เทศบาลตำบลสถาน  
เลขที่ 199 หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140  
เบอร์โทรศัพท์ 053-791607 มือถือ 097-9182756  

:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
 •  ประวัติเทศบาลตำบลสถาน
 •  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานฯ
 •  นโยบายและแผนฯ
 •  สภาพทางเศรษฐกิจ
 •  สภาพทางสังคม
 •  การบริการพื้นฐาน
 •  ศักยภาพในตำบล
 •  คำขวัญเทศบาลตำบลสถาน
 •  วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสถาน
 •  คณะผู้บริหาร
 •  สภาเทศบาล
 •  ปลัดเทศบาล
 •  สำนักปลัด
 •  หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  กองคลัง
 •  กองช่าง
 •  กองการศึกษาฯ
การเงิน-การคลัง
 •  รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 •  งบแสดงรายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560
 •  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 3
ดูทั้งหมด
งานจัดเก็บรายได้
 •  คู่มือขั้นตอนและวิธีเสียภาษี
 •  แบบขอยกเลิกการเสียภาษีโรงเรียนและที่ดิน
 •  แบบคำขอชำระภาษี
ดูทั้งหมด
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
 •  มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์
 •  มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
 •  มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ดูทั้งหมด
แผนพัฒนาสามปี
 •  แผนสามปี 58 - 60
 •  แผนเพิ่มเติม 58 - 60 ฉบับที่ 1
ดูทั้งหมด
งบประมาณรายจ่าย
 •  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 58
ดูทั้งหมด
รายงานผลปฏิบัติงาน
 •  วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560
ดูทั้งหมด
รายงานการประชุมสภาฯ
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
ดูทั้งหมด
แผนการดำเนินงาน
 •  แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558
ดูทั้งหมด
แผนการจัดซื้อพัสดุ
 •  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  แผนกาารปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ดูทั้งหมด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2557
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2557
ดูทั้งหมด
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
 •  โครงการหมู่บ้านส่งเสริมการจัดการสุขภาพ ปี 2558
 •  โครงการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางด้านสาธารณสุขมูลฐานฯ
ดูทั้งหมด
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ 2557-2559
 •  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2557-2559
 •  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2560
ดูทั้งหมด
แผนบริหารความต่อเนื่อง
 •  แผนบริหารความต่อเนื่อง
ดูทั้งหมด
คู่มือประชาชนฯ 2558
 •  ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนที่มีคู่มือกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ดูทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
 •  แผนความต่อเนื่องเทศบาลตำบลสถาน
 •  แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2557-2559
 •  โครงการอาสาสมัครป้องกันป่า รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ดูทั้งหมด
งานบริหารขยะ
 •  รอเพิ่มข้อมูล
เทศบาลตำบลสถาน
 •  รอเพิ่มข้อมูล

ประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์
 

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 (The 1st RMUTL Chiangrai Conference, RCCON2015)

เมื่อ 27/01/2015 เวลา 16:32:52 น.

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จะจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 (The 1st RMUTL Chiangrai Conference, RCCON2015)  ณ  โรงแรมเวียงอินทร์  จังหวัดเชียงราย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษา จากหลายสาขาวิทยาการ จากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ เป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัย ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ยกระดับและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ กลุ่มสาขาของบทความที่สามารถเข้าร่วมทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์แบ่งออกเป็น 9 กลุ่มย่อยดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 วิศวกรรมไฟฟ้า (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า , วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)

กลุ่มที่ 2 วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมอุตสาหการและสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 

กลุ่มที่ 4 วิศกรรมคอมพิวเตอร์ 

กลุ่มที่ 5 บริหารธุรกิจ 

กลุ่มที่ 6 สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

กลุ่มที่ 7 การท่องเที่ยวและนันทนาการ 

กลุ่มที่ 8 วิทยาศาสตร์ 

กลุ่มที่ 9 การพัฒนาระบบงานสนับสนุนและงานวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา


กำหนดการสำคัญ

วันที่ รายละเอียด
1 ธ.ค. 2557 - 31 ม.ค. 58 ส่งบทความวิชาการฉบับเต็ม ทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์
13 ก.พ. 2558 แจ้งผลการพิจารณาบทความ (ทางอีเมล์ผู้ส่งบทความ)
13-28 ก.พ. 2558 ชำระเงินค่าลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงาน
  พร้อมทั้งส่งบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ได้ทำการแก้ไข
ตามความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
22 มี.ค. 2558 ลงทะเบียนเพื่อนำเสนอบทความทางวิชาการทั้ง ภาคบรรยายและโปสเตอร์
23 - 24 มี.ค. 2558 ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน

ช่องทางสำหรับการติดต่อสื่อสาร
เจ้าหน้าที่ประสานงาน โทรศัพท์ 053-723979 
E-Mail : admin@rccon2015.org

คุณ พนิตานันท์ แก้วเขื่อนเศรณี ต่อ 1002
คุณ นิภา เสมอใจ ต่อ 1012

สถานที่ติดต่อ
สำนักงานรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
99 หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 
โทรศัพท์ 053-723979  
http://www.rccon2015.org/ 
E-Mail : admin@rccon2015.org
 
 
แหล่งข่าว : นางสาวรัตนา พุทธวงค์ นำเสนอโดย : เชียงรายโฟกัสดอทคอม


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ

เมื่อ 21/11/2017 เวลา 15:53:05 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อ 21/11/2017 เวลา 09:05:41 น.

 
ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลและพนักงานประเภทอื่น

เมื่อ 15/11/2017 เวลา 13:32:50 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง พนักงานครู และลูกจ้างประจำ ของเทศบาลตำบลสถาน

เมื่อ 08/11/2017 เวลา 09:50:59 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อ 08/11/2017 เวลา 09:50:13 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสถาน

เมื่อ 08/11/2017 เวลา 09:46:33 น.

 
ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบน

เมื่อ 08/11/2017 เวลา 09:44:35 น.

 

:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::

สำนักงานเทศบาลตำบลสถาน เลขที่ 199 หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 โทร.053-791607 มือถือ 097-9182756
จำนวนผู้ชม 80547 ครั้ง กำลังออนไลน์ 77 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลสถาน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์