เทศบาลตำบลสถาน  
เลขที่ 199 หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140  
เบอร์โทรศัพท์ 053-791607 มือถือ 097-9182756  

:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
 •  ประวัติเทศบาลตำบลสถาน
 •  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานฯ
 •  นโยบายและแผนฯ
 •  สภาพทางเศรษฐกิจ
 •  สภาพทางสังคม
 •  การบริการพื้นฐาน
 •  ศักยภาพในตำบล
 •  คำขวัญเทศบาลตำบลสถาน
 •  วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสถาน
 •  คณะผู้บริหาร
 •  สภาเทศบาล
 •  ปลัดเทศบาล
 •  สำนักปลัด
 •  หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  กองคลัง
 •  กองช่าง
 •  กองการศึกษาฯ
การเงิน-การคลัง
 •  รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 •  งบแสดงรายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560
 •  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 3
ดูทั้งหมด
งานจัดเก็บรายได้
 •  คู่มือขั้นตอนและวิธีเสียภาษี
 •  แบบขอยกเลิกการเสียภาษีโรงเรียนและที่ดิน
 •  แบบคำขอชำระภาษี
ดูทั้งหมด
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
 •  มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์
 •  มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
 •  มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ดูทั้งหมด
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 •  แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี พ.ศ.2558 - 2560
 •  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564
ดูทั้งหมด
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 •  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
 •  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
ดูทั้งหมด
รายงานผลปฏิบัติงาน
 •  วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560
 •  วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
ดูทั้งหมด
รายงานการประชุมสภาฯ
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
ดูทั้งหมด
แผนการดำเนินงาน
 •  แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558
ดูทั้งหมด
แผนการจัดซื้อพัสดุ
 •  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  แผนกาารปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ดูทั้งหมด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2558
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559
ดูทั้งหมด
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
 •  โครงการหมู่บ้านส่งเสริมการจัดการสุขภาพ ปี 2558
 •  โครงการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางด้านสาธารณสุขมูลฐานฯ
ดูทั้งหมด
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ 2557-2559
 •  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2557-2559
 •  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2560
ดูทั้งหมด
แผนบริหารความต่อเนื่อง
 •  แผนบริหารความต่อเนื่อง
ดูทั้งหมด
คู่มือประชาชนฯ 2558
 •  ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนที่มีคู่มือกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 •  คู่มือปฏิบัติการเบี้ยยังชีพ เทศบาลตำบลสถาน
ดูทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
 •  แผนความต่อเนื่องเทศบาลตำบลสถาน
 •  แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2557-2559
 •  โครงการอาสาสมัครป้องกันป่า รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ดูทั้งหมด
แผนการท่องเที่ยวตำบลสถาน
 •  แผนการท่องเที่ยวตำบลสถาน
ดูทั้งหมด
การจัดการขยะ
 •  แผนการจัดการขยะ
 •  แผนปฏิบัติการขยะ
 •  โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจากต้นทาง
ดูทั้งหมด
แผนอัตรากำลัง
 •  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๐
ดูทั้งหมด

ประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่การเกษตร ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 24/05/2016 เวลา 14:35:41 น.

 ประกาศเทศบาลตำบลสถาน

เรื่อง   สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่การเกษตร ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

************************

       ด้วย เทศบาลตำบลสถาน มีความประสงค์ สอบราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเข้าสู่การเกษตร
ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
จำนวน 2 โครงการโดยมีรายละเอียดดังนี้

       1. โครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่การเกษตรโดยลงหินคลุกบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร สายป่าช้าเชื่อมทางหลวง 1174 หมู่ 14   ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ตามแบบแปลนรายละเอียดเทศบาลตำบลสถานกำหนด ราคากลางเป็นเงิน 730,000.- บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

     2. โครงการซ่อมแซมถนนเข้าสู่การเกษตรโดยลงหินคลุกบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร สายหมู่ 11,หมู่ 16,
หมู่ 7 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย เชียงราย ตามแบบแปลนรายละเอียดเทศบาลตำบลสถานกำหนด โดยกำหนดราคากลางเป็นเงิน
1,760,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

      ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามราคานั้น
ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องภายหลังไม่ได้

           *** หมายเหตุ ทางเทศบาลตำบลสถานจะเรียกทำสัญญาต่อเมื่อได้รับการอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจาก 
เงินสะสม แล้วเท่านั้นหากไม่ได้รับการอนุมัติ เทศบาลตำบลสถานจะประกาศยกเลิกโครงการดังกล่าว และ ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆไม่ได้

           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคา
กับเทศบาลตำบลสถาน

                2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                3. ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานก่อสร้างผลงานเดียวและประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า  50
%  ต่อหนึ่งสัญญาและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ

                4. ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลสถาน
วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขว้างการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้าง
ครั้งนี้

               5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรับจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

/

               7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

      กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  6 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 10.00.  ถึง  11.30.            
ณ เทศบาลตำบลสถาน  กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่
6  มิถุนายน  2559 เวลา 13.00  
เป็นต้นไป  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลสถาน

       การไปดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารประมูลที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองและ/หรือจะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดยเทศบาลตำบลสถานจะถือว่าผู้ซื้อเอกสารประมูลได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบและ/หรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับเทศบาลตำบลสถานในภายหลังไม่ได้

                กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่  24 พฤษภาคม 2559   ถึง วันที่ 6 มิถุนายน 2559  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลสถาน ในวัน,เวลา ราชการ และวันที่ 7 มิถุนายน  2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างอำเภอเชียงของ
(ชั้น1) และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่
8 มิถุนายน  2559  เวลา 09.30. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างอำเภอเชียงของ (ชั้น 1)

      ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ ในราคาโครงการที่ 1  โครงการละ  800.-บาท  และโครงการที่ 2ในราคาโครงการละ 1,500.- บาท ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสถาน ระหว่างวันที่ 24  พฤษภาคม  2559   ถึง วันที่ 6 มิถุนายน  2559  เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. (ในวันเวลาราชการ) สำหรับผู้ประสงค์จะซื้อเอกสารสอบราคาสามารถติดต่อซื้อด้วยตนเองพร้อมนำเอกสารแสดงความเป็นบุคคล,หุ้นส่วน หรือบริษัทมาแสดงพร้อมตรายาง(ถ้ามี) หรือกรณีไม่สามารถติดต่อซื้อเอกสารด้วยตนเองให้มีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายมาแสดง โดยให้แนบเอกสารแสดงความเป็นบุคคล,นิติบุคคล(ห้างหุ้นส่วน,บริษัท)ที่เจ้าของกิจการ หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้จัดการลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น แสดงประกอบมิเช่นนั้นทางเทศบาลตำบลสถานจะไม่ขายเอกสารสอบราคาให้โดยเด็ดขาด และผู้ซื้อเอกสารสอบราคาเมื่อชำระเงินแล้วทางเทศบาลตำบลสถานจะไม่คืนเงินให้ ยกเว้นกรณีที่เทศบาลตำบลสถาน ยกเลิกโครงการ ผู้สนใจสอบถามทางเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข (053) 791607 ต่อ 103 ,083-3237799 ในวันและเวลาราชการ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.sathan.go.th

ประกาศ  ณ  วันที่  24 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ)

                                                                                                                 (นายช่วง  ทะกัน)

                                 นายกเทศมนตรีตำบลสถาน

 ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)

เมื่อ 17/09/2018 เวลา 11:26:15 น.

 
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ

เมื่อ 31/08/2018 เวลา 14:33:29 น.

 
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงาน "ลดทุกข์ เพิ่มสุข ด้วยศาสตร์พระราชา"

เมื่อ 29/08/2018 เวลา 14:57:28 น.

 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 16/08/2018 เวลา 09:27:48 น.

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

เมื่อ 08/08/2018 เวลา 14:35:27 น.

 
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านการเงิน รายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เมื่อ 18/07/2018 เวลา 16:34:15 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลสถาน

เมื่อ 16/07/2018 เวลา 15:29:11 น.

 

:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::

สำนักงานเทศบาลตำบลสถาน เลขที่ 199 หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 โทร.053-791607 มือถือ 097-9182756
จำนวนผู้ชม 152601 ครั้ง กำลังออนไลน์ 36 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลสถาน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์