เทศบาลตำบลสถาน  
เลขที่ 199 หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140  
เบอร์โทรศัพท์ 053-791607 มือถือ 097-9182756  

:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
 •  ประวัติเทศบาลตำบลสถาน
 •  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานฯ
 •  นโยบายและแผนฯ
 •  สภาพทางเศรษฐกิจ
 •  สภาพทางสังคม
 •  การบริการพื้นฐาน
 •  ศักยภาพในตำบล
 •  คำขวัญเทศบาลตำบลสถาน
 •  วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสถาน
 •  คณะผู้บริหาร
 •  สภาเทศบาล
 •  ปลัดเทศบาล
 •  สำนักปลัด
 •  หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  กองคลัง
 •  กองช่าง
 •  กองการศึกษาฯ
การเงิน-การคลัง
 •  รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 •  งบแสดงรายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560
 •  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 3
ดูทั้งหมด
งานจัดเก็บรายได้
 •  คู่มือขั้นตอนและวิธีเสียภาษี
 •  แบบขอยกเลิกการเสียภาษีโรงเรียนและที่ดิน
 •  แบบคำขอชำระภาษี
ดูทั้งหมด
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
 •  มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์
 •  มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
 •  มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ดูทั้งหมด
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 •  แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี พ.ศ.2558 - 2560
 •  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564
ดูทั้งหมด
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 •  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
 •  ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 •  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (1)
ดูทั้งหมด
รายงานผลปฏิบัติงาน
 •  วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560
 •  วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
ดูทั้งหมด
รายงานการประชุมสภาฯ
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
ดูทั้งหมด
แผนการดำเนินงาน
 •  แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558
ดูทั้งหมด
งานพัสดุ
 •  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  แผนกาารปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ดูทั้งหมด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2558
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559
ดูทั้งหมด
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
 •  โครงการหมู่บ้านส่งเสริมการจัดการสุขภาพ ปี 2558
 •  โครงการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางด้านสาธารณสุขมูลฐานฯ
ดูทั้งหมด
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ 2557-2559
 •  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2557-2559
 •  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2560
ดูทั้งหมด
แผนบริหารความต่อเนื่อง
 •  แผนบริหารความต่อเนื่อง
ดูทั้งหมด
คู่มือประชาชนฯ 2558
 •  ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนที่มีคู่มือกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 •  คู่มือปฏิบัติการเบี้ยยังชีพ เทศบาลตำบลสถาน
ดูทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
 •  แผนความต่อเนื่องเทศบาลตำบลสถาน
 •  แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2557-2559
 •  โครงการอาสาสมัครป้องกันป่า รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ดูทั้งหมด
แผนการท่องเที่ยวตำบลสถาน
 •  แผนการท่องเที่ยวตำบลสถาน
ดูทั้งหมด
การจัดการขยะ
 •  แผนการจัดการขยะ
 •  แผนปฏิบัติการขยะ
 •  โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจากต้นทาง
ดูทั้งหมด
แผนอัตรากำลัง
 •  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๐
ดูทั้งหมด

ผลงาน / อัลบั้มภาพ
 

ร่วมงานเกษตรแฟร์ ณ หนองสลาบ ต.สถาน อ.เชียงของ จ. เชียงราย วันที่ 27 เมษายน 2561

เชียงของผุดงานเกษตรแฟร์หนองสลาบ ครั้งที่ 1 ชูประเด็นเกษตรปลอดภัยเชื่อมโยงทุกเครือข่ายการเกษตร และท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างความมั่งคั่งยั่งยืนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของกล่าวว่า อำเภอเชียงของร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนจัดงาน “เกษตรแฟร์” ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field Day) ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ที่ตลาดน้ำหนองสลาบ บ้านน้ำม้า ตำบลสถาน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีความสวยงามแปลกตา โดยปีนี้อำเภอเชียงของได้รับงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงรายมาต่อยอดปรับปรุงหนองสลาบโฉมใหม่ให้มีความสวยงามและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการพัฒนาถนนคอนกรีตรอบหนองสลาบกว่า 2 กิโลเมตร ให้เป็นทางปั่นจักรยานออกกำลัง โดยงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณกิตติ ทิศกุล ประธานสภาอุสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายมาร่วมรณรงค์ผลักดันให้เชียงของเป็นเมืองอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุขด้วย นอกจากนั้นยังมีการออกร้านนิทรรศการฐานสาธิตนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรสุดล้ำครบวงจร และการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีชุมชนจากทุกหมู่บ้าน และวิสาหกิจชุมชนทุกประเภทมากมายมหาศาล ชมของเก่าแก่โบราณหาดูได้ยากจากพิพิธภัณฑ์อู่ข้าวอู่น้ำนำมาแสดงให้ได้ชมกัน การแข่งขันวู้ดบอลกีฬายอดฮิตติดลมบนในปัจจุบัน การแสดงสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ รวมถึงการแสดงทีเด็ดจากโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลสถาน ซึ่งได้รับรางวัลโรงเรียนผู้สูงอายุระดับสูงสุด 5 ดาวจากจังหวัดเชียงราย และสุดยอดไฮไลต์ขึ้นชื่อหนองสลาบ คือ การประกวดลาบปลาจากหมู่บ้านต่างๆ เป็นปีที่ 2 ภายใต้ยุทธการล้มแชมป์ลาบปลา หนองสลาบ โดยจะมีกิจกรรมดังกล่าวตลอดทั้งวันไปจนถึงตอนเย็น นายอำเภอเชียงของกล่าวย้ำว่า ในอนาคตต่อไปทุกภาคส่วนอำเภอเชียงของตกลงกันแล้วว่าจะต่อยอดจัดให้มีงานเกษตรแฟร์หนองสลาบให้ยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นงานเทศกาลงานหลักงานหนึ่งของอำเภอเชียงของช่วงหลังสงกรานต์ปีใหม่เมือง ก่อนฤดูกาลผลิตจะเริ่มขึ้นในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปีเชิญเกษตรกรนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานเกษตรแฟร์อันสุดแสนน่ารักและมีเสน่ห์ท่ามกลางบรรยากาศหนองน้ำสวยที่หาที่ใดเหมือน รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน โดยกลุ่มวิสาหกิจ Home Stay ท่องเที่ยวชุมชนตำบลสถานได้เตรียมห้องพักบรรยากาศเยี่ยมยอดไว้ต้อนรับทุกท่านอย่างอบอุ่นด้วย นายทัศนัย สุธาพจน์ บอกอีกว่า งานนี้จะเป็นกิจกรรมอีกมิติหนึ่งในหลากหลายมิติเมืองเชียงของที่รองรับยุทธศาสตร์ Chiang Khong Best Destination เชียงของเมืองปลายแห่งความสุขที่หลากหลาย และChiang Khong Safety 4.0 เชียงของเมืองท่องเที่ยวปลอดภัย ตามกลยุทธ์เชียงของดาวเด่นประกาย 7 แฉก (Chiang Khong the Star) ร้อยเรียงของดีทั้ง 7 ตำบลเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่ง ขอบคุณภาพ จากธนนิต นุชเทียน ดอยราง และภาพมุมสูงโดยนายแพทย์สมหมาย เอี๋ยวประดิษฐ์รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ตำบลสถานประจำปี 2558

นายอำเภอเชียงของ ตรวจเยี่ยมและลงพื้นที่เพื่อพบปะประชาชนผู้ยากไร้ในตำบลสถาน

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA

โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2561

โครงการมือถือเก่าแลกหนังสือใหม่ให้น้อง

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสถาน วันที่ 22 ก.ย. 2559 (สัปดาห์ที่ 8 ภาคเรียนที่ 2 /2559 )

ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันและควบคุมโรคติตต่อในเด็กปฐมวัย

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสถาน วันที่ 2 กันยายน 2559 (สัปดาห์ที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2559)


:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::

สำนักงานเทศบาลตำบลสถาน เลขที่ 199 หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 โทร.053-791607 มือถือ 097-9182756
จำนวนผู้ชม 171389 ครั้ง กำลังออนไลน์ 8 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลสถาน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์