เทศบาลตำบลสถาน  
เลขที่ 199 หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140  
เบอร์โทรศัพท์ 053-791607 มือถือ 097-9182756  

:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::
 •  ประวัติเทศบาลตำบลสถาน
 •  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานฯ
 •  นโยบายและแผนฯ
 •  สภาพทางเศรษฐกิจ
 •  สภาพทางสังคม
 •  การบริการพื้นฐาน
 •  ศักยภาพในตำบล
 •  คำขวัญเทศบาลตำบลสถาน
 •  วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลสถาน
 •  คณะผู้บริหาร
 •  สภาเทศบาล
 •  ปลัดเทศบาล
 •  สำนักปลัด
 •  หน่วยตรวจสอบภายใน
 •  กองคลัง
 •  กองช่าง
 •  กองการศึกษาฯ
การเงิน-การคลัง
 •  รายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560
 •  งบแสดงรายรับ-รายจ่ายเงินสด และงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2560
 •  รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 3
ดูทั้งหมด
งานจัดเก็บรายได้
 •  คู่มือขั้นตอนและวิธีเสียภาษี
 •  แบบขอยกเลิกการเสียภาษีโรงเรียนและที่ดิน
 •  แบบคำขอชำระภาษี
ดูทั้งหมด
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
 •  มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์
 •  มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
 •  มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ดูทั้งหมด
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 •  แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี พ.ศ.2558 - 2560
 •  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ( 1 )
 •  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ( 2 )
ดูทั้งหมด
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 •  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558
 •  ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 •  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (1)
ดูทั้งหมด
รายงานผลปฏิบัติงาน
 •  วารสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560
 •  วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561
 •  รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2562
ดูทั้งหมด
รายงานการประชุมสภาฯ
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
 •  ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสถาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560
ดูทั้งหมด
แผนการดำเนินงาน
 •  แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558
 •  แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561
ดูทั้งหมด
งานพัสดุ
 •  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  แผนกาารปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ดูทั้งหมด
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2558
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558
 •  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559
ดูทั้งหมด
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
 •  โครงการหมู่บ้านส่งเสริมการจัดการสุขภาพ ปี 2558
 •  โครงการจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
 •  โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ทางด้านสาธารณสุขมูลฐานฯ
ดูทั้งหมด
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ 2557-2559
 •  แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2557-2559
 •  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี ( พ.ศ. 2562 - 2564) (ปก)
 •  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี ( พ.ศ. 2562 - 2564) (ส่วนที่ 1)
ดูทั้งหมด
แผนบริหารความต่อเนื่อง
 •  แผนบริหารความต่อเนื่อง
ดูทั้งหมด
คู่มือประชาชนฯ 2558
 •  ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง บัญชีคู่มือสำหรับประชาชนที่มีคู่มือกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 •  คู่มือปฏิบัติการเบี้ยยังชีพ เทศบาลตำบลสถาน
ดูทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
 •  แผนความต่อเนื่องเทศบาลตำบลสถาน
 •  แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2557-2559
 •  โครงการอาสาสมัครป้องกันป่า รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ดูทั้งหมด
แผนการท่องเที่ยวตำบลสถาน
 •  แผนการท่องเที่ยวตำบลสถาน
ดูทั้งหมด
การจัดการขยะ
 •  แผนการจัดการขยะ
 •  แผนปฏิบัติการขยะ
 •  โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจากต้นทาง
ดูทั้งหมด
แผนอัตรากำลัง
 •  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๐
 •  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๓
ดูทั้งหมด
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 •  ๑. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒
 •  ๒. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒
 •  ๓. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
ดูทั้งหมด
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลตำบลสถาน
 •  ๑. ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ของพนักงาน
 •  ๒. ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงาน
 •  ๓. ประกาศเทศบาลตำบลสถาน เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ดูทั้งหมด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  •   แฟ้ม 1 มาตรา 7 (1 -3) โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
  •   แฟ้ม 2 มาตรา 7 (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
  •   แฟ้ม 3 มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
  •   แฟ้ม 4 มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4)
  •   แฟ้ม 5 มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
  •   แฟ้ม 6 มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
  •   แฟ้ม 7 มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 วรรคสอง
  •   แฟ้ม 8 มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่ลักษณะการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
  •   แฟ้ม 9 สัญญาอื่นๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)
  •   แฟ้ม 10 มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
  •   แฟ้ม 11 มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

แหล่งท่องเที่ยวตำบลสถาน
 

ร้านอาหารฮิมดอย (ชมรมเผยแพร่เกษตรธรรมชาติตำบลสถาน หรือ MOA)

เมื่อ 29/06/2017 เวลา 11:42:43 น.


 ชมรมเผยแพร่เกษตรธรรมชาติตำบลสถานอำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย 

·       ชมรมเผยแพร่เกษตรธรรมชาติตำบลสถาน  เรียกสั้นๆ ว่า MOA สถาน ภายใต้การดูแลของมูลนิธีเอ็มโอไทย    ( MOA THAI )  และ MOA ญี่ปุ่น

          MOA  ย่อมาจาก  Mochiji Okada Association  โดยท่านโมกิจิ โอกาดะ  ชาวญี่ปุ่น  เป็นผู้ก่อตั้งและริเริ่มเกษตรกรธรรมชาติ

          หลักคิด MOA  ผลิตผลผลิตเกษตรที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตมนุษย์และมีความยั่งยืน

          MOA THAI  :  เป็นองค์กรนิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร ส่งเสริมสนับสนุนร่วมมือและพัฒนากิจกรรมกับองค์กรของรัฐและเอกชนอื่นๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไปในกิจกรรมด้านสุขภาพองค์รวม ศิลปวัฒนธรรม เกษตรธรรมชาติ อาหารธรรมชาติ

·       MOA THAI  ได้ร่วมกับกลุ่มสถานจัดทำแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายอาหารสุขภาพที่เชื่อมโยงสู่การพัฒนาชุมชนสุขภาวะ ภายใต้โครงการแหล่งผลิตอาหารสุขภาพ วิถีธรรมชาติเพื่อสุขภาวะครอบครัวและชุมชน     โดยร่วมกับศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎร์ไทยบริเวณชายแดนเชียงราย  สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.)

 

ในขณะนี้โครงการได้ดำเนินการเข้าสู่เฟสที่ 2  โดยมีสมาชิกเข้าร่วมทั้งสิ้น  12  คน  ตามรายชื่อดังนี้

1.      นายดวงแก้ว  วงษ์งาม          หมู่ที่ 12 

2.      นายฤชัย  จุฬะรุ่งเรือง          หมู่ที่ 10 

3.      นายพงษ์ศักดิ์  เชียงคำ          หมู่ที่ 5 

4.      นายณัฐวุฒิ  คำอานา           หมู่ที่ 10

5.      นางสาวอาณตา  โพธิวิจิตร     หมู่ที่ 10

6.      นางจินตนา  แพงพะงา         หมู่ที่ 1

7.      นางพรรณทอง  กาวิชัย         หมู่ที่ 11

8.      นายสมศักดิ์  อินตา             หมู่ที่ 12

9.      นางลออ  สถานเดิม             หมู่ที่ 1

10.  นางสาววิลัย  จักรสมศักดิ์      หมู่ที่ 1

11.  นายคำรพ  สุวรรณทา          หมู่ที่ 1

12.  นายกองคำ  จันทะราช         หมู่ที่ 12

                   การดำเนินงานภายใต้โครงการแหล่งผลิตอาหารสุขภาพวิถีธรรมชาติเพื่อสุขภาวะครอบครัวและชุมชน ของชมรม MOA สถาน  ขณะนี้เข้าสู่เฟส 2  หลังจากที่สมาชิกเข้าร่วมอบรมจาก MOA THAI เมื่อเดือนตุลาคม 2559

                   การดำเนินงาน เฟส 2

1.      ผลิตผลเกษตรธรรมชาติทั้งพืชผัก และผลไม้ รวมทั้งผลิตผล ผลิตแปรรูป จำหน่ายทั้งในตลาดท้องถิ่น และส่งเข้ากรุงเทพฯ และจังหวัดพิษณุโลก

2.      จัดตั้งร้านค้าท้องถิ่นเพื่อจำหน่ายอาหารสุขภาพและผลผลิตของกลุ่ม

-          ร้านหอมดิน  โดย นายฤชัย  จุฬะรุ่งเรือง  (กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและตกแต่ง)

3.      ส่งเสริมและสนับสนุนร้านอาหารในอำเภอเชียงของ  มีเมนูสุขภาพและนำผลผลิตของกลุ่มมาเป็นวัตถุดิบประกอบอาหาร

-          ร้านฮิมดอย  โดย นายณัฐวุฒิ  คำอานา  (ได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว)

4.      ส่งเสริมให้โรงเรียนในตำบลสถาน  มีเมนูอาหารปลอดภัยและมีสุขภาวะที่ดี

5.      สนับสนุนกับโรงพยาบาล เพื่อส่งผลผลิตประกอบอาหารให้กับคนไข้

6.      จัดทำการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในกลุ่มผู้ผลิต เพื่อพัฒนากลุ่มและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

          ผลผลิตของกลุ่ม MOA สถาน

1.      ผักตามฤดูกาล  เช่น  กะหล่ำปี  พริก  มะเขือ  ถั่วฝักยาว  ผักกาด  สลัด  คะน้า  ถั่วแขก  ฟักทอง  เป็นต้น

2.      หน่อไม้ ทั้งหน่อไม้สด และหน่อไม้แปรรูป

3.      สับปะรดภูแล

         

          เมนูร้านฮิมดอยที่ใช้ผลผลิตของกลุ่ม

1.      ม้าฮ่อ

2.      ทอดมันหน่อช้าง

�งดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชม โดยจะหารือส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อ.เชียงของต่อไป.
:: เทศบาลตำบลสถาน ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เขียงราย โทร. 053-791607 ::

สำนักงานเทศบาลตำบลสถาน เลขที่ 199 หมู่ 5 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 โทร.053-791607 มือถือ 097-9182756
จำนวนผู้ชม 402554 ครั้ง กำลังออนไลน์ 5 คน

สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ. 2016 เทศบาลตำบลสถาน ออกแบบพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์