เทศบาลตำบลสถาน  
เลขที่ 199 หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140  
เบอร์โทรศัพท์ 053-791607 มือถือ 097-9182756  

:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
 •  ประวัติเทศบาลตำบลสถาน
 •  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานฯ
 •  นโยบายและแผนฯ
 •  สภาพทางเศรษฐกิจ
 •  สภาพทางสังคม
 •  การบริการพื้นฐาน
 •  ศักยภาพในตำบล
 •  คำขวัญเทศบาลตำบลสถาน
 •  วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสถาน
 •  คณะผู้บริหาร
 •  สภาเทศบาล
 •  ปลัดเทศบาล
 •  สำนักปลัด
 •  หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  กองคลัง
 •  กองช่าง
 •  กองการศึกษาฯ
การเงิน-การคลัง
 •  รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 •  งบแสดงรายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560
 •  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 3
ดูทั้งหมด
งานจัดเก็บรายได้
 •  คู่มือขั้นตอนและวิธีเสียภาษี
 •  แบบขอยกเลิกการเสียภาษีโรงเรียนและที่ดิน
 •  แบบคำขอชำระภาษี
ดูทั้งหมด
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
 •  มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์
 •  มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
 •  มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ดูทั้งหมด
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 •  แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี พ.ศ.2558 - 2560
 •  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ( 1 )
 •  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ( 2 )
ดูทั้งหมด
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 •  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
 •  ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 •  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (1)
ดูทั้งหมด
รายงานผลปฏิบัติงาน
 •  วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560
 •  วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
 •  รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2562
ดูทั้งหมด
รายงานการประชุมสภาฯ
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
ดูทั้งหมด
แผนการดำเนินงาน
 •  แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558
 •  แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561
ดูทั้งหมด
งานพัสดุ
 •  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  แผนกาารปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ดูทั้งหมด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2558
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559
ดูทั้งหมด
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
 •  โครงการหมู่บ้านส่งเสริมการจัดการสุขภาพ ปี 2558
 •  โครงการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางด้านสาธารณสุขมูลฐานฯ
ดูทั้งหมด
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ 2557-2559
 •  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2557-2559
 •  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี ( พ.ศ. 2562 - 2564) (ปก)
 •  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี ( พ.ศ. 2562 - 2564) (ส่วนที่ 1)
ดูทั้งหมด
แผนบริหารความต่อเนื่อง
 •  แผนบริหารความต่อเนื่อง
ดูทั้งหมด
คู่มือประชาชนฯ 2558
 •  ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนที่มีคู่มือกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 •  คู่มือปฏิบัติการเบี้ยยังชีพ เทศบาลตำบลสถาน
ดูทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
 •  แผนความต่อเนื่องเทศบาลตำบลสถาน
 •  แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2557-2559
 •  โครงการอาสาสมัครป้องกันป่า รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ดูทั้งหมด
แผนการท่องเที่ยวตำบลสถาน
 •  แผนการท่องเที่ยวตำบลสถาน
ดูทั้งหมด
การจัดการขยะ
 •  แผนการจัดการขยะ
 •  แผนปฏิบัติการขยะ
 •  โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจากต้นทาง
ดูทั้งหมด
แผนอัตรากำลัง
 •  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๐
 •  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๓
ดูทั้งหมด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 •  ๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒
 •  ๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
 •  ๓. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
ดูทั้งหมด
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสถาน
 •  ๑. ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ของพนักงาน
 •  ๒. ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงาน
 •  ๓. ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ดูทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  •   แฟ้ม 1 มาตรา 7 (1 -3) โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  •   แฟ้ม 2 มาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
  •   แฟ้ม 3 มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
  •   แฟ้ม 4 มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4)
  •   แฟ้ม 5 มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
  •   แฟ้ม 6 มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
  •   แฟ้ม 7 มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 วรรคสอง
  •   แฟ้ม 8 มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่ลักษณะการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
  •   แฟ้ม 9 สัญญาอื่นๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)
  •   แฟ้ม 10 มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
  •   แฟ้ม 11 มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

แหล่งท่องเที่ยวตำบลสถาน
 

ร้านอู่ข้าวอู่น้ำ

เมื่อ 29/06/2017 เวลา 11:40:02 น.


มาเชียงของ เที่ยวให้เต็มอิ่ม มาชมคุ้ม อู่ข้าว อู่น้ำศูนย์ทัศนศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ไร่สวนเกษตรอินทรีย์ ชมวัตถุโบราณล้ำค่า ได้เห็นนกกระจอกเทศ ม้า แกะ ห่านหงษ์ และนกยูง อย่างใกล้ชิด...

ซึ่งบริหารงานโดย นายอินทร พุทธวงค์ นักสะสมวัตถุโบราณ และนักธุรกิจ วัย 62 ปี ชาวบ้านน้ำม้า ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย เจ้าของคุ้ม อู่ข้าว อู่น้ำบนเนื้อที่กว่า 50 ไร่ ซึ่งมีไร่สวนเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีทั้งผักรับประทานใบ ผล และดอก มีการเลี้ยงสัตว์ มีพื้นที่โชว์วัตถุโบราณที่มีคุณค่าที่จากหลายแหล่งพื้นที่ในประเทศ รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน ใช้เวลาสะสมวัตถุโบราณมากว่า 40 ปี รวมหลายพันชิ้น เพื่อเป็นความสุขทางใจตนเอง และเป็นสิ่งเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป โดยไม่คิดจะขายต่อ ซึ่งที่ผ่านมาสนใจเรื่องราววัตถุโบราณและพระพุทธรูป รวมทั้งพระบูชาตั้งแต่เด็กเป็นคนชอบสะสมของเก่าโบราณ ทั้งเครื่องใช้ครัวเรือน ของใช้ประกอบพิธีต่างๆ ไม้แกะสลัก ไม้เก่า และสิ่งของใช้สมัยเก่าในอดีต
            “เมื่อมีคนนำมาขายให้ถูกต้อง และถ้าราคาพอซื้อได้ จะรับซื้อนำมาสะสมเก็บรวมไว้ ขณะเดียวกันทางบุตรสาวที่เรียนจบมหาวิทยาลัยออกมาช่วยดูแลรวม 3 คน ได้ต่อยอดใช้พื้นที่ กว่า 50 ไร่ นำเอาสิ่งของที่มีคุณค่าทางใจที่เก็บสะสมมา ปรับให้เป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การเกษตรอินทรีย์เชิงนิเวศแนวเศรษฐกิจพอเพียง
            น.ส.ธนิดา พุทธวงค์บุตสาวคนโต พร้อมน้องทั้งสองคนได้เข้ามาช่วยบิดาและมารดาในการปรับนำสิ่งของที่บิดาชอบและสะสม มาสร้างเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้แบบใหม่ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต เปิดให้นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชน ให้เข้ามาชมและท่องเที่ยวเรียนรู้ โดยมีบิดาคอยอธิบายเรื่องราวความเป็นมา สำหรับเนื้อที่ กว่า 50 ไร่ ได้จัดโซนทำแปลงเกษตรอินทรีย์ไร้สารเคมี โดยมีน้องสาวซึ่งจบเกษตร ม.แม่โจ้คอยควบคุมดูแล ทั้งแปลงนาข้าว สวนผลไม้ ผักรับประทานใบ ดอกไม้สวยงาม บ่อเลี้ยงปลาบึก และปลาแม่น้ำโขงหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีการทำปศุสัตว์แบบเลี้ยงปล่อยควบคุมพื้นที่เฉพาะ เช่น นกกระจอกเทศ ม้า แกะ ห่านหงษ์ นกยูง ฯลฯ ให้ชมอย่างใกล้ชิด  ติดเส้นทางสัญจร มีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งที่จอดรถ ร้านอาหาร ร้านกาแฟไว้บริการ มีรถม้า และจักรยานยนต์ให้เช่าเที่ยวชม ซึ่งในอนาคตจะเป็นมิวเซียมหรือพิพิธภัณฑ์ที่มีของสะสมล้ำค่าหาชมยากแห่งหนึ่งของ จ.เชียงราย เหมือนเช่นบ้านดำ หรือวัดร่องขุ่น จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชม โดยจะหารือส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อ.เชียงของต่อไป.

nt: 1'>          น.ส.ธนิดา พุทธวงค์บุตสาวคนโต พร้อมน้องทั้งสองคนได้เข้ามาช่วยบิดาและมารดาในการปรับนำสิ่งของที่บิดาชอบและสะสม มาสร้างเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้แบบใหม่ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต เปิดให้นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชน ให้เข้ามาชมและท่องเที่ยวเรียนรู้ โดยมีบิดาคอยอธิบายเรื่องราวความเป็นมา 
:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::

สำนักงานเทศบาลตำบลสถาน เลขที่ 199 หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 โทร.053-791607 มือถือ 097-9182756
จำนวนผู้ชม 402508 ครั้ง กำลังออนไลน์ 4 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลสถาน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์