เทศบาลตำบลสถาน  
เลขที่ 199 หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140  
เบอร์โทรศัพท์ 053-791607 มือถือ 097-9182756  

:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
 •  ประวัติเทศบาลตำบลสถาน
 •  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานฯ
 •  นโยบายและแผนฯ
 •  สภาพทางเศรษฐกิจ
 •  สภาพทางสังคม
 •  การบริการพื้นฐาน
 •  ศักยภาพในตำบล
 •  คำขวัญเทศบาลตำบลสถาน
 •  วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสถาน
 •  คณะผู้บริหาร
 •  สภาเทศบาล
 •  ปลัดเทศบาล
 •  สำนักปลัด
 •  หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  กองคลัง
 •  กองช่าง
 •  กองการศึกษาฯ
การเงิน-การคลัง
 •  รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 •  งบแสดงรายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560
 •  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 3
ดูทั้งหมด
งานจัดเก็บรายได้
 •  คู่มือขั้นตอนและวิธีเสียภาษี
 •  แบบขอยกเลิกการเสียภาษีโรงเรียนและที่ดิน
 •  แบบคำขอชำระภาษี
ดูทั้งหมด
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
 •  มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์
 •  มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
 •  มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ดูทั้งหมด
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 •  แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี พ.ศ.2558 - 2560
 •  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ( 1 )
 •  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ( 2 )
ดูทั้งหมด
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 •  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
 •  ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 •  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (1)
ดูทั้งหมด
รายงานผลปฏิบัติงาน
 •  วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560
 •  วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
 •  รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2562
ดูทั้งหมด
รายงานการประชุมสภาฯ
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
ดูทั้งหมด
แผนการดำเนินงาน
 •  แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558
 •  แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561
ดูทั้งหมด
งานพัสดุ
 •  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  แผนกาารปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ดูทั้งหมด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2558
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559
ดูทั้งหมด
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
 •  โครงการหมู่บ้านส่งเสริมการจัดการสุขภาพ ปี 2558
 •  โครงการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางด้านสาธารณสุขมูลฐานฯ
ดูทั้งหมด
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ 2557-2559
 •  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2557-2559
 •  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี ( พ.ศ. 2562 - 2564) (ปก)
 •  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี ( พ.ศ. 2562 - 2564) (ส่วนที่ 1)
ดูทั้งหมด
แผนบริหารความต่อเนื่อง
 •  แผนบริหารความต่อเนื่อง
ดูทั้งหมด
คู่มือประชาชนฯ 2558
 •  ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนที่มีคู่มือกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 •  คู่มือปฏิบัติการเบี้ยยังชีพ เทศบาลตำบลสถาน
ดูทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
 •  แผนความต่อเนื่องเทศบาลตำบลสถาน
 •  แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2557-2559
 •  โครงการอาสาสมัครป้องกันป่า รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ดูทั้งหมด
แผนการท่องเที่ยวตำบลสถาน
 •  แผนการท่องเที่ยวตำบลสถาน
ดูทั้งหมด
การจัดการขยะ
 •  แผนการจัดการขยะ
 •  แผนปฏิบัติการขยะ
 •  โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจากต้นทาง
ดูทั้งหมด
แผนอัตรากำลัง
 •  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๐
 •  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๓
ดูทั้งหมด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 •  ๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒
 •  ๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
 •  ๓. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
ดูทั้งหมด
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสถาน
 •  ๑. ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ของพนักงาน
 •  ๒. ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงาน
 •  ๓. ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ดูทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  •   แฟ้ม 1 มาตรา 7 (1 -3) โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  •   แฟ้ม 2 มาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
  •   แฟ้ม 3 มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
  •   แฟ้ม 4 มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4)
  •   แฟ้ม 5 มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
  •   แฟ้ม 6 มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
  •   แฟ้ม 7 มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 วรรคสอง
  •   แฟ้ม 8 มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่ลักษณะการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
  •   แฟ้ม 9 สัญญาอื่นๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)
  •   แฟ้ม 10 มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
  •   แฟ้ม 11 มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง
 

ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง สอบราคาโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำแบบดาดคอนกรีตระยะทาง 450 เมตร สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเต๋น 1 หมู่ 8, โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เต๋น 2 และ โครงการก่อสร้าง ลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อ 20/11/2015 เวลา 18:08:35 น.

 ประกาศเทศบาลตำบลสถาน

เรื่อง   สอบราคาโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำแบบดาดคอนกรีตระยะทาง 450 เมตร สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเต๋น 1 หมู่ 8, โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เต๋น 2 และ โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

************************

       ด้วย เทศบาลตำบลสถาน มีความประสงค์ สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการโดยมีรายละเอียดดังนี้

       1. โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามแบบมาตรฐานสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
หมู่ที่ 5 บ้านแฟนเทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  โดยกำหนดราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 1,320,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

     2. โครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำแบบดาดคอนกรีต ระยะทาง 450 เมตร สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
บ้านเต๋น 1 หมู่ 8 รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน เทศบาลตำบลสถานกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1ป้าย โดยกำหนดราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 1,070,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

     3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเต๋น 2   ม.8 ทต.สถาน อ.เชียงของ
จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลสถานกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
 โดยกำหนดราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 494,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

      ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามราคานั้น
ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องภายหลังไม่ได้

           *** หมายเหตุ ทางเทศบาลตำบลสถานจะเรียกทำสัญญาต่อเมื่อได้รับการอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจาก 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แล้วเท่านั้นหากไม่ได้รับการอนุมัติ เทศบาลตำบลสถานจะประกาศยกเลิกโครงการดังกล่าว และ ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆไม่ได้

           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

                1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับเทศบาลตำบลสถาน

                2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                3. ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานก่อสร้างผลงานเดียวและประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  50%  ต่อหนึ่งสัญญาและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ

                4. ไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลสถาน
วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขว้างการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้าง
ครั้งนี้

              

 

 

               5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรับจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

                6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

               7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

      กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่  4 ธันวาคม  2558 ระหว่างเวลา 10.00.  ถึง  11.30.            
ณ เทศบาลตำบลสถาน  กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 4  ธันวาคม  2558  เวลา
13.00  
เป็นต้นไป  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลสถาน

       การไปดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารประมูลที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองและ/หรือจะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดยเทศบาลตำบลสถานจะถือว่าผู้ซื้อเอกสารประมูลได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบและ/หรือจะยกเป็นข้อต่อสู้กับเทศบาลตำบลสถานในภายหลังไม่ได้

                กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่  20  พฤศจิกายน 2558  ถึง วันที่ 4 ธันวาคม  2558 ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลสถาน ในวัน,เวลา ราชการ และวันที่ 8 ธันวาคม  2558  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
ณ ศูนย์รวบรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างอำเภอเชียงของ
(ชั้น1) และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่
9 ธันวาคม  2558
เวลา
09.30. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างอำเภอเชียงของ (ชั้น 1)

      ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบได้ เอกสารสอบราคาที่ 1/2558 และ เอกสารสอบราคาโครงการที่ 2/2558 ในราคาโครงการละ  1,500.-บาท เอกสารสอบราคาที่ 3/2558 โครงการละ 500.- บาท ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสถาน ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน  2558   ถึง วันที่  4 ธันวาคม  2558  เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. (ในวันเวลาราชการ) สำหรับผู้ประสงค์จะซื้อเอกสารสอบราคาสามารถติดต่อซื้อด้วยตนเองพร้อม
นำเอกสารแสดงความเป็นบุคคล,หุ้นส่วน หรือบริษัทมาแสดงพร้อมตรายาง(ถ้ามี) หรือกรณีไม่สามารถติดต่อซื้อเอกสารด้วยตนเองให้มีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายมาแสดง โดยให้แนบเอกสารแสดงความเป็นบุคคล,นิติบุคคล(ห้างหุ้นส่วน,บริษัท)ที่เจ้าของกิจการ หุ้นส่วนผู้จัดการหรือกรรมการผู้จัดการลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น แสดงประกอบมิเช่นนั้นทางเทศบาลตำบลสถานจะไม่ขายเอกสารสอบราคาให้โดยเด็ดขาด และผู้ซื้อเอกสารสอบราคาเมื่อชำระเงินแล้วทางเทศบาลตำบลสถานจะไม่คืนเงินให้ ยกเว้นกรณีที่เทศบาลตำบลสถาน ยกเลิกโครงการ ผู้สนใจสอบถามทางเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข
(053) 791607 ต่อ 103 ,
083-3237799 ในวันและเวลาราชการ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
www.sathan.go.th

ประกาศ  ณ  วันที่  20  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ)

                                                                                                (นายช่วง  ทะกัน)

                                 นายกเทศมนตรีตำบลสถาน
:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::

สำนักงานเทศบาลตำบลสถาน เลขที่ 199 หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 โทร.053-791607 มือถือ 097-9182756
จำนวนผู้ชม 404450 ครั้ง กำลังออนไลน์ 11 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลสถาน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์