เทศบาลตำบลสถาน  
เลขที่ 199 หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140  
เบอร์โทรศัพท์ 053-791607 มือถือ 097-9182756  

:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
 •  ประวัติเทศบาลตำบลสถาน
 •  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานฯ
 •  นโยบายและแผนฯ
 •  สภาพทางเศรษฐกิจ
 •  สภาพทางสังคม
 •  การบริการพื้นฐาน
 •  ศักยภาพในตำบล
 •  คำขวัญเทศบาลตำบลสถาน
 •  วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสถาน
 •  คณะผู้บริหาร
 •  สภาเทศบาล
 •  ปลัดเทศบาล
 •  สำนักปลัด
 •  หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  กองคลัง
 •  กองช่าง
 •  กองการศึกษาฯ
การเงิน-การคลัง
 •  รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 •  งบแสดงรายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560
 •  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 3
ดูทั้งหมด
งานจัดเก็บรายได้
 •  คู่มือขั้นตอนและวิธีเสียภาษี
 •  แบบขอยกเลิกการเสียภาษีโรงเรียนและที่ดิน
 •  แบบคำขอชำระภาษี
ดูทั้งหมด
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
 •  มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์
 •  มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
 •  มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ดูทั้งหมด
แผนพัฒนาสามปี
 •  แผนสามปี 58 - 60
 •  แผนเพิ่มเติม 58 - 60 ฉบับที่ 1
ดูทั้งหมด
งบประมาณรายจ่าย
 •  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 58
ดูทั้งหมด
รายงานผลปฏิบัติงาน
 •  วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560
ดูทั้งหมด
รายงานการประชุมสภาฯ
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
ดูทั้งหมด
แผนการดำเนินงาน
 •  แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558
ดูทั้งหมด
แผนการจัดซื้อพัสดุ
 •  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  แผนกาารปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ดูทั้งหมด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2557
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2557
ดูทั้งหมด
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
 •  โครงการหมู่บ้านส่งเสริมการจัดการสุขภาพ ปี 2558
 •  โครงการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางด้านสาธารณสุขมูลฐานฯ
ดูทั้งหมด
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ 2557-2559
 •  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2557-2559
 •  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2560
ดูทั้งหมด
แผนบริหารความต่อเนื่อง
 •  แผนบริหารความต่อเนื่อง
ดูทั้งหมด
คู่มือประชาชนฯ 2558
 •  ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนที่มีคู่มือกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 •  คู่มือปฏิบัติการเบี้ยยังชีพ เทศบาลตำบลสถาน
ดูทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
 •  แผนความต่อเนื่องเทศบาลตำบลสถาน
 •  แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2557-2559
 •  โครงการอาสาสมัครป้องกันป่า รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ดูทั้งหมด
งานบริหารขยะ
 •  รอเพิ่มข้อมูล
เทศบาลตำบลสถาน
 •  รอเพิ่มข้อมูล

ประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ

เมื่อ 21/11/2017 เวลา 15:53:05 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อ 21/11/2017 เวลา 09:05:41 น.

 
ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลและพนักงานประเภทอื่น

เมื่อ 15/11/2017 เวลา 13:32:50 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง พนักงานครู และลูกจ้างประจำ ของเทศบาลตำบลสถาน

เมื่อ 08/11/2017 เวลา 09:50:59 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อ 08/11/2017 เวลา 09:50:13 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสถาน

เมื่อ 08/11/2017 เวลา 09:46:33 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน

เมื่อ 08/11/2017 เวลา 09:44:35 น.

 
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดเชียงคาน เทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 01/09/2017 เวลา 14:52:54 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส

เมื่อ 01/09/2017 เวลา 10:17:03 น.

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

เมื่อ 26/07/2017 เวลา 10:13:28 น.

 
ประชาสัมพันธ์การลดขยะจากพลาสติกหุ้มปากขวดน้ำดื่ม (Cap seal) และรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก

เมื่อ 12/07/2017 เวลา 14:36:05 น.

 
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อ 29/06/2017 เวลา 11:21:08 น.

 
ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปี 2560

เมื่อ 29/06/2017 เวลา 11:08:14 น.

 
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสถาน ประจำวันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560

เมื่อ 13/06/2017 เวลา 16:28:43 น.

 
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน

เมื่อ 17/05/2017 เวลา 10:53:08 น.

 
โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์ “หลักสูตรเทคนิคการเลี้ยงใส้เดือนดิน”

เมื่อ 17/05/2017 เวลา 10:46:50 น.

 
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี พัฒนาคุณภาพ จริยธรรม

เมื่อ 04/05/2017 เวลา 09:11:45 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อ 26/04/2017 เวลา 15:58:35 น.

 
เทศบาลตำบลสถาน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การออกร้านนิทรรศการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อ 24/04/2017 เวลา 15:30:48 น.

 
โครงการแห่พระเก้าวัด และสรงน้ำพระสงฆ์ตำบลสถาน ประจำปี 2560

เมื่อ 11/04/2017 เวลา 15:47:54 น.

 
กำหนดยื่นภาษี ประจำปี 2560

เมื่อ 24/03/2017 เวลา 11:01:07 น.

 
ขอแสดงความยินดีกับชุมชนบ้านทุ่งงิ้วเหนือ ม.11 ที่ได้รับรางวัลดีเด่น การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เมื่อ 16/03/2017 เวลา 13:58:00 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อ 08/03/2017 เวลา 14:25:06 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

เมื่อ 28/02/2017 เวลา 13:48:42 น.

 
ประชาสัมพันธ์โครงการเทศกาลบอกรัก ฮัก (HUG) กันที่บ้านแฟน วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อ 03/02/2017 เวลา 15:27:35 น.

 
เทศบาลตำบลสถานประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์

เมื่อ 13/12/2016 เวลา 10:51:24 น.

 
เทศบาลตำบลสถานดำเนินกิจการนำร่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษขยะอินทรีย์วัชพืช ด้วยวิธีไม่กลับกอง

เมื่อ 29/11/2016 เวลา 13:54:56 น.

 
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสถาน วัดเชียงคาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เมื่อ 22/08/2016 เวลา 14:49:17 น.

 
ประชาสัมพันธ์ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสถาน ณ วัดบ้านเชียงคาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เมื่อ 15/08/2016 เวลา 15:45:02 น.

 
ประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านส่งเสริมการจัดการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เมื่อ 12/07/2016 เวลา 11:21:09 น.

 
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ"ปลูกป่า ปลูกคน" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เมื่อ 12/07/2016 เวลา 11:06:23 น.

 
เทศบาลตำบลสถานลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสถาน

เมื่อ 23/06/2016 เวลา 10:48:29 น.

 
เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันตกปลา ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรและระบบนิเวศภายในแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เมื่อ 21/06/2016 เวลา 08:31:50 น.

 
ประชาสัมพันธ์ร่วมกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลสถาน

เมื่อ 15/06/2016 เวลา 09:44:21 น.

 
โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อ 30/05/2016 เวลา 09:58:35 น.

 
ประกาศ ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตรลงหินคลุกบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร สายป่าช้าเชื่อมทางหลวง 1174

เมื่อ 24/05/2016 เวลา 15:16:26 น.

 
ประกาศ ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตรโดบลงหินคลุก ม.11,ม.16,ม.7

เมื่อ 24/05/2016 เวลา 15:04:20 น.

 
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่การเกษตร ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 24/05/2016 เวลา 14:35:41 น.

 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตสายตีนธาตุ จุดที่ 2 หมู่ 16

เมื่อ 23/05/2016 เวลา 16:54:15 น.

 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตสายตีนธาตุ จุดที่ 1 หมู่ 16

เมื่อ 23/05/2016 เวลา 16:52:40 น.

 
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตร สายสายหนองดงเวียง

เมื่อ 23/05/2016 เวลา 16:49:39 น.

 
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตร สายดอยต้นต้อง หมู่ 5

เมื่อ 23/05/2016 เวลา 16:21:12 น.

 
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตร สายเหมืองค่า หมู่ 5

เมื่อ 23/05/2016 เวลา 16:18:37 น.

 
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตร สายดงมะแหะ

เมื่อ 23/05/2016 เวลา 16:05:59 น.

 
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตร สายผาตั้ง หมู่ 3

เมื่อ 23/05/2016 เวลา 16:03:18 น.

 
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำคอนกรีต หมู่ 1

เมื่อ 23/05/2016 เวลา 16:00:50 น.

 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาจีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เมื่อ 11/03/2016 เวลา 14:18:11 น.

 
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลสถาน แจ้งประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนมีนาคมุ พ.ศ.2559

เมื่อ 29/02/2016 เวลา 15:16:21 น.

 
โครงการประกวดชุมชนคัดแยกขยะ เทศาบาลตำบลสถาน

เมื่อ 29/02/2016 เวลา 14:56:25 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ผลสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่การเกษตรสายร่องเซียงหา บ้านทุุ่งอ่างใหม่ ม.15

เมื่อ 18/02/2016 เวลา 15:06:08 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ผลสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่การเกษตรสายร่องดู่ บ้านทุ่งงิ้วเหนือ ม.11

เมื่อ 18/02/2016 เวลา 15:04:19 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ผลสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่การเกษตร สายบ้านศรีดอนมูล ม.9

เมื่อ 18/02/2016 เวลา 15:02:21 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ผลสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่การเกษตรสายหนองอ่าง บ้านทุ่งอ่าง ม.6

เมื่อ 18/02/2016 เวลา 15:00:21 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง รายชื่อผู้ค้าชนะการประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อ 09/02/2016 เวลา 16:33:48 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง รายชื่อผู้ค้าชนะการประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน

เมื่อ 09/02/2016 เวลา 16:33:06 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ซ่อมแซมถนนเข้าสู่การเกษตรสายร่องเซียงหา บ้านทุ่งอ่างใหม่ หมู่ 15 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 02/02/2016 เวลา 16:41:51 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนเข้าสู่การเกษตรสายร่องดู่ บ้านทุ่งงิ้วเหนือ หมู่ 11 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 02/02/2016 เวลา 16:41:00 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ซ่อมแซมถนนเข้าสู่การเกษตรสายบ้านศรีดอนมูล หมู่ 9 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 02/02/2016 เวลา 16:39:54 น.

 
ประกาศ โครงการ ซ่อมแซมถนนเข้าสู่การเกษตรสายหนองอ่าง บ้านทุ่งอ่าง หมู่ 6 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 02/02/2016 เวลา 16:37:58 น.

 
รายชื่อผู้มาซื้อซองรถบรรทุก

เมื่อ 20/01/2016 เวลา 10:02:07 น.

 
รายชื่อผู้มาซื้อซองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด. 3

เมื่อ 20/01/2016 เวลา 10:01:39 น.

 
การเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างโครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด. ๓) แบบตอกเสาเข็ม เทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 08/01/2016 เวลา 15:53:33 น.

 
คุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ขนาด 6,000 ลิตร

เมื่อ 08/01/2016 เวลา 15:52:01 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อ 08/01/2016 เวลา 15:50:41 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3 )แบบตอกเสาเข็ม เทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อ 08/01/2016 เวลา 15:50:06 น.

 
เชิญชวนเข้าร่วม ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ปั่นเพื่อรัก บอกฮักที่บ้านแฟน สถานเสือภูเขาครอสคันทรี

เมื่อ 07/01/2016 เวลา 08:47:02 น.

 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะงานประกวดราคา หนองสลาบ

เมื่อ 28/12/2015 เวลา 16:26:01 น.

 
โครงการตลาดนัดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2559

เมื่อ 24/12/2015 เวลา 13:56:43 น.

 
โครงการอบรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ 2559

เมื่อ 22/12/2015 เวลา 11:39:31 น.

 
ประกาศ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้าง โครงการขุดลอกหนองสลาบ บ้านน้ำม้าใต้ หมุู่ที่ 10

เมื่อ 22/12/2015 เวลา 11:11:35 น.

 
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการขุดลอกหนองสลาบ บ้านน้ำม้าใต้ หมู่ 10

เมื่อ 22/12/2015 เวลา 11:07:59 น.

 
คู่มือการพัฒนาส่งเสริม การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

เมื่อ 14/12/2015 เวลา 11:42:25 น.

 
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเต๋น 2

เมื่อ 11/12/2015 เวลา 16:29:38 น.

 
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก สอบราคาโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำแบบดาดคอนกรีต สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเต๋น ม.1

เมื่อ 11/12/2015 เวลา 16:29:16 น.

 
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ 5

เมื่อ 11/12/2015 เวลา 16:28:46 น.

 
ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อซอง โครงการขุดลอกหนองสลาบ

เมื่อ 08/12/2015 เวลา 16:09:40 น.

 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่า และการเผาในที่โล่ง จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2559

เมื่อ 02/12/2015 เวลา 16:06:44 น.

 
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อำเภอเชียงของ

เมื่อ 02/12/2015 เวลา 16:05:18 น.

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558

เมื่อ 30/11/2015 เวลา 17:14:41 น.

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2558

เมื่อ 30/11/2015 เวลา 17:13:46 น.

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

เมื่อ 30/11/2015 เวลา 17:12:24 น.

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2558

เมื่อ 30/11/2015 เวลา 17:11:14 น.

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2558

เมื่อ 30/11/2015 เวลา 17:07:58 น.

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

เมื่อ 30/11/2015 เวลา 16:49:18 น.

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2558

เมื่อ 30/11/2015 เวลา 16:42:40 น.

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

เมื่อ 30/11/2015 เวลา 14:04:43 น.

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยาน 2558

เมื่อ 30/11/2015 เวลา 13:54:40 น.

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2558

เมื่อ 30/11/2015 เวลา 13:45:13 น.

 
รายงานผลหารจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2558

เมื่อ 30/11/2015 เวลา 11:34:03 น.

 
การเปิดเผราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองสลาบ บ้านน้ำม้าใต้ หมู่ 10 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อ 27/11/2015 เวลา 10:25:50 น.

 
ประกาศ เทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองสลาบ บ้านน้ำม้าใต้ หมู่ 10 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อ 27/11/2015 เวลา 10:21:01 น.

 
รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558

เมื่อ 25/11/2015 เวลา 14:01:20 น.

 
ประกาศ แผนการปฏิบัตการจักดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559

เมื่อ 25/11/2015 เวลา 13:59:58 น.

 
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 20/11/2015 เวลา 18:20:23 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง สอบราคาโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำแบบดาดคอนกรีตระยะทาง 450 เมตร สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเต๋น 1 หมู่ 8, โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เต๋น 2 และ โครงการก่อสร้าง ลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 20/11/2015 เวลา 18:07:17 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำม้า

เมื่อ 07/10/2015 เวลา 16:59:52 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง รับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2558 ถึง 30 ก.ย.2559)

เมื่อ 21/09/2015 เวลา 15:46:05 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนที่มีคู่มือกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

เมื่อ 21/09/2015 เวลา 14:30:17 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เมื่อ 21/09/2015 เวลา 10:40:45 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางบ้านเต๋น หมู่ 8, โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำม้า หมู่ 3 และ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน จำนวน 3 โครงการ

เมื่อ 28/07/2015 เวลา 11:23:46 น.

 
ประกาศ เทศบาลตำบลสถานเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอก ในเขตเทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อ 21/05/2015 เวลา 17:09:23 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรังบดอัดแน่นในเขตตำบลสถาน,โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.8 และโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 28 จุด จำนวน 6 โครงการ

เมื่อ 19/05/2015 เวลา 17:02:51 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนการเกษตรในเขตตำบลสถาน จำนวน 3 โครงการ

เมื่อ 08/05/2015 เวลา 14:02:22 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตตำบลสถาน จำนวน 2 โครงการ

เมื่อ 30/04/2015 เวลา 16:36:57 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุวางท่อประปาภูเขาเข้าระบบหอถังสูง บ้านแฟน หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 08/04/2015 เวลา 13:44:28 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ในเขตตำบลสถาน จำนวน 7 โครงการ

เมื่อ 03/04/2015 เวลา 09:50:56 น.

 
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการจ่ายเงินยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2558

เมื่อ 02/04/2015 เวลา 14:00:35 น.

 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 (The 1st RMUTL Chiangrai Conference, RCCON2015)

เมื่อ 27/01/2015 เวลา 16:32:52 น.

 
แจ้งข่าวการปิดพระตำหนักดอยตุง เป็นการชั่วคราว

เมื่อ 27/01/2015 เวลา 16:32:12 น.

 
ขอเชิญเที่ยวงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2558

เมื่อ 27/01/2015 เวลา 16:31:41 น.

 
รวมหนุ่มแม่จันขนยาบ้า-เฮโรอีน จากในเมืองเข้า พท.แม่สรวย

เมื่อ 27/01/2015 เวลา 16:30:30 น.

 
ตลาดนัดเกษตรกรจังหวัดเชียงราย จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ทั้งพืชผัก ผลไม้ ประมง ปศุสัตว์ ประจำทุกสัปดาห์

เมื่อ 24/01/2015 เวลา 09:39:37 น.

 

:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::

สำนักงานเทศบาลตำบลสถาน เลขที่ 199 หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 โทร.053-791607 มือถือ 097-9182756
จำนวนผู้ชม 83902 ครั้ง กำลังออนไลน์ 37 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลสถาน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์