูล
งานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน
 •  มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์
 •  มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
 •  มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ดูทั้งหมด
งานพัสดุ
 •  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  แผนกาารปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ดูทั้งหมด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2558
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559
ดูทั้งหมด
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 •  รอเพิ่มข้อมูล
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสถาน
 •  โครงการหมู่บ้านส่งเสริมการจัดการสุขภาพ ปี 2558
 •  โครงการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางด้านสาธารณสุขมูลฐานฯ
ดูทั้งหมด
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสถานที่สะสมอาหาร
 •  รอเพิ่มข้อมูล
การจัดการขยะ
 •  แผนการจัดการขยะ
 •  แผนปฏิบัติการขยะ
 •  โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจากต้นทาง
ดูทั้งหมด
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ 2557-2559
 •  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2557-2559
 •  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี ( พ.ศ. 2562 - 2564) (ปก)
 •  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี ( พ.ศ. 2562 - 2564) (ส่วนที่ 1)
ดูทั้งหมด
แผนบริหารความต่อเนื่อง
 •  แผนบริหารความต่อเนื่อง
ดูทั้งหมด
คู่มือประชาชนฯ 2558
 •  ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนที่มีคู่มือกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 •  คู่มือปฏิบัติการเบี้ยยังชีพ เทศบาลตำบลสถาน
ดูทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
 •  แผนความต่อเนื่องเทศบาลตำบลสถาน
 •  แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2557-2559
 •  โครงการอาสาสมัครป้องกันป่า รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ดูทั้งหมด
แผนการท่องเที่ยวตำบลสถาน
 •  แผนการท่องเที่ยวตำบลสถาน
ดูทั้งหมด
แผนอัตรากำลัง
 •  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๐
 •  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๓
ดูทั้งหมด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 •  ๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒
 •  ๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
 •  ๓. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
ดูทั้งหมด
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสถาน
 •  ๑. ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ของพนักงาน
 •  ๒. ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงาน
 •  ๓. ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ดูทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ผลงาน / อัลบั้มภาพ
 

กิจกรรมประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ประจำปี 2564

กิจกรรมส่งมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่อาสาปศุสัตว์ตำบลสถาน ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมการส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น

นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลสถาน

ประมวลภาพงานเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาลตำบลสถาน

โครงการป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมปล่อยปลา

กิจกรรม "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ีใจเรา" จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

โครงการส่งเสริมการจัดการขยะและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยโดยประชาชนมีส่วนร่วม ปี 2563

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์แก่เยาวชน ตำบลสถาน ในวันพุธที่ 2 กันยายน 2563

โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจรในระดับพื้นที่ กิจกรรมตั้งจุดตรวจเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการกิจกรรมอบรมให้ความรู้การปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุและผู้พิการ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563

ลงพื้นที่ประเมินศักยภ่าพและติดตามการดำเนินงานศูนย์จัดการเครือข่าย เทศบาลตำบลสถาน

ลงพื้นที่แหล่งเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมรอรับการตรวจเยี่ยม

กิจกรรม อาสาสมัครในการพัฒนาการเกษตรและอาหารปลอดภัยของพื้นที่ตำบลสถาน (ชาวนาอาสา)

ร่วมลงนาม MOU หน่วยงานทุกภาคส่วนทุกชุมชนหมู่บ้านร่วมรับผิดชอบช่วยกันรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

พัฒนาถนนตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ

เทศบาลตำบลสถาน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในตลาดชุมชน 16 หมู่บ้าน และสำนักงานเทศบาลตำบลสถาน

พิธีลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการผสานพลังชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างตำบลสุขภาวะ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรม : กำจัดวัชพืชคลองและแหล่งน้ำสาธารณะ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำขนมหวาน (บัวลอยไข่หวานและทองม้วนสด)

ต้อนรับศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องค์มนตรี

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กิจกรรม Kick off ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เชียงรายไร้หมอกควัน

การตรวจเช็คสุขภาพประจำปี วันที่ 28 ตุลาคม 2562

''แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีความสุข" วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสถานวัดเชียงคาน

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสถานวัดเชียงคาน ร่วมกับวาวตะวันโฮมสเตย์(ท่องเที่ยวชุมชนบ.น้ำม้า)

เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น

ประมวลภาพโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสถาน ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ระบบและกลไกการจัดการพื้นที่ และการพัฒนาการนวัตกรรม”

รับมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ "เทศบาลตำบลสถาน พื้นที่เป้าหมายขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น"

โตรงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชุาชน

โครงการร้านค้าแต่ไม่ขาย รับซื้อขยะ ธนาคารขยะในชุมชน

โครงการส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำบลสถาน กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองสลาบ “คืนคลองสวยทั่วไป สุขใจเที่ยวท้องถิ่น”

โครงการ เฉลิมพระเกียรติ ๑ อำเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ พัฒนาถนนสายสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๔ และถนนเส้น 1120 ตำบลสถาน "1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะ กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักจากขยะทางการเกษตร

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ประชุมคณะกรรมการจัดทำโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

โครงการวัยเรียน วัยใส ห่วงใยสุขภาพ ป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม้พร้อม ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

การให้บริการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

การตรวจประเมินมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA

การศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะตามหลัก บวร

การซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุยากไร้ และผู้พิการในเขตตำบลสถาน

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา (ขึ้นธาตุ)

โครงการสร้างและพัฒนากลไกความร่วมมือ การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ

โครงการวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ ประจำปี 2562

จิตอาสาทำดีเพื่อแผ่นดิน

โครงการพัฒนารูปแบบ เส้นทาง และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มของวิถีสุมนไพร จังหวัดเชียงราย เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน

การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีถูกทอดทิ้ง

การอบรมการคัดแยกขยะจากต้นทางโรงเรียนในเขตตำบลสถาน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงพร้อมกับ CG

กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสถาน วันที่ 1 มีนาคม 2562

เปิดเทอม 1/2562 โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสถานวัดเชียงคาน 7 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสถานวัดเชียงคาน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสถานวัดเชียงคาน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมทำบุญตักบาตรตานต้อด

28 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อนเยี่ยมเพื่อน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสถานวัดเชียงคาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ประมวลภาพถ่ายโครงการสานพลังเครือข่ายความมั่นคงทางอาหารร่วมสร้างชุมชนสุขภาวะ โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม

โครงการธนาคารขยะชุมชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

โครงการหยุดเผา 60วันอันตราย หยุดเผาขยะเศษไม้ ใบหญ้า

การประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการคืนคลองทั่วไป สุขใจเที่ยวท้องถิ่นและการพิจารณายกร่างเทศบัญญัติเรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 2

โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเกษตรสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2562

อบรมโครงการเสริมพลังคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และองค์กรคนพิการ

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมกระทรวงมหาดไทย การดำเนินงานปฏิบัติการ 60วัน “แยกก่อนทิ้ง”

กิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2561

โครงการวันเด็ก ประจำปี 2562

ขยะฮอมบุญ

ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

รับมอบมือถือเก่าจากผู้ใหญ่บ้าน

โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเกี๋ยงเป็ง (วันลอยกระทง)

กิจกรรมการสร้างมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะในชุมชน

กิจกรรมตลาดนัดขยะชุมชน โครงการร้านค้าแต่ไม่ขาย หมู่ 6 บ้านทุ่งอ่าง

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ กิจกรรมการศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะจังหวัดเชียงราย

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมการศึกษาเส้นทางธรรมชาติ เดินป่า

เยี่ยมเยือนผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง

ถวายสลากภัตร

โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561

โครงการยิ้มสวย ฟันใส ด้วยมือแม่

โครงการมือถือเก่าแลกหนังสือใหม่ให้น้อง

โครงการผู้ใหญ่พาเที่ยว เรียนรู้เกษตรสีเขียว ท่องเที่ยววิถีธรรมชาติ อาหารปลอดภัย ประจำปี 2561

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

โครงการปลูกป่านิเวศน์

โครงการออกติดตามเยี่ยมเยือนและสงเคราะห์ผู้พิการ

โครงการตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะของโรงเรียนในเขตตำบลสถาน

โครงการเพิ่มทักษะการช่วยเหลือตนเองแก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งอ่าง

โครงการเพิ่มทักษะการช่วยเหลือตนเองแก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งงิ้ว

โครงการอบรมหลักสูตร "ท้องถิ่นคุณธรรม ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" รุ่นที่ 6

กิจกรรม big cleaning day ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสถาน

โครงการธนาคารขยะ ประจำเดือน มิถุนายน บ้านทุ่งอ่างใหม่ ม. 15

กิจกรรมวันไหวครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสถาน

โครงการอบรมมัคคุเทศก์อาสาและไกด์ท้องถิ่น ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและควบคุมโรคติตต่อในเด็กปฐมวัย

กิจกรรมไหว้ครู ศูนย์็พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งอ่าง

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยแก่เด็ก

กิจกรรมวันไหวครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งงิ้ว

โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลสถาน อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทบาทและบุคลิกภาพในที่สาธารณะ

กิจกรรมจิตอาสาจัดการขยะ

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ว่างงาน อบรมการทำขนมไทย

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ผู้ประกอบการ หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร ความรู้ด้านเทศบัญญัติอาหาร

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเกษตรสีเขียว

โครงการพัฒนาต้นแบบระบบบริหารจัดการขยะระบบคลัสเตอร์

โครงการขยะแลกไข่

โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย (กิจกรรมการประดิษฐ์สิ่งของเหลือใช้)

โครงการมหกรรมเชียงของเมืองสะอาด

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุวัดเชียงคาน วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสถาน วันที่ 19 เมษายน 2561

ร่วมงานเกษตรแฟร์ ณ หนองสลาบ ต.สถาน อ.เชียงของ จ. เชียงราย วันที่ 27 เมษายน 2561

ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนเสื้อนักเรียน วันที่ 27 เมษายน 2561

นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสถาน วัดเชียงคาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย เข้าร่วมประกวดรำวงมาตรฐาน และฟ้อนเล็บ วันที่ 23 เมษายน 2561

เข้าร่วมบรรยายสรุปผลงานการบริหารจัดการดีเด่นระดับจังหวัด ระดับ 5 ดาว จังหวัดเชียงราย ณ โรงแรม M บูรทิค รีสอร์ท จ.เชียงราย วันที่ 27 เมษายน 2561

ท่านช่วง ทะกัน และ ท่านปลัดมนสิชา ไชยทน ได้เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัล ในวันที่ 28 เมษายน 2561 ณ โรงแรม M บูรทิค จ.เชียงราย

วารสารเทศบาลตำบลสถาน ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับประชาชน

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมตลาดสีเขียว Green Market

กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสถาน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการปั่นเพื่อรัก บอกฮักที่บ้านแฟน ครั้งที่ 3

กิจกรรมขยะฮอมบุญ

โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจากต้นทาง

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสถาน วัดเชียงคาน ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ประมวลภาพโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้สูงอายุวัดเชียงคาน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ยินดีต้อนรับ เทศบาลปรายพระยา จังหวัดกระบี่ ศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุทต.สถาน วัดเชียงคาน วันที่ 24 มกราคม 2561

ภาพรวมกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุวัดเชียงคาน ประจำปี 2560

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุวัดเชียงคาน วันที่ 23 ธันวาคม 2560

โครงการรวมพลคนสูงวัย ประจำปี 2560

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุวัดเชียงคาน วันที่ 21 ธันวาคม 2560

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลสถาน

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ อบรมการต้องลายผ้า (ฉลุลายผ้า)

โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีเกี๋ยงเป็ง (ลอยกระทง) ประจำปี 2560

โครงการดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพผสว.ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมฯ ประจำปี 2560

โรงเรียนผู้สูงอายุวัดเชียงคาน เทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560

โครงการต้นกล้าศิลปะ ภูมิปัญญา และการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ประจำปี 2560

ประมวลภาพ โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ประจำปี 2560

ประมวลภาพ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรีตำบลสถาน ประจำปี 2560 กิจกรรม ทำสบู่เหลว แชมพูและครีมนวดผม

ประมวลภาพโครงการวัยเรียนวัยใส ห่วงใยสุขภาพ ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ประจำปี 2560

ประมวลภาพโครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปี 2560

ประมวลภาพโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560 (ณ วัดเชียงคาน)

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมความจงรักภักดี

โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวตำบลสถาน

โครงการอบรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะเหลือใช้ ประจำปีงบประมาณ 2560

โรงเรียนผู้สูงอายุวัดเชียงคาน เทศบาลตำบลสถาน วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

โครงการอบรมจริยธรรมพุทธทายาท ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลสถานแจกพันธุ์ปลาคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลสถาน

ทศบาลตำบลสถานร่วมขับเคลื่อนวาระเชียงของเมืองสะอาดภายหลังมอบmouคัดแยกขนะแก่ชุมชน

อบรมชี้แจงแนวทางการบริหารขยะแก่ชุมชนและหน่วยงานราชการ ภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปหาแนวทางการดำเนินการจัดการขยะ

ประมวลภาพโครงการเทศกาลบอกรัก ฮัก (HUG) กันที่บ้านแฟน

กิจกรรมแถลงข่าวประชาสัมพันธ์โครงการเทศกาลบอกรัก ฮัก (HUG) กันที่บ้านแฟน

กิจกรรม ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี & สวัสดีปีใหม่ 2560 โรงเรียนผู้สูงอายุ

เทศบาลสถาน ดำเนินกิจกรรมนำร่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษขยะอินทรีย์วัชพืช

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสถาน วันที่ 22 ก.ย. 2559 (สัปดาห์ที่ 8 ภาคเรียนที่ 2 /2559 )

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสถาน วันที่ 15 ก.ย. 2559 (สัปดาห์ที่ 7 ภาคเรียนที่ 2 /2559 )

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสถาน วันที่ 29 ก.ย.2559 (สัปดาห์ที่ 9 ภาคเรียนที่ 2 /2559 )

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสถาน วันที่ 8 กันยายน 2559 (สัปดาห์ที่ 6 ภาคเรียนที่ 2/2559)

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสถาน วันที่ 2 กันยายน 2559 (สัปดาห์ที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2559)

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสถาน วันที่ 25 สิงหาคม 2559 (สัปดาห์ที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2559)

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสถาน วันที่ 19 ส.ค.2559 (สัปดาห์ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 /2559 )

กิจกรรมปิดภาคเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสถาน วัดเชียงคาน ภาคเรียนที่ 1/2559 วันที่ 30 มิถุนายน 2559

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสถาน วันที่ 11 ส.ค.2559 (สัปดาห์ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 /2559 )

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสถาน วันที่ 4 ส.ค.2559 (สัปดาห์ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 /2559 )

ประมวลภาพโครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๙ กิจกรรม งดเหล้าเข้าพรรษา

ประมวลภาพโครงการ "ปลูกป่า ปลูกคน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๙

โครงการสถานเสือภูเขาครอสคันทรี "ปั่นเพื่อรัก บอกฮักที่บ้านแฟน" และโครงการปลูกรักษ์ที่บ้านแฟน ประจำปี 2559

โรงเรียนผู้สูงอายุ ณ วัดเชียงคาน ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (สัปดาห์ที่ 3 วัน)

โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ประจำปีงบประมาณ 2559

สำรวจพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม ตามโครงการ จักรยานเพื่อสุขภาพ ปั่นเพื่อรัก บอกฮักที่บ้านแฟน สถานเสือภูเขาครอสคันทรี

ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ปี 2559 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลสถาน

นายอำเภอเชียงของ ตรวจเยี่ยมและลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชนผู้ยากไร้ในตำบลสถาน

ประชุมประจำเดือนมกราคม 2559

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ตำบลสถานประจำปี 2558

โครงการตลาดนัดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2559

โครงการอบรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ 2559

วันพ่อแห่งชาติ ปี 2558

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA


:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::

สำนักงานเทศบาลตำบลสถาน เลขที่ 199 หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 โทร.053-791607 มือถือ 097-9182756
จำนวนผู้ชม 697842 ครั้ง กำลังออนไลน์ 7 คน

Last Update 2022 เทศบาลตำบลสถาน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์