เทศบาลตำบลสถาน  
เลขที่ 199 หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140  
เบอร์โทรศัพท์ 053-791607 มือถือ 097-9182756  

:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
 •  ประวัติเทศบาลตำบลสถาน
 •  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานฯ
 •  นโยบายและแผนฯ
 •  สภาพทางเศรษฐกิจ
 •  สภาพทางสังคม
 •  การบริการพื้นฐาน
 •  ศักยภาพในตำบล
 •  คำขวัญเทศบาลตำบลสถาน
 •  วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสถาน
 •  อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสถาน
 •  ร้องเรียนทุจริต
 •  รับฟังคิดเห็นประชาชน
 •  คณะผู้บริหาร
 •  สภาเทศบาล
 •  ปลัดเทศบาล
 •  สำนักปลัด
 •  หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  กองคลัง
 •  กองช่าง
 •  กองการศึกษาฯ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 •  แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี พ.ศ.2558 - 2560
 •  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ( 1 )
 •  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ( 2 )
ดูทั้งหมด
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 •  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
 •  ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 •  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (1)
ดูทั้งหมด
รายงานผลปฏิบัติงาน
 •  วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560
 •  วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
 •  รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2562
ดูทั้งหมด
รายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลสถาน
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
ดูทั้งหมด
แผนการดำเนินงาน
 •  แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558
 •  แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561
ดูทั้งหมด
การเงิน-การคลัง
 •  รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 •  งบแสดงรายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560
 •  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 3
ดูทั้งหมด
งานจัดเก็บรายได้
 •  คู่มือขั้นตอนและวิธีเสียภาษี
 •  แบบขอยกเลิกการเสียภาษีโรงเรียนและที่ดิน
 •  แบบคำขอชำระภาษี
ดูทั้งหมด
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 •  รอเพิ่มข้อมูล
งานสวัสดิการสังคม
และพัฒนาชุมชน
 •  มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์
 •  มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
 •  มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ดูทั้งหมด
งานพัสดุ
 •  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  แผนกาารปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ดูทั้งหมด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2558
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559
ดูทั้งหมด
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 •  รอเพิ่มข้อมูล
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสถาน
 •  โครงการหมู่บ้านส่งเสริมการจัดการสุขภาพ ปี 2558
 •  โครงการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางด้านสาธารณสุขมูลฐานฯ
ดูทั้งหมด
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสถานที่สะสมอาหาร
 •  รอเพิ่มข้อมูล
การจัดการขยะ
 •  แผนการจัดการขยะ
 •  แผนปฏิบัติการขยะ
 •  โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจากต้นทาง
ดูทั้งหมด
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ 2557-2559
 •  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2557-2559
 •  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี ( พ.ศ. 2562 - 2564) (ปก)
 •  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี ( พ.ศ. 2562 - 2564) (ส่วนที่ 1)
ดูทั้งหมด
แผนบริหารความต่อเนื่อง
 •  แผนบริหารความต่อเนื่อง
ดูทั้งหมด
คู่มือประชาชนฯ 2558
 •  ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนที่มีคู่มือกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 •  คู่มือปฏิบัติการเบี้ยยังชีพ เทศบาลตำบลสถาน
ดูทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
 •  แผนความต่อเนื่องเทศบาลตำบลสถาน
 •  แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2557-2559
 •  โครงการอาสาสมัครป้องกันป่า รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ดูทั้งหมด
แผนการท่องเที่ยวตำบลสถาน
 •  แผนการท่องเที่ยวตำบลสถาน
ดูทั้งหมด
แผนอัตรากำลัง
 •  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๐
 •  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๓
ดูทั้งหมด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 •  ๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒
 •  ๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
 •  ๓. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
ดูทั้งหมด
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสถาน
 •  ๑. ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ของพนักงาน
 •  ๒. ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงาน
 •  ๓. ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ดูทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

เมื่อ 29/11/2021 เวลา 10:51:15 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง แจ้งการปิดสำนักงานเทศบาลตำบลสถาน

เมื่อ 08/11/2021 เวลา 11:58:30 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง แจ้งการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสถาน

เมื่อ 28/10/2021 เวลา 11:45:47 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสถาน และเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อ 28/10/2021 เวลา 11:40:45 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้่ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ 08/10/2021 เวลา 11:02:55 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้่ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ 08/10/2021 เวลา 11:02:29 น.

 
คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลสถาน

เมื่อ 27/07/2021 เวลา 10:57:45 น.

 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564

เมื่อ 20/05/2021 เวลา 13:18:18 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง แจ้งการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสถาน

เมื่อ 19/04/2021 เวลา 13:01:18 น.

 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ.5/8)

เมื่อ 29/03/2021 เวลา 12:35:09 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งอ่าง

เมื่อ 24/02/2021 เวลา 13:57:05 น.

 
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลสถาน ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

เมื่อ 19/02/2021 เวลา 13:54:20 น.

 
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสถาน ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2

เมื่อ 19/02/2021 เวลา 13:53:37 น.

 
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสถาน ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1

เมื่อ 19/02/2021 เวลา 13:53:23 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสถาน ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564

เมื่อ 15/02/2021 เวลา 15:24:22 น.

 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง แก้ไขการประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

เมื่อ 11/02/2021 เวลา 09:33:50 น.

 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

เมื่อ 11/02/2021 เวลา 09:33:19 น.

 
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสถาน

เมื่อ 04/02/2021 เวลา 09:21:08 น.

 
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสถาน

เมื่อ 04/02/2021 เวลา 09:20:43 น.

 
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

เมื่อ 01/02/2021 เวลา 12:59:54 น.

 
เทศบาลตำบลสถาน ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

เมื่อ 27/01/2021 เวลา 12:07:07 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ตาม พ.ร.บ.ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

เมื่อ 18/01/2021 เวลา 11:16:04 น.

 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่ดำรงตำแหน่งสายงารผุ้บริหาร

เมื่อ 11/01/2021 เวลา 10:18:32 น.

 
ประกาสผลการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อ 30/12/2020 เวลา 13:54:22 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

เมื่อ 28/12/2020 เวลา 14:09:36 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งและระดับเดียวกับตำแหน่งที่ว่างจากเทศบาลอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นที่อยู่ในสายงานนักบริหารในตำแหน่งและระดับเดียวกัน

เมื่อ 22/12/2020 เวลา 16:07:46 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งและระดับเดียวกับตำแหน่งที่ว่างจากเทศบาลอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ที่อย

เมื่อ 22/12/2020 เวลา 16:05:07 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อ 17/12/2020 เวลา 15:41:59 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

เมื่อ 30/11/2020 เวลา 09:59:39 น.

 
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ การยกระดับเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อ 12/11/2020 เวลา 09:10:11 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประประจำปี 2564

เมื่อ 05/10/2020 เวลา 12:45:37 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประประจำปี 2564

เมื่อ 05/10/2020 เวลา 12:44:57 น.

 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคา พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน 2563)

เมื่อ 02/10/2020 เวลา 14:00:12 น.

 
รายงานผลการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563

เมื่อ 02/10/2020 เวลา 13:57:49 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อ 01/10/2020 เวลา 14:32:31 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อ 30/09/2020 เวลา 09:08:40 น.

 
คำสั่งเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

เมื่อ 29/09/2020 เวลา 15:56:28 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์

เมื่อ 29/09/2020 เวลา 15:55:32 น.

 
ประกาศช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน

เมื่อ 29/09/2020 เวลา 15:53:59 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 (ช่วงที่ 1) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ และก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 (ช่วงที่ 2) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 3.20 เมตร ตามรายระเอียดแบบแปลนกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 21/09/2020 เวลา 16:20:11 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อ 11/09/2020 เวลา 09:50:19 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน ดรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุด (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding)

เมื่อ 10/09/2020 เวลา 13:37:03 น.

 
รายงานผลการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563

เมื่อ 10/09/2020 เวลา 10:38:50 น.

 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ให้ยกเลิกการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่

เมื่อ 21/08/2020 เวลา 13:43:28 น.

 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ให้ยกเลิกการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่

เมื่อ 21/08/2020 เวลา 13:42:54 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน ดรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุด (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding)

เมื่อ 21/08/2020 เวลา 13:06:00 น.

 
รายงานผลการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563

เมื่อ 06/08/2020 เวลา 09:16:54 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อ 03/08/2020 เวลา 16:28:02 น.

 
ประมวลจริยธรรม ของเทศบาลตำบลสถาน พ.ศ. ๒๕๖๑

เมื่อ 23/07/2020 เวลา 15:13:26 น.

 
รายงานผลการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563

เมื่อ 03/07/2020 เวลา 14:38:01 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ณ สุสาน บ้านทุ่งอ่าง หมู่ 6 และบ้านทุ่งอ่างใหม่ หมู่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เมื่อ 19/06/2020 เวลา 14:06:35 น.

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสถาน หมู่ที่ 1 ตำบลสถาน ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบบสถาน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อำเภอเชียงขอ

เมื่อ 15/06/2020 เวลา 16:50:58 น.

 
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน(ฐานแผ่) บ้านทุ่งงิ้วเหนือ ม.11 ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน สถ.ศพด.3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 11/06/2020 เวลา 16:22:57 น.

 
ประชาสัมพันธ์ การลดภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง 90%

เมื่อ 09/06/2020 เวลา 10:57:42 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลสถาน ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (ครั้งที่ 7)

เมื่อ 09/06/2020 เวลา 10:55:31 น.

 
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามลิ้งค์นี้ด้วยนะคะ ขอบคุณคะ

เมื่อ 02/06/2020 เวลา 15:28:07 น.

 
รายงานผลการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563

เมื่อ 01/06/2020 เวลา 14:18:39 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

เมื่อ 31/05/2020 เวลา 11:02:22 น.

 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ฐานแผ่) บ้านทุ่งงิ้วเหนือ ม.11 ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร (ตามแบบมาตรฐาน สถ.ศพด.3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 20/05/2020 เวลา 11:26:57 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อ 18/05/2020 เวลา 13:43:56 น.

 
ประชาสัมพันธ์รายระเอียดโครงการและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (ฐานแผ่) บ้านทุ่งงิ้วเหนือ ม.11

เมื่อ 18/05/2020 เวลา 11:24:35 น.

 
ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสถาน หมู่ที่ 1 ตำบลสถาน ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 15/05/2020 เวลา 13:13:31 น.

 
ประชาสัมพันธ์รายระเอียดโครงคารและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลสถาน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยาการน้ำ เทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 12/05/2020 เวลา 11:22:00 น.

 
รายงานผลการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563

เมื่อ 07/05/2020 เวลา 08:34:20 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลสถาน ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (ครั้งที่ 4)

เมื่อ 01/05/2020 เวลา 09:41:41 น.

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านน้ำม้าเหนือ หมู่ 13 ณ สุสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 29/04/2020 เวลา 15:48:44 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลสถาน ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (ครั้งที่ 3)

เมื่อ 22/04/2020 เวลา 15:00:20 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563

เมื่อ 22/04/2020 เวลา 11:16:45 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาหารอเนกประสงค์ บ้านน้ำม้าเหนือ หมู่ที่ 13 ณ สุสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 14/04/2020 เวลา 10:11:42 น.

 
เทศบาลตำบลสถาน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในตลาดชุมชน ทั้ง 16 หมู่บ้าน

เมื่อ 08/04/2020 เวลา 08:43:32 น.

 
รายงานผลการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563

เมื่อ 03/04/2020 เวลา 10:37:19 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลสถาน ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (ครั้งที่ 2)

เมื่อ 31/03/2020 เวลา 08:54:22 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563

เมื่อ 27/03/2020 เวลา 14:26:11 น.

 
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

เมื่อ 24/03/2020 เวลา 14:19:12 น.

 
คู่มือปฏิบัติตนของประชาชน ในการรับมือกับวิกฤตไวรัสโควิด 19

เมื่อ 24/03/2020 เวลา 13:13:15 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสถาน ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อ 23/03/2020 เวลา 16:16:25 น.

 
รายงานผลการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อ 10/03/2020 เวลา 09:48:25 น.

 
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงรายและมาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อ 03/03/2020 เวลา 11:07:41 น.

 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล

เมื่อ 17/02/2020 เวลา 08:53:42 น.

 
รายงานผลการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563

เมื่อ 06/02/2020 เวลา 13:32:01 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลสถาน

เมื่อ 29/01/2020 เวลา 10:54:04 น.

 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน

เมื่อ 21/01/2020 เวลา 15:16:40 น.

 
ประชาสัมพันธ์โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อ 08/01/2020 เวลา 09:18:26 น.

 
รายงานผลการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562

เมื่อ 08/01/2020 เวลา 09:05:49 น.

 
รายงานผลการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

เมื่อ 04/12/2019 เวลา 14:13:44 น.

 
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น ระบบยุติธรรมสร้างสุข

เมื่อ 29/11/2019 เวลา 11:27:12 น.

 
เทศบาลตำบลสถาน ขอประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อ 13/11/2019 เวลา 12:44:40 น.

 
เทศบาลตำบลสถาน ขอประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อ 13/11/2019 เวลา 12:44:25 น.

 
เทศบาลตำบลสถาน ขอประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อ 12/11/2019 เวลา 12:56:10 น.

 
รายงานผลการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562

เมื่อ 12/11/2019 เวลา 12:54:01 น.

 
ประกาศผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562

เมื่อ 04/11/2019 เวลา 12:49:19 น.

 
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2562

เมื่อ 15/10/2019 เวลา 14:52:14 น.

 
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสถาน ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2)

เมื่อ 09/10/2019 เวลา 16:02:55 น.

 
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลสถาน ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อ 29/08/2019 เวลา 15:29:44 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ของพนักงาน

เมื่อ 19/08/2019 เวลา 09:20:38 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงาน

เมื่อ 19/08/2019 เวลา 09:20:10 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

เมื่อ 19/08/2019 เวลา 09:19:34 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

เมื่อ 19/08/2019 เวลา 09:19:04 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม

เมื่อ 19/08/2019 เวลา 09:18:29 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

เมื่อ 19/08/2019 เวลา 09:17:50 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

เมื่อ 19/08/2019 เวลา 09:17:14 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อ 19/08/2019 เวลา 09:16:13 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

เมื่อ 19/08/2019 เวลา 09:15:28 น.

 
ภาษีที่ดินที่ผ่านความเห็นชอบ จาก สนช.

เมื่อ 09/08/2019 เวลา 11:30:52 น.

 
รายงานผลการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

เมื่อ 05/08/2019 เวลา 14:36:59 น.

 
ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

เมื่อ 01/08/2019 เวลา 15:38:42 น.

 
รายงานผลการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562

เมื่อ 15/07/2019 เวลา 10:16:51 น.

 
รายงานผลการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

เมื่อ 05/06/2019 เวลา 08:38:04 น.

 
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเต๋น 2 หมู่ 8 ตำบลสถาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ครั้งที่ 3

เมื่อ 27/05/2019 เวลา 14:00:02 น.

 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ ประจำงบประมาณ 2562 งวดที่ 1 ( ตุลาคม - มีนาคม)

เมื่อ 22/05/2019 เวลา 13:25:45 น.

 
รายงานผลการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562

เมื่อ 07/05/2019 เวลา 09:57:53 น.

 
ประกาศ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เต๋น 2 หมู่ที่ 8

เมื่อ 22/04/2019 เวลา 11:14:35 น.

 
รายงานผลการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562

เมื่อ 05/04/2019 เวลา 11:04:50 น.

 
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลสถาน ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1)

เมื่อ 06/03/2019 เวลา 09:50:31 น.

 
สรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

เมื่อ 04/03/2019 เวลา 10:08:37 น.

 
ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลบอกรัก ฮัก (Hug) กันที่บ้านแฟน @ ห้วยน้ำช้าง ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 12/02/2019 เวลา 09:39:08 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อ 11/02/2019 เวลา 16:10:50 น.

 
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของเทศบาลตำบลสถาน

เมื่อ 06/02/2019 เวลา 10:16:04 น.

 
รายงานผลการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562

เมื่อ 04/02/2019 เวลา 08:54:59 น.

 
ประกาศ วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน / ชุมชนจัดการตนเอง)

เมื่อ 04/02/2019 เวลา 08:54:22 น.

 
ประกาศ ลงทะเบียนผู้ต้องการมูลฝอยอินทรีย์ หรือขยะเปียกไปใช้ประโยชน์

เมื่อ 04/02/2019 เวลา 08:53:02 น.

 
ประชาสัมพันธ์โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อ 10/01/2019 เวลา 16:09:47 น.

 
รายงานผลการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561

เมื่อ 03/01/2019 เวลา 09:43:03 น.

 
เทศบาลตำบลสถาน ขอประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษี ประจำปี 2562

เมื่อ 02/01/2019 เวลา 13:40:40 น.

 
ประกาศแต่งตั้งกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลสถาน ประจำปี 2561

เมื่อ 25/12/2018 เวลา 12:16:50 น.

 
รายงานผลการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

เมื่อ 04/12/2018 เวลา 10:16:08 น.

 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลสถาน ประจำปี 2562

เมื่อ 03/12/2018 เวลา 15:46:46 น.

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

เมื่อ 28/11/2018 เวลา 15:18:49 น.

 
การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561 (5)

เมื่อ 27/11/2018 เวลา 14:16:04 น.

 
การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561 (4)

เมื่อ 27/11/2018 เวลา 14:15:40 น.

 
การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561 (3)

เมื่อ 27/11/2018 เวลา 14:15:25 น.

 
การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561 (2)

เมื่อ 27/11/2018 เวลา 14:13:31 น.

 
การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2561 (1)

เมื่อ 27/11/2018 เวลา 14:13:11 น.

 
โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเกี๋ยงเป็ง (วันลอยกระทง)

เมื่อ 21/11/2018 เวลา 13:02:04 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2561

เมื่อ 21/11/2018 เวลา 12:59:29 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อ 07/11/2018 เวลา 14:16:23 น.

 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ของเทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 07/11/2018 เวลา 14:15:04 น.

 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ของเทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 31/10/2018 เวลา 13:54:17 น.

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

เมื่อ 26/10/2018 เวลา 10:19:28 น.

 
ข้อบังคับเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการเทศบาลตำบลสถาน

เมื่อ 10/10/2018 เวลา 10:30:23 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง เชิญชวนราชการ พนักงานเทศบาล นักศึกษาฝึกงาน และประชาชนทั่วไป ร่วมกันเสริมสร้างมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน

เมื่อ 10/10/2018 เวลา 09:28:01 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสถาน ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 2)

เมื่อ 09/10/2018 เวลา 13:47:43 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เมื่อ 09/10/2018 เวลา 13:35:30 น.

 
ประกาศผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561

เมื่อ 08/10/2018 เวลา 11:17:24 น.

 
รายงานการให้บริการความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานราชการ ทต.สถาน

เมื่อ 03/10/2018 เวลา 10:47:09 น.

 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)

เมื่อ 17/09/2018 เวลา 11:26:15 น.

 
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ

เมื่อ 31/08/2018 เวลา 14:33:29 น.

 
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงาน "ลดทุกข์ เพิ่มสุข ด้วยศาสตร์พระราชา"

เมื่อ 29/08/2018 เวลา 14:57:28 น.

 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 16/08/2018 เวลา 09:27:48 น.

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

เมื่อ 08/08/2018 เวลา 14:35:27 น.

 
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านการเงิน รายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เมื่อ 18/07/2018 เวลา 16:34:15 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลสถาน

เมื่อ 16/07/2018 เวลา 15:29:11 น.

 
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อ 16/07/2018 เวลา 10:52:51 น.

 
ประชาสัมพันธ์จำนวนแหล่งกำเนิดมลพิษ และการเฝ้าระวังมลพิษในพื้นที่

เมื่อ 15/07/2018 เวลา 15:00:00 น.

 
ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

เมื่อ 10/07/2018 เวลา 14:03:15 น.

 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561-2564

เมื่อ 26/06/2018 เวลา 14:38:39 น.

 
แผนการท่องเที่ยวตำบลสถาน

เมื่อ 25/06/2018 เวลา 10:24:04 น.

 
ขอเชิญผู้ที่อยู่ในข่ายไปชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

เมื่อ 14/06/2018 เวลา 15:12:49 น.

 
ประชาสัมพันธ์การกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบ และชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2561

เมื่อ 14/06/2018 เวลา 15:12:01 น.

 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

เมื่อ 17/05/2018 เวลา 11:24:56 น.

 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 15/05/2018 เวลา 09:51:01 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 7 พค 2561

เมื่อ 07/05/2018 เวลา 15:33:45 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง รับสม้ครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

เมื่อ 10/04/2018 เวลา 09:34:08 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

เมื่อ 26/03/2018 เวลา 15:54:29 น.

 
โครงการอบรมจริยธรรม (พุทธทายาท) ประจำปี 2561

เมื่อ 08/03/2018 เวลา 11:51:55 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

เมื่อ 07/03/2018 เวลา 12:14:00 น.

 
เปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งไฟกิ่งในเขตเทศบาลตำบลสถาน

เมื่อ 28/02/2018 เวลา 17:25:37 น.

 
เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกเหมืองค่า หมู่1

เมื่อ 28/02/2018 เวลา 17:24:39 น.

 
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านใหม่ธาตุทอง หมู่ 16

เมื่อ 28/02/2018 เวลา 17:24:07 น.

 
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเกษตรสีเขียว

เมื่อ 20/02/2018 เวลา 15:44:20 น.

 
ประชาสัมพันธ์โครงการบอกรัก ฮัก (Hug) กันที่บ้านแฟน @ เชียงของ เชียงราย

เมื่อ 09/02/2018 เวลา 11:35:47 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถานยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเต๋น 2 ม.8 ด้วยวิธีอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 09/02/2018 เวลา 11:19:06 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ 13

เมื่อ 19/01/2018 เวลา 13:23:14 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ 6

เมื่อ 19/01/2018 เวลา 13:21:50 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ บ้านน้ำม้าเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 19/01/2018 เวลา 12:58:52 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ บ้านทุ่งอ่าง หมู่ที่ 6 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 19/01/2018 เวลา 12:57:14 น.

 
ประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์ "ภาษีไปไหนตอนเด็ก"

เมื่อ 16/01/2018 เวลา 10:52:58 น.

 
ประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์ "ภาษีไปไหนตอนโต"

เมื่อ 16/01/2018 เวลา 10:50:12 น.

 
เชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

เมื่อ 22/12/2017 เวลา 09:02:25 น.

 
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ

เมื่อ 21/11/2017 เวลา 15:53:05 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อ 21/11/2017 เวลา 09:05:41 น.

 
ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลและพนักงานประเภทอื่น

เมื่อ 15/11/2017 เวลา 13:32:50 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง พนักงานครู และลูกจ้างประจำ ของเทศบาลตำบลสถาน

เมื่อ 08/11/2017 เวลา 09:50:59 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อ 08/11/2017 เวลา 09:50:13 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสถาน

เมื่อ 08/11/2017 เวลา 09:46:33 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน

เมื่อ 08/11/2017 เวลา 09:44:35 น.

 
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดเชียงคาน เทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 01/09/2017 เวลา 14:52:54 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส

เมื่อ 01/09/2017 เวลา 10:17:03 น.

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

เมื่อ 26/07/2017 เวลา 10:13:28 น.

 
ประชาสัมพันธ์การลดขยะจากพลาสติกหุ้มปากขวดน้ำดื่ม (Cap seal) และรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก

เมื่อ 12/07/2017 เวลา 14:36:05 น.

 
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อ 29/06/2017 เวลา 11:21:08 น.

 
ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปี 2560

เมื่อ 29/06/2017 เวลา 11:08:14 น.

 
จดหมายข่าวเทศบาลตำบลสถาน ประจำวันอังคาร ที่ 13 มิถุนายน 2560

เมื่อ 13/06/2017 เวลา 16:28:43 น.

 
โครงการบริหารจัดการขยะชุมชน

เมื่อ 17/05/2017 เวลา 10:53:08 น.

 
โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์ “หลักสูตรเทคนิคการเลี้ยงใส้เดือนดิน”

เมื่อ 17/05/2017 เวลา 10:46:50 น.

 
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี พัฒนาคุณภาพ จริยธรรม

เมื่อ 04/05/2017 เวลา 09:11:45 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

เมื่อ 26/04/2017 เวลา 15:58:35 น.

 
เทศบาลตำบลสถาน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 การออกร้านนิทรรศการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อ 24/04/2017 เวลา 15:30:48 น.

 
โครงการแห่พระเก้าวัด และสรงน้ำพระสงฆ์ตำบลสถาน ประจำปี 2560

เมื่อ 11/04/2017 เวลา 15:47:54 น.

 
กำหนดยื่นภาษี ประจำปี 2560

เมื่อ 24/03/2017 เวลา 11:01:07 น.

 
ขอแสดงความยินดีกับชุมชนบ้านทุ่งงิ้วเหนือ ม.11 ที่ได้รับรางวัลดีเด่น การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เมื่อ 16/03/2017 เวลา 13:58:00 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เมื่อ 08/03/2017 เวลา 14:25:06 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

เมื่อ 28/02/2017 เวลา 13:48:42 น.

 
ประชาสัมพันธ์โครงการเทศกาลบอกรัก ฮัก (HUG) กันที่บ้านแฟน วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

เมื่อ 03/02/2017 เวลา 15:27:35 น.

 
เทศบาลตำบลสถานประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์

เมื่อ 13/12/2016 เวลา 10:51:24 น.

 
เทศบาลตำบลสถานดำเนินกิจการนำร่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษขยะอินทรีย์วัชพืช ด้วยวิธีไม่กลับกอง

เมื่อ 29/11/2016 เวลา 13:54:56 น.

 
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสถาน วัดเชียงคาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เมื่อ 22/08/2016 เวลา 14:49:17 น.

 
ประชาสัมพันธ์ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสถาน ณ วัดบ้านเชียงคาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เมื่อ 15/08/2016 เวลา 15:45:02 น.

 
ประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านส่งเสริมการจัดการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เมื่อ 12/07/2016 เวลา 11:21:09 น.

 
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ"ปลูกป่า ปลูกคน" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เมื่อ 12/07/2016 เวลา 11:06:23 น.

 
เทศบาลตำบลสถานลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลสถาน

เมื่อ 23/06/2016 เวลา 10:48:29 น.

 
เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันตกปลา ตามโครงการฟื้นฟูทรัพยากรและระบบนิเวศภายในแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เมื่อ 21/06/2016 เวลา 08:31:50 น.

 
ประชาสัมพันธ์ร่วมกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลสถาน

เมื่อ 15/06/2016 เวลา 09:44:21 น.

 
โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อ 30/05/2016 เวลา 09:58:35 น.

 
ประกาศ ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตรลงหินคลุกบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร สายป่าช้าเชื่อมทางหลวง 1174

เมื่อ 24/05/2016 เวลา 15:16:26 น.

 
ประกาศ ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตรโดบลงหินคลุก ม.11,ม.16,ม.7

เมื่อ 24/05/2016 เวลา 15:04:20 น.

 
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่การเกษตร ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 24/05/2016 เวลา 14:35:41 น.

 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตสายตีนธาตุ จุดที่ 2 หมู่ 16

เมื่อ 23/05/2016 เวลา 16:54:15 น.

 
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตสายตีนธาตุ จุดที่ 1 หมู่ 16

เมื่อ 23/05/2016 เวลา 16:52:40 น.

 
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตร สายสายหนองดงเวียง

เมื่อ 23/05/2016 เวลา 16:49:39 น.

 
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตร สายดอยต้นต้อง หมู่ 5

เมื่อ 23/05/2016 เวลา 16:21:12 น.

 
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตร สายเหมืองค่า หมู่ 5

เมื่อ 23/05/2016 เวลา 16:18:37 น.

 
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตร สายดงมะแหะ

เมื่อ 23/05/2016 เวลา 16:05:59 น.

 
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตร สายผาตั้ง หมู่ 3

เมื่อ 23/05/2016 เวลา 16:03:18 น.

 
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำคอนกรีต หมู่ 1

เมื่อ 23/05/2016 เวลา 16:00:50 น.

 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาจีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เมื่อ 11/03/2016 เวลา 14:18:11 น.

 
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลสถาน แจ้งประชาสัมพันธ์การแจกเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือนมีนาคมุ พ.ศ.2559

เมื่อ 29/02/2016 เวลา 15:16:21 น.

 
โครงการประกวดชุมชนคัดแยกขยะ เทศาบาลตำบลสถาน

เมื่อ 29/02/2016 เวลา 14:56:25 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ผลสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่การเกษตรสายร่องเซียงหา บ้านทุุ่งอ่างใหม่ ม.15

เมื่อ 18/02/2016 เวลา 15:06:08 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ผลสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่การเกษตรสายร่องดู่ บ้านทุ่งงิ้วเหนือ ม.11

เมื่อ 18/02/2016 เวลา 15:04:19 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ผลสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่การเกษตร สายบ้านศรีดอนมูล ม.9

เมื่อ 18/02/2016 เวลา 15:02:21 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ผลสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่การเกษตรสายหนองอ่าง บ้านทุ่งอ่าง ม.6

เมื่อ 18/02/2016 เวลา 15:00:21 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง รายชื่อผู้ค้าชนะการประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อ 09/02/2016 เวลา 16:33:48 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง รายชื่อผู้ค้าชนะการประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน

เมื่อ 09/02/2016 เวลา 16:33:06 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ซ่อมแซมถนนเข้าสู่การเกษตรสายร่องเซียงหา บ้านทุ่งอ่างใหม่ หมู่ 15 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 02/02/2016 เวลา 16:41:51 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนเข้าสู่การเกษตรสายร่องดู่ บ้านทุ่งงิ้วเหนือ หมู่ 11 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 02/02/2016 เวลา 16:41:00 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ซ่อมแซมถนนเข้าสู่การเกษตรสายบ้านศรีดอนมูล หมู่ 9 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 02/02/2016 เวลา 16:39:54 น.

 
ประกาศ โครงการ ซ่อมแซมถนนเข้าสู่การเกษตรสายหนองอ่าง บ้านทุ่งอ่าง หมู่ 6 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 02/02/2016 เวลา 16:37:58 น.

 
รายชื่อผู้มาซื้อซองรถบรรทุก

เมื่อ 20/01/2016 เวลา 10:02:07 น.

 
รายชื่อผู้มาซื้อซองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด. 3

เมื่อ 20/01/2016 เวลา 10:01:39 น.

 
การเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างโครงการอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด. ๓) แบบตอกเสาเข็ม เทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 08/01/2016 เวลา 15:53:33 น.

 
คุณลักษณะเฉพาะรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ขนาด 6,000 ลิตร

เมื่อ 08/01/2016 เวลา 15:52:01 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อ 08/01/2016 เวลา 15:50:41 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3 )แบบตอกเสาเข็ม เทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อ 08/01/2016 เวลา 15:50:06 น.

 
เชิญชวนเข้าร่วม ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ปั่นเพื่อรัก บอกฮักที่บ้านแฟน สถานเสือภูเขาครอสคันทรี

เมื่อ 07/01/2016 เวลา 08:47:02 น.

 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะงานประกวดราคา หนองสลาบ

เมื่อ 28/12/2015 เวลา 16:26:01 น.

 
โครงการตลาดนัดขยะ ประจำปีงบประมาณ 2559

เมื่อ 24/12/2015 เวลา 13:56:43 น.

 
โครงการอบรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ 2559

เมื่อ 22/12/2015 เวลา 11:39:31 น.

 
ประกาศ รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจ้าง โครงการขุดลอกหนองสลาบ บ้านน้ำม้าใต้ หมุู่ที่ 10

เมื่อ 22/12/2015 เวลา 11:11:35 น.

 
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างเหมา โครงการขุดลอกหนองสลาบ บ้านน้ำม้าใต้ หมู่ 10

เมื่อ 22/12/2015 เวลา 11:07:59 น.

 
คู่มือการพัฒนาส่งเสริม การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

เมื่อ 14/12/2015 เวลา 11:42:25 น.

 
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเต๋น 2

เมื่อ 11/12/2015 เวลา 16:29:38 น.

 
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก สอบราคาโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำแบบดาดคอนกรีต สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเต๋น ม.1

เมื่อ 11/12/2015 เวลา 16:29:16 น.

 
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ 5

เมื่อ 11/12/2015 เวลา 16:28:46 น.

 
ประกาศรายชื่อผู้มาซื้อซอง โครงการขุดลอกหนองสลาบ

เมื่อ 08/12/2015 เวลา 16:09:40 น.

 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่า และการเผาในที่โล่ง จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2559

เมื่อ 02/12/2015 เวลา 16:06:44 น.

 
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อำเภอเชียงของ

เมื่อ 02/12/2015 เวลา 16:05:18 น.

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558

เมื่อ 30/11/2015 เวลา 17:14:41 น.

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2558

เมื่อ 30/11/2015 เวลา 17:13:46 น.

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

เมื่อ 30/11/2015 เวลา 17:12:24 น.

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2558

เมื่อ 30/11/2015 เวลา 17:11:14 น.

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2558

เมื่อ 30/11/2015 เวลา 17:07:58 น.

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

เมื่อ 30/11/2015 เวลา 16:49:18 น.

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2558

เมื่อ 30/11/2015 เวลา 16:42:40 น.

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

เมื่อ 30/11/2015 เวลา 14:04:43 น.

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยาน 2558

เมื่อ 30/11/2015 เวลา 13:54:40 น.

 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2558

เมื่อ 30/11/2015 เวลา 13:45:13 น.

 
รายงานผลหารจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2558

เมื่อ 30/11/2015 เวลา 11:34:03 น.

 
การเปิดเผราคากลาง ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองสลาบ บ้านน้ำม้าใต้ หมู่ 10 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อ 27/11/2015 เวลา 10:25:50 น.

 
ประกาศ เทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองสลาบ บ้านน้ำม้าใต้ หมู่ 10 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อ 27/11/2015 เวลา 10:21:01 น.

 
รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558

เมื่อ 25/11/2015 เวลา 14:01:20 น.

 
ประกาศ แผนการปฏิบัตการจักดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559

เมื่อ 25/11/2015 เวลา 13:59:58 น.

 
เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 20/11/2015 เวลา 18:20:23 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง สอบราคาโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำแบบดาดคอนกรีตระยะทาง 450 เมตร สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเต๋น 1 หมู่ 8, โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เต๋น 2 และ โครงการก่อสร้าง ลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 20/11/2015 เวลา 18:07:17 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำม้า

เมื่อ 07/10/2015 เวลา 16:59:52 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง รับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (เด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2558 ถึง 30 ก.ย.2559)

เมื่อ 21/09/2015 เวลา 15:46:05 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนที่มีคู่มือกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

เมื่อ 21/09/2015 เวลา 14:30:17 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เมื่อ 21/09/2015 เวลา 10:40:45 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางบ้านเต๋น หมู่ 8, โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านน้ำม้า หมู่ 3 และ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน จำนวน 3 โครงการ

เมื่อ 28/07/2015 เวลา 11:23:46 น.

 
ประกาศ เทศบาลตำบลสถานเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอก ในเขตเทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน 4 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อ 21/05/2015 เวลา 17:09:23 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรังบดอัดแน่นในเขตตำบลสถาน,โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.8 และโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 28 จุด จำนวน 6 โครงการ

เมื่อ 19/05/2015 เวลา 17:02:51 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนการเกษตรในเขตตำบลสถาน จำนวน 3 โครงการ

เมื่อ 08/05/2015 เวลา 14:02:22 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีตเสริมเหล็ก ในเขตตำบลสถาน จำนวน 2 โครงการ

เมื่อ 30/04/2015 เวลา 16:36:57 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุวางท่อประปาภูเขาเข้าระบบหอถังสูง บ้านแฟน หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 08/04/2015 เวลา 13:44:28 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ในเขตตำบลสถาน จำนวน 7 โครงการ

เมื่อ 03/04/2015 เวลา 09:50:56 น.

 
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการจ่ายเงินยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2558

เมื่อ 02/04/2015 เวลา 14:00:35 น.

 
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 (The 1st RMUTL Chiangrai Conference, RCCON2015)

เมื่อ 27/01/2015 เวลา 16:32:52 น.

 
แจ้งข่าวการปิดพระตำหนักดอยตุง เป็นการชั่วคราว

เมื่อ 27/01/2015 เวลา 16:32:12 น.

 
ขอเชิญเที่ยวงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2558

เมื่อ 27/01/2015 เวลา 16:31:41 น.

 
รวมหนุ่มแม่จันขนยาบ้า-เฮโรอีน จากในเมืองเข้า พท.แม่สรวย

เมื่อ 27/01/2015 เวลา 16:30:30 น.

 
ตลาดนัดเกษตรกรจังหวัดเชียงราย จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ทั้งพืชผัก ผลไม้ ประมง ปศุสัตว์ ประจำทุกสัปดาห์

เมื่อ 24/01/2015 เวลา 09:39:37 น.

 

:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::

สำนักงานเทศบาลตำบลสถาน เลขที่ 199 หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 โทร.053-791607 มือถือ 097-9182756
จำนวนผู้ชม 697898 ครั้ง กำลังออนไลน์ 9 คน

Last Update 2022 เทศบาลตำบลสถาน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์