ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อ 16/07/2018 เวลา 10:52:51 น.


ดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาด้วย

 ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วันเข้าพรรษา ประจำปี 2561  ณ วัดในเขตเทศบาลตำบลสถาน  อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย   รายละเอียดกำหนดการดังต่อไปนี้

วันที่  21  กรกฎาคม  2561

1. วัดทุ่งงิ้ว    เวลา  09.00  น.

2. วัดสถาน    เวลา  10.00  น.

3. วัดแฟน     เวลา  13.00  น.

4. วัดใหม่      เวลา  14.00  น.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่  22  กรกฎาคม  2561

1.  วันเต๋น               เวลา  09.00  น.

2.  วัดอุ่งอ่าง           เวลา  10.00  น.

3.  วัดศรีดอนมูล      เวลา  11.00  น.

4.  วัดน้ำม้า             เวลา  13.00  น.

5.  วัดเชียงคาน        เวลา  14.00  น.