เทศบาลตำบลสถาน  
เลขที่ 199 หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140  
เบอร์โทรศัพท์ 053-791607 มือถือ 097-9182756  

:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
 •  ประวัติเทศบาลตำบลสถาน
 •  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานฯ
 •  นโยบายและแผนฯ
 •  สภาพทางเศรษฐกิจ
 •  สภาพทางสังคม
 •  การบริการพื้นฐาน
 •  ศักยภาพในตำบล
 •  คำขวัญเทศบาลตำบลสถาน
 •  วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสถาน
 •  คณะผู้บริหาร
 •  สภาเทศบาล
 •  ปลัดเทศบาล
 •  สำนักปลัด
 •  หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  กองคลัง
 •  กองช่าง
 •  กองการศึกษาฯ
การเงิน-การคลัง
 •  รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 •  งบแสดงรายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560
 •  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 3
ดูทั้งหมด
งานจัดเก็บรายได้
 •  คู่มือขั้นตอนและวิธีเสียภาษี
 •  แบบขอยกเลิกการเสียภาษีโรงเรียนและที่ดิน
 •  แบบคำขอชำระภาษี
ดูทั้งหมด
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
 •  มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์
 •  มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
 •  มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ดูทั้งหมด
แผนพัฒนาสามปี
 •  แผนสามปี 58 - 60
 •  แผนเพิ่มเติม 58 - 60 ฉบับที่ 1
ดูทั้งหมด
งบประมาณรายจ่าย
 •  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 58
ดูทั้งหมด
รายงานผลปฏิบัติงาน
 •  วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560
ดูทั้งหมด
รายงานการประชุมสภาฯ
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
ดูทั้งหมด
แผนการดำเนินงาน
 •  แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558
ดูทั้งหมด
แผนการจัดซื้อพัสดุ
 •  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  แผนกาารปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ดูทั้งหมด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2557
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2557
ดูทั้งหมด
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
 •  โครงการหมู่บ้านส่งเสริมการจัดการสุขภาพ ปี 2558
 •  โครงการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางด้านสาธารณสุขมูลฐานฯ
ดูทั้งหมด
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ 2557-2559
 •  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2557-2559
 •  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2560
ดูทั้งหมด
แผนบริหารความต่อเนื่อง
 •  แผนบริหารความต่อเนื่อง
ดูทั้งหมด
คู่มือประชาชนฯ 2558
 •  ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนที่มีคู่มือกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 •  คู่มือปฏิบัติการเบี้ยยังชีพ เทศบาลตำบลสถาน
ดูทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
 •  แผนความต่อเนื่องเทศบาลตำบลสถาน
 •  แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2557-2559
 •  โครงการอาสาสมัครป้องกันป่า รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ดูทั้งหมด
งานบริหารขยะ
 •  รอเพิ่มข้อมูล
เทศบาลตำบลสถาน
 •  รอเพิ่มข้อมูล

ประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง รายชื่อผู้ค้าชนะการประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อ 09/02/2016 เวลา 16:33:48 น.

 

 
  k2

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน

      เรื่อง    รายชื่อผู้ค้าชนะการประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(สถ.ศพด.3)แบบตอกเสาเข็ม  เทศบาลตำบลสถาน  
อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

*************************

ตามที่ เทศบาลตำบลสถาน ได้ประกาศประมูลราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(สถ.ศพด.3) แบบตอกเสาเข็ม  เทศบาลตำบลสถาน  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนมาตรฐาน แบบที่ สถ.ศพด.3 แบบตอกเสาเข็ม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
โดยกำหนดราคากลางเป็นเงิน  2,520,000.- บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารการประมูลราคาเลขที่ 2/2559  โดยเทศบาลตำบลสถานดำเนินการประมูลด้วยระอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  5  กุมภาพันธ์  2559   โดยใช้ห้องประชุมเทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  เป็นสถานที่กลางสำหรับจัดการประมูลราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ ระยะเวลาในการประมูล  30  นาที

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ได้ดำเนินการประมูลราคาจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประมูลราคาจ้าง
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3)แบบตอกเสาเข็ม เทศบาลตำบลสถาน  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูล   7  ราย ผลการประมูลดังนี้

ที่

ชื่อผู้ประมูลราคา

ราคาที่เสนอ

ส่วนต่างคิดเป็นร้อยละ

หมายเหตุ

 

1

หจก.เอฟ.พี.คอนสตรัคชั่น(1997)

2,510,000.-

0.40

ผู้ชนะการประมูล

2

หจก. เธียรสวัสดิ์คอนสตรัคชั่น

2,514,000.-

0.24

 

3

หจก.ดอยลานคอนสตรัคชั่น

2,515,000.-

0.20

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4

หจก.แกรนด์ไดมอนด์คอนสตรัคชั่น

2,515,000.-

0.20

 

5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

หจก.เมืองเทิงศิริวัฒน์

2,515,000.-

0.20

 

6

หจก.ทีแมนก่อสร้าง

2,515,000.-

0.20

 

7

หจก.สมทรงแม็คโครคอนเน็คชั่น

2,515,000.-

0.20

 

 

          จึงเห็นควรแจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ.พี.คอนสตรัค(1997) เพื่อยืนยันราคาต่อไป

ประกาศ   ณ   วันที่   5  เดือน กุมภาพัยธ์ พ.ศ. 2559

 

 (นายช่วง  ทะกัน)

นายกเทศมนตรีตำบลสถาน

 

 

 

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประชาสัมพันธ์โครงการบอกรัก ฮัก (Hug) กันที่บ้านแฟน @ เชียงของ เชียงราย

เมื่อ 09/02/2018 เวลา 11:35:47 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถานยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเต๋น 2 ม.8 ด้วยวิธีอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 09/02/2018 เวลา 11:19:06 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ 13

เมื่อ 19/01/2018 เวลา 13:23:14 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ 6

เมื่อ 19/01/2018 เวลา 13:21:50 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ บ้านน้ำม้าเหนือ หมู่ที่ 13 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 19/01/2018 เวลา 12:58:52 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ บ้านทุ่งอ่าง หมู่ที่ 6 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เมื่อ 19/01/2018 เวลา 12:57:14 น.

 
ประชาสัมพันธ์ วีดีทัศน์ "ภาษีไปไหนตอนเด็ก"

เมื่อ 16/01/2018 เวลา 10:52:58 น.

 

:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::

สำนักงานเทศบาลตำบลสถาน เลขที่ 199 หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 โทร.053-791607 มือถือ 097-9182756
จำนวนผู้ชม 97385 ครั้ง กำลังออนไลน์ 34 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลสถาน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์