เทศบาลตำบลสถาน  
เลขที่ 199 หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140  
เบอร์โทรศัพท์ 053-791607 มือถือ 097-9182756  

:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
 •  ประวัติเทศบาลตำบลสถาน
 •  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานฯ
 •  นโยบายและแผนฯ
 •  สภาพทางเศรษฐกิจ
 •  สภาพทางสังคม
 •  การบริการพื้นฐาน
 •  ศักยภาพในตำบล
 •  คำขวัญเทศบาลตำบลสถาน
 •  วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสถาน
 •  คณะผู้บริหาร
 •  สภาเทศบาล
 •  ปลัดเทศบาล
 •  สำนักปลัด
 •  หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  กองคลัง
 •  กองช่าง
 •  กองการศึกษาฯ
การเงิน-การคลัง
 •  รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 •  งบแสดงรายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560
 •  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 3
ดูทั้งหมด
งานจัดเก็บรายได้
 •  คู่มือขั้นตอนและวิธีเสียภาษี
 •  แบบขอยกเลิกการเสียภาษีโรงเรียนและที่ดิน
 •  แบบคำขอชำระภาษี
ดูทั้งหมด
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
 •  มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์
 •  มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
 •  มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ดูทั้งหมด
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 •  แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี พ.ศ.2558 - 2560
 •  แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561 - 2564
ดูทั้งหมด
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 •  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
 •  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
ดูทั้งหมด
รายงานผลปฏิบัติงาน
 •  วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560
 •  วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
ดูทั้งหมด
รายงานการประชุมสภาฯ
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
ดูทั้งหมด
แผนการดำเนินงาน
 •  แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558
ดูทั้งหมด
แผนการจัดซื้อพัสดุ
 •  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  แผนกาารปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ดูทั้งหมด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2558
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559
ดูทั้งหมด
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
 •  โครงการหมู่บ้านส่งเสริมการจัดการสุขภาพ ปี 2558
 •  โครงการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางด้านสาธารณสุขมูลฐานฯ
ดูทั้งหมด
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ 2557-2559
 •  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2557-2559
 •  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2560
ดูทั้งหมด
แผนบริหารความต่อเนื่อง
 •  แผนบริหารความต่อเนื่อง
ดูทั้งหมด
คู่มือประชาชนฯ 2558
 •  ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนที่มีคู่มือกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 •  คู่มือปฏิบัติการเบี้ยยังชีพ เทศบาลตำบลสถาน
ดูทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
 •  แผนความต่อเนื่องเทศบาลตำบลสถาน
 •  แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2557-2559
 •  โครงการอาสาสมัครป้องกันป่า รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ดูทั้งหมด
แผนการท่องเที่ยวตำบลสถาน
 •  แผนการท่องเที่ยวตำบลสถาน
ดูทั้งหมด
การจัดการขยะ
 •  แผนการจัดการขยะ
 •  แผนปฏิบัติการขยะ
 •  โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจากต้นทาง
ดูทั้งหมด
แผนอัตรากำลัง
 •  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๐
ดูทั้งหมด

ประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ขอเชิญเที่ยวงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี 2558

เมื่อ 27/01/2015 เวลา 16:31:41 น.

 
จังหวัดเชียงราย จัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อให้ประชาชนรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพ่อขุนเม็งรายที่ทรงสร้างเมืองเชียงรายมาตั้งแต่ปี ๑๘๐๕ 

งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘ เป็นงานที่จังหวัดเชียงรายได้กำหนดจัดขึ้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงสร้างเมืองเชียงราย และทรงสถาปนาเมืองเชียงรายมาตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๑๘๐๕ ประกอบกับในปี ๒๕๕๘ จะเป็นปีแห่งการฉลองเมืองเชียงราย ซึ่งครบ ๗๕๓ ปี ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ อีกด้วย ดังนั้น จังหวัดเชียงรายจึงได้กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคม ถึง ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อย่างยิ่งใหญ่ ณ บริเวณสนามบินฝูงบิน ๔๑๖ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา ตลอดทั้ง การนำเสนอผลงานความก้าวหน้าและการออกร้านจัดนิทรรศการของส่วนราชการ ๑๖ แห่งและของ ๑๘ อำเภอ การประกวดร้านนิทรรศการของประเภทส่วนราชการและประเภทอำเภอ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ กิจกรรมการออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายด้วยร้านมัจฉากาชาดและการออกสลากกาชาดการกุศล รวมทั้ง กิจกรรมเวทีกลาง ซึ่งประกอบด้วยการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นและประธานชุมชน ประเภทชายและหญิง การประกวดร้องเพลงของเด็กและเยาวชนชายและหญิง มหกรรมแสดงโคมไฟ การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงมายากล และการประกวดธิดาดอย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สำหรับใช้ในกิจการที่ไม่มีงบประมาณสนับสนุน และงานสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายต่อไป

สำหรับรายละเอียดการประกวดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง 
1.1 ประเภทกำนันผู้ใหญ่บ้านชายและหญิงและภรรยา ระหว่างวันที่ ๒๖ ถึง ๓๐ มกราคม และ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รวม ๖ วัน 
1.2 ประเภทผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นชายและหญิงและภรรยา ระหว่างวันที่ ๒๖ ถึง ๓๐ มกราคม และ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รวม ๖ วัน 
ผู้ชนะจะได้รับเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ๗,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศตามลำดับ และขวัญใจมวลชนจะได้รับเงินสด ๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
1.3 ประเภทเพลงเด็กและเยาวชน ประเภทหญิง วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ และประเภทชาย วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รวม ๒ วัน 
ผู้ชนะจะได้รับเงินสด ๖,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท ๔,๐๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาท ๒,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศตามลำดับ

2. การประกวดธิดาดอย วันที่ ๓๑ มกราคม และ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รวม ๒ วัน และขวัญใจมวลชน
ผู้ชนะจะได้รับเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท ๗,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศตามลำดับ และขวัญใจชาวดอยจะได้รับเงินสด ๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

โดยแต่ละคืนจะมีการแสดงคั่นเวลาอีกด้วย จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและผู้ปกครองจากทุกอำเภอสมัครเข้าร่วมประกวด และชมให้กำลังใจในการประกวดโดยพร้อมเพรียงกัน

#งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และ #งานกาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2558 ระหว่งวันที่ 26 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริเวณสนามบินเก่า (ฝูงบิน416) เชียงราย

พบกับศิลปินนักร้อง และกิจกรรมมากมาย
26 ม.ค. #ปูพงษ์สิทธิ์
27 ม.ค. #คาราบาว
28 ม.ค. #แบงค์วงแครช
29 ม.ค. #โปเตโต้
30 ม.ค. #เสกโลโซ
31 ม.ค. #เคลิ้ม
1 ก.พ. #หญิงลี
2 ก.พ. #ร็อคไรเดอร์
3 ก.พ. #พงษ์เทพ
4 ก.พ. #ลาบานูน
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดเชียงราย เตรียมจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชประจำปี 2558


จังหวัดเชียงราย ขอเชิญเข้าร่วมทำบุญ สืบชะตาเมือง บวงสรวง พิธีถวายเครื่องสักการะไหว้สา และเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและกาชาดประจำปี 2558
 
แหล่งข่าว : นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)

เมื่อ 17/09/2018 เวลา 11:26:15 น.

 
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ

เมื่อ 31/08/2018 เวลา 14:33:29 น.

 
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงาน "ลดทุกข์ เพิ่มสุข ด้วยศาสตร์พระราชา"

เมื่อ 29/08/2018 เวลา 14:57:28 น.

 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 16/08/2018 เวลา 09:27:48 น.

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

เมื่อ 08/08/2018 เวลา 14:35:27 น.

 
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านการเงิน รายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เมื่อ 18/07/2018 เวลา 16:34:15 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลสถาน

เมื่อ 16/07/2018 เวลา 15:29:11 น.

 

:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::

สำนักงานเทศบาลตำบลสถาน เลขที่ 199 หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 โทร.053-791607 มือถือ 097-9182756
จำนวนผู้ชม 152176 ครั้ง กำลังออนไลน์ 75 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลสถาน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์