เทศบาลตำบลสถาน  
เลขที่ 199 หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140  
เบอร์โทรศัพท์ 053-791607 มือถือ 097-9182756  

:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
 •  ประวัติเทศบาลตำบลสถาน
 •  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานฯ
 •  นโยบายและแผนฯ
 •  สภาพทางเศรษฐกิจ
 •  สภาพทางสังคม
 •  การบริการพื้นฐาน
 •  ศักยภาพในตำบล
 •  คำขวัญเทศบาลตำบลสถาน
 •  วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสถาน
 •  คณะผู้บริหาร
 •  สภาเทศบาล
 •  ปลัดเทศบาล
 •  สำนักปลัด
 •  หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  กองคลัง
 •  กองช่าง
 •  กองการศึกษาฯ
การเงิน-การคลัง
 •  รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 •  งบแสดงรายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560
 •  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 3
ดูทั้งหมด
งานจัดเก็บรายได้
 •  คู่มือขั้นตอนและวิธีเสียภาษี
 •  แบบขอยกเลิกการเสียภาษีโรงเรียนและที่ดิน
 •  แบบคำขอชำระภาษี
ดูทั้งหมด
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
 •  มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์
 •  มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
 •  มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ดูทั้งหมด
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 •  แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี พ.ศ.2558 - 2560
 •  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564
ดูทั้งหมด
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 •  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
 •  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
ดูทั้งหมด
รายงานผลปฏิบัติงาน
 •  วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560
 •  วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
ดูทั้งหมด
รายงานการประชุมสภาฯ
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
ดูทั้งหมด
แผนการดำเนินงาน
 •  แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558
ดูทั้งหมด
แผนการจัดซื้อพัสดุ
 •  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  แผนกาารปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ดูทั้งหมด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2558
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559
ดูทั้งหมด
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
 •  โครงการหมู่บ้านส่งเสริมการจัดการสุขภาพ ปี 2558
 •  โครงการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางด้านสาธารณสุขมูลฐานฯ
ดูทั้งหมด
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ 2557-2559
 •  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2557-2559
 •  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2560
ดูทั้งหมด
แผนบริหารความต่อเนื่อง
 •  แผนบริหารความต่อเนื่อง
ดูทั้งหมด
คู่มือประชาชนฯ 2558
 •  ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนที่มีคู่มือกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 •  คู่มือปฏิบัติการเบี้ยยังชีพ เทศบาลตำบลสถาน
ดูทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
 •  แผนความต่อเนื่องเทศบาลตำบลสถาน
 •  แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2557-2559
 •  โครงการอาสาสมัครป้องกันป่า รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ดูทั้งหมด
แผนการท่องเที่ยวตำบลสถาน
 •  แผนการท่องเที่ยวตำบลสถาน
ดูทั้งหมด
การจัดการขยะ
 •  แผนการจัดการขยะ
 •  แผนปฏิบัติการขยะ
 •  โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจากต้นทาง
ดูทั้งหมด
แผนอัตรากำลัง
 •  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๐
ดูทั้งหมด

ประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์
 

รวมหนุ่มแม่จันขนยาบ้า-เฮโรอีน จากในเมืองเข้า พท.แม่สรวย

เมื่อ 27/01/2015 เวลา 16:30:30 น.

 รายงานข่าวจาก จ.เชียงราย แจ้งว่า เมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 26 ม.ค.2558  หน่วยพื้นที่พิเศษดอยวาวี ร.17 ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบนำยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ โดยการนำยาเสพติด จากในตัวเมืองใน จ.เชียงราย เข้ามาส่งให้ลูกค้าในบริเวณบ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ใช้เส้นทาง. อ.เมือง  - บ.ห้วยส้าน-บ.ดอยช้าง -สามแยกแสนเจริญ- บ.ตีนดอย -อ.แม่สรวย  โดยการอำนวยการของ พ.อ.บวรรัตน์  พรหมจรรย์ ผบ.ร.17 พ.อ.ธีระ  ผดุงสุนทร  ผบ.พท.พิเศษดอยวาวี ร.17  จึงได้สั่งการให้ ร.ท.บุญเลิศ   ค้ำจุน  หน.ชุดปฏิบัติการพื้นที่พิเศษดอยวาวี  ร.17  จ.ส.อ.ยุทธศาสตร์  วรนุกุลชัย  จ.ส.อ.สมโภช  แสงโนราช ส.อ.อำนาจ   ไผ่ทอง ส.อ.เฉลิมพล   กันทะวงค์ ส.ท.เอกภพ   เฟือยมี  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยควบคุมพื้นที่พิเศษดอยเวียงผา  ร.ท.วัชรพงษ์  อาลัย หน.ชุดปฏิบัติการพื้นที่พิเศษดอยเวียงผา ส.อ.สุทธิชัย  ไชยโส ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สรวย  จ.เชียงราย โดยการนำของ พ.ต.ท.ภิรมย์  สุทา รอง ผกก.สส.สภ.แม่สรวย  จัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดในพื้นที่ (ชั่วคราว) ป้อมจุดตรวจ บ.ดอยช้าง และ ประสาน ขอรับการ สนับสนุนกำลังพลจากหน่วยพื้นที่พิเศษดอยเวียงผา ตั้งจุดตรวจ ตามเส้นทางรอง ที่จะผ่านไปยัง อ.แม่สรวย   กระทั่งได้มีรถ จยย.ยี่ห้อ ดรีม สีฟ้า หมายเลขทะเบียน ขชง. 642  เชียงราย โดยมี นายยงวิทย์  อยู่เหย่อกู่  อายุ 19 ปี อยู่บ้านเลขที่  276 หมู่ 6 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย  เป็นผู้ขับขี่  เมื่อถึงจุดตรวจ มีอาการพิรุธ  จนท.จึงขอทำการตรวจค้น ผลการตรวจค้นพบยาบ้าสีส้มปนเขียว ประทับอักษร WY บรรจุในถุงพลาสติกสีฟ้ากดปิด  จำนวน 30 ถุง  พันด้วยเทปกาวสีน้ำตาล แยกเป็นยาบ้าสีส้ม 1,980 เม็ด ยาบ้าสีเขียว จำนวน 20 เมตร  รวมยาบ้าจำนวน  2,000    เม็ด และเฮโรฮีนบรรจุในถุงพลาสติกใส จำนวน 2 ถุง รวม 29 กรัม   โดยของกลางดังกล่าว ผตห.ได้ซุกซ่อนไว้ กล่องกรองอากาศรถจักรยานยนต์ จึงแจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าและเฮโรอีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย  นำตัวส่ง สภ.แม่สรวย ดำเนินคดีเพื่อขยายผลต่อไป

แหล่งข่าว : สุวิมล-ข่าวเชียงราย นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)

เมื่อ 17/09/2018 เวลา 11:26:15 น.

 
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ

เมื่อ 31/08/2018 เวลา 14:33:29 น.

 
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงาน "ลดทุกข์ เพิ่มสุข ด้วยศาสตร์พระราชา"

เมื่อ 29/08/2018 เวลา 14:57:28 น.

 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 16/08/2018 เวลา 09:27:48 น.

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

เมื่อ 08/08/2018 เวลา 14:35:27 น.

 
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านการเงิน รายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เมื่อ 18/07/2018 เวลา 16:34:15 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลสถาน

เมื่อ 16/07/2018 เวลา 15:29:11 น.

 

:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::

สำนักงานเทศบาลตำบลสถาน เลขที่ 199 หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 โทร.053-791607 มือถือ 097-9182756
จำนวนผู้ชม 152578 ครั้ง กำลังออนไลน์ 13 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลสถาน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์